Manpages

NIMI

ls, dir, vdir − Listaa hakemiston sisällön

YLEISKATSAUS

ls [−abcdfgiklmnpqrstuxABCFGLNQRSUX1] [−w cols] [−T cols] [−I pattern] [−−all] [−−escape] [−−directory] [−−inode] [−−kilobytes] [−−numeric-uid-gid] [--no-group] [−−hide-control-chars] [−−reverse] [−−size] [−−width=cols] [−−tabsize=cols] [−−almost-all] [−−ignore-backups] [−−classify] [−−file-type] [−−full-time] [−−ignore=pattern] [−−dereference] [−−literal] [−−quote-name] [−−recursive] [−−sort={none,time,size,extension}] [−−format={long,verbose,commas,across,vertical,single-column}] [−−time={atime,access,use,ctime,status}] [−−help] [−−version] [−−color[={yes,no,tty}]] [−−colour[={yes,no,tty}]] [tiedostonimi...]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se voi olla virheellinen ja keskeneräinen. Nykyään luotettava lähdedokumentaatio on Texinfo.

Tämä ohjekirjan sivu dokumentoi ohjelman ls GNU-versiota. dir ja vdir ovat ls-ohjelman versioita erilaisella tulostusformaatilla. Nämä ohjelmat listaavat jokaisen annetun tiedosto- tai hakemistonimen. Hakemiston sisältö järjestetään aakkosjärjestykseen. ls listaa tiedostot sarakkeissa, järjestettynä vaakasuoraan, jos vakiona tulostetaan päätteelle; muuten ne listataan yksi per rivi. dir listaa tiedostot oletuksena sarakkeissa, pystysuorassa järjestettynä. vdir listaa tiedostot oletuksena pitkässä formaatissa.

OPTIOT
−a, −−all

Listaa kaikki tiedostot hakemistoissa, mukaanlukien kaikki tiedostot, jotka alkavat ’.’-merkillä.

−b, −−escape

Näytä tiedostonimien tavalliset merkit normaalisti ja erikoismerkit C-kielen tapaan oktaaliesitysmuodossa.

−c, −−time=ctime, −−time=status

Järjestä hakemiston sisältö käyttäen tiedoston tilanvaihtoaikaa muutosajan sijaan. Jos käytetään pitkää listausformaattia, tulosta tilanvaihtoaika muutosajan sijaan.

−d, −−directory

Listaa hakemistot, kuten muutkin tiedostot eikä niiden sisältöä.

−f

Älä järjestä hakemiston sisältöä. Listaa ne siinä järjestyksessä, missä ne ovat levyllä. Sama kuin optiot −a ja −U sekä optiot −l, −s ja −t pois päältä.

−−full-time

Listaa ajat kokonaisina eikä käyttäen normaaleja lyhenteitä.

−g

Ei huomioida, mukana Unix-yhteensopivuussyistä.

−i, −−inode

Tulosta tiedoston i-noodin numero ennen tiedostonimeä.

−k, −−kilobytes

Jos tiedostojen koot tulostetaan, ne tulostetaan kilotavuina. Tämä kumoaa ympäristomuuttujan POSIXLY_CORRECT.

−l, −−format=long, −−format=verbose

Jokaisen tiedoston nimen lisäksi tulosta tiedoston tyyppi, oikeudet, linkkien määrät, omistajan nimi, ryhmän nimi, koko tavuina ja aikaleima (muutosaika ellei muita aikoja ole valittu). Tiedostoille, jotka ovat enemmän kuin 6 kuukautta vanhoja tai yli tunnin tulevaisuudessa, aikaleima sisältää vuoden, päivänajan sijaan.

−m, −−format=commas

Listaa tiedostot vaakasuorassa, niin monta kuin mahtuu riville, eroteltuna pilkuilla.

−n, −−numeric-uid-gid

Listaa numeeriset UID- ja GID-arvot nimien sijasta.

−p

Lisää tiedoston tyypin ilmaiseva kirjain jokaiseen tiedostonimeen.

−q, −−hide-control-chars

Tulosta kysymysmerkit tiedostonimissä erikoismerkkien sijasta.

−r, −−reverse

Järjestä hakemiston sisältö käänteisessä järjestyksessä.

−s, −−size

Tulosta jokaisen tiedoston koko kilotavun lohkoissa tiedostonimen vasemmalla puolella. Jos ympäristömuuttujaa POSIXLY_CORRECT käytetään, näytetään koot 512 tavun lohkoissa.

−t, −−sort=time

Järjestä hakemiston sisältö aikamerkin mukaan aakkosjärjestyksen sijaan, uusimmat tiedostot listattuna ensin.

−u, −−time=atime, −−time=access, −−time=use

Järjestä hakemiston sisältö käyttäen tiedostojen viimeistä käyttöaikaa muutosajan sijaan. Jos pitkää tiedostolistausta on käytetty, tulosta viimeisin käyttöaika muutosajan sijaan.

−x, −−format=across, −−format=horizontal

Listaa tiedostot sarakkeissa, järjestetty vaakasuoraan.

−A, −−almost-all

Listaa kaikki tiedostot hakemistoina, paitsi ’.’ ja ’..’.

−B, −−ignore-backups

Älä listaa tiedostoja, jotka päättyvät ’~’, ellei niitä ole annettu komentoriviltä.

−C, −−format=vertical

Listaa tiedostot sarakkeissa, järjestetty pystysuorassa.

−F, −−classify

Lisää tiedoston tyypin ilmaiseva kirjain tiedoston nimeen. Normaaleille tiedostoille, jotka ovat ajettavia, lisää ’*’. Tiedostotyypin merkit ovat ’/’ hakemistoille, ’@’ symbolisille linkeille, ’|’ FIFO:ille, ’=’ socket-tiedostoille eikä mitään normaaleille tiedostoille.

−G, −−no−group

Älä näytä ryhmän informaatiota, kun käytetään pitkää formaattia hakemistolistauksessa.

−L, −−dereference

Listaa symboolisten linkkien osoittamat tiedostot linkin sisällön sijaan.

−N, −−literal

Näytä erikoismerkit tiedostonimissä.

−Q, −−quote-name

Listaa tiedostonimet lainausmerkeissä ja erikoismerkit kuten C-kielessä.

−R, −−recursive

Listaa kaikkien hakemistojen sisältö rekursiivisesti.

−S, −−sort=size

Järjestä hakemiston sisältö tiedoston koon mukaan aakkosjärjestyksen sijaan, suurin tiedosto listattuna ensin.

−U, −−sort=none

Älä järjestä hakemiston sisältöä; listaa ne siinä järjestyksessä, missä ne ovat levyllä. Tämä optio ei ole −f koska Unixin ls −f -optio laittaa myös päälle −a :n ja pois päältä optiot −l , −s ja −t. On turhaa ja rumaa liittää toisiinsa liittymättömät asiat yhteen optioon. Koska tämä optio ei tee sitä, sillä on eri nimi.

−X, −−sort=extension

Järjestä hakemiston sisältö aakkosjärjestykseen tiedoston päätteen mukaan (merkit viimeisen ’.’-merkin jälkeen). Tiedostot ilman päätettä listataan ensin.

−1, −−format=single-column

Listaa yksi tiedosto riviä kohden.

−w, −−width cols

Oleta, että ruutu on cols merkkiä leveä. Oletus otetaan pääteajurista, jos mahdollista, muuten ympäristömuuttujasta COLUMNS , jos se on asetettu, muuten oletus on 80.

−T, −−tabsize cols

Aseta sarkainväliksi cols merkkiä. Oletus on 8.

−I, −−ignore kuvio

Älä listaa tiedostoja, joiden nimet täsmäävät kuvio:on, ellei niitä ole annettu komentoriviltä. Kuten komentotulkissa, merkki ’.’ tiedostonimen alussa estää sen sopimisen kuvioon kuvio.

−−color, −−colour, −−color=yes, −−colour=yes

Listaa tiedostojen nimet värillisinä tiedoston tyypin mukaan. Katso TIEDOSTOJEN VÄRIT alla.

−−color=tty, −−colour=tty

Sama kuin −−color, mutta vain jos vakiotuloste on pääte. Tämä on erittäin kätevä shell-skripteille ja käskyaliaksille etenkin, jos lukuohjelmasi ei tue väriohjauskoodeja.

−−color=no, −−colour=no

Värit pois päältä. Tämä on oletusarvo. Mahdollisuus kumota edellinen värioptio.

−−help

Tulosta ohje vakiotulosteeseen ja lopeta onnistuneesti.

−−version

Tulosta versioinformaatio vakiotulosteeseen ja lopeta onnistuneesti.

TIEDOSTOJEN VÄRIT
Kun käytetään −−color -optiota, tämä ls -versio värittää tiedostonimet tiedoston nimen ja tyypin mukaan. Oletuksena väritys tapahtuu vain tyypin perusteella ja koodit, joita käytetään, ovat ISO 6429 (ANSI) -yhteensopivia.

Voit kumota oletusvärit määrittelemällä ympäristömuuttujan LS_COLORS (tai LS_COLOURS). Tämän muuttujan formaatti muistuttaa termcap(5) -tiedostoformaattia. Se on kaksoispisteillä eroteltu lista arvoista muotoa "xx=string", missä "xx" on kaksikirjaiminen muuttujan nimi. Muuttujat ja niiden oletukset ovat:

no 0 Normaali teksti (ei-tiedostonimi)

fi

0

Normaali tiedosto

di

32

Hakemisto

ln

36

Symbolinen linkki

pi

31

Nimetty putki (FIFO)

so

33

Socket

bd

44;37

Lohkolaite

cd

44;37

Merkkilaite

ex

35

Ajettava tiedosto

mi

(tyhjä)

Puuttuva tiedosto (oletuksena fi)

or

(tyhjä)

Roikkuva symbolinen linkki (oletuksena ln)

lc

\e[

Vasen koodi

rc

m

Oikea koodi

ec

(tyhjä)

Lopetus koodi (korvaa lc+no+rc)

Sinun tarvitsee muuttaa vain ne muuttujat, joita haluat muuttaa oletuksesta.

Tiedostonimien värit voidaan määrittää myös tiedostopäätteen mukaan. Tämä on määritetty LS_COLORS-muuttujassa käyttämällä syntaksia "*ext=string". Esimerkiksi käyttämällä ISO 6429 -koodeja, värittääksesi kaikki C-kielen lähdekooditiedostot sinisiksi, määrittäisit "*.c=34". Tämä värittäisi kaikki tiedostot päätteellä .c siniseksi (34).

Ohjausmerkit voidaan kirjoittaa joko C-tyyliin \-merkillä suojattuna tai stty-tyylisenä -merkintänä. C-tyylisessä merkinnässä käytetään \e Escapelle, \_ normaalille välilyönnille ja \? poistonäppäimelle. Lisäksi \ suojausmerkkiä voidaan käyttää kumoamaan merkkien \, ^, : ja = normaali tulkinta.

Jokainen tietue kirjoitetaan <lc> <värikoodi> <rc> <tiedostonimi> <ec>. Jos <ec>-koodi on määrittämätön, sarjaa <lc> <no> <rc> käytetään sen sijaan. Tämä on yleensäkin kätevämpi käyttää, mutta vähemmän yleinen. Vasen, oikea ja lopetuskoodi on annettu, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa yleisiä osia uudestaan ja tukea outoja päätteitä. Sinun ei yleensäkään tarvitse vaihtaa niitä ollenkaan paitsi, jos päätteesi käyttää muuta kuin ISO 6429 -värikoodeja.

Jos päätteesi käyttää ISO 6429 -värikoodeja, voit koota tyyppikoodit (kaikki muut paitsi lc, rc, ja ec koodit) numeerisista komennoista eroteltuna puolipisteillä. Yleisimmät komennot ovat:

0

palauttaaksesi oletusvärin

1

kirkkaammille väreille

4

alleviivatulle tekstille

5

vilkkuvalle tekstille

30

mustalle etuvärille

31

punaiselle etuvärille

32

vihreälle etuvärille

33

keltaiselle (tai ruskealle) etuvärille

34

siniselle etuvärille

35

violetille etuvärille

36

turkoosille etuvärille

37

valkoiselle (tai harmaalle) etuvärille

40

mustalle taustavärille

41

punaiselle taustavärille

42

vihreälle taustavärille

43

keltaiselle (tai ruskealle) taustavärille

44

siniselle taustavärille

45

violetille taustavärille

46

turkoosille taustavärille

47

valkoiselle (tai harmaalle) taustavärille

Kaikki komennot eivät kuitenkaan toimi kaikilla kokoonpanoilla tai näytönohjaimilla.

Muutama pääteohjelma ei tunnista oletuslopetuskoodia oikein. Jos koko teksti värittyy tiedostolistauksen jälkeen, kokeile vaihtaa no- ja fi-värikoodeja nollasta päätteen omiin vakio etu- ja taustavärien numeerisiin koodeihin.

BUGIT

BSD järjestelmissä, −s optio tulostaa HP-UX -järjestelmien NFS-liitettyjen tiedostojen koot puolet oikeasta arvosta. HP-UX -järjestelmissä, BSD-järjestelmien NFS-liitettyjen tiedostojen koot ovat puolet suuremmat kuin oikeat. Tämä on johtuu viasta HP-UX:ssa. Se vaikuttaa myös HP-UX:n ls -ohjelmaan.

Jos olisi yksittäinen standardi Englannin kielelle, ei olisi tarpeellista tukea optioiden useita kirjoitusmuotoja.

COMMENTS