Manpages

NAZWA

ioctl_console - ioctls for console terminal and virtual consoles

OPIS

The following Linux-specific ioctl(2) requests are supported for console terminals and virtual consoles. Each requires a third argument, assumed here to be argp.
KDGETLED

Pobranie stanu diod LED. argp wskazuje na zmienną typu char. Trzy najmniej znaczące bity *argp wskazują aktualny stan diod wg schematu:

KDSETLED

Set the LEDs. The LEDs are set to correspond to the lower three bits of the unsigned long integer in argp. However, if a higher order bit is set, the LEDs revert to normal: displaying the state of the keyboard functions of caps lock, num lock, and scroll lock.

Before Linux 1.1.54, the LEDs just reflected the state of the corresponding keyboard flags, and KDGETLED/KDSETLED would also change the keyboard flags. Since Linux 1.1.54 the LEDs can be made to display arbitrary information, but by default they display the keyboard flags. The following two ioctls are used to access the keyboard flags.
KDGKBLED

Get keyboard flags CapsLock, NumLock, ScrollLock (not lights). argp points to a char which is set to the flag state. The low order three bits (mask 0x7) get the current flag state, and the low order bits of the next nibble (mask 0x70) get the default flag state. (Since Linux 1.1.54.)

KDSKBLED

Set keyboard flags CapsLock, NumLock, ScrollLock (not lights). argp is an unsigned long integer that has the desired flag state. The low order three bits (mask 0x7) have the flag state, and the low order bits of the next nibble (mask 0x70) have the default flag state. (Since Linux 1.1.54.)

KDGKBTYPE

Pobranie typu klawiatury. Przekazuje wartość KB_101, zdefiniowaną jako 0x02;

KDADDIO

Dodanie portu we/wy jako poprawnego. Równoważne funkcji ioperm(arg,1,1).

KDDELIO

Usunięcie portu we/wy z listy poprawnych portów. Równoważne funkcji ioperm(arg,1,0).

KDENABIO

Włączenie dostępu do portów we/wy karty graficznej. Równoważne wywołaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 1).

KDDISABIO

Wyłączenie dostępu do portów we/wy karty graficznej. Równoważne wywołaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 0).

KDSETMODE

Set text/graphics mode. argp is an unsigned integer containing one of:

KDGETMODE

Get text/graphics mode. argp points to an int which is set to one of the values shown above for KDSETMODE.

KDMKTONE

Generate tone of specified length. The lower 16 bits of the unsigned long integer in argp specify the period in clock cycles, and the upper 16 bits give the duration in msec. If the duration is zero, the sound is turned off. Control returns immediately. For example, argp = (125<<16) + 0x637 would specify the beep normally associated with a ctrl-G. (Thus since Linux 0.99pl1; broken in Linux 2.1.49-50.)

KIOCSOUND

Włączenie lub wyłączenie generowanie dźwięków. Niższe 16 bitów argp określa czas trwania w cyklach zegara (tzn. argp = 1193180/częstotliwość). Jeśli argp = 0 wówczas dźwięk zostaje wyłączony. W każdym z przypadków sterowanie jest przekazywane natychmiast.

GIO_CMAP

Get the current default color map from kernel. argp points to a 48-byte array. (Since Linux 1.3.3.)

PIO_CMAP

Change the default text-mode color map. argp points to a 48-byte array which contains, in order, the Red, Green, and Blue values for the 16 available screen colors: 0 is off, and 255 is full intensity. The default colors are, in order: black, dark red, dark green, brown, dark blue, dark purple, dark cyan, light grey, dark grey, bright red, bright green, yellow, bright blue, bright purple, bright cyan and white. (Since Linux 1.3.3.)

GIO_FONT

Gets 256-character screen font in expanded form. argp points to an 8192-byte array. Fails with error code EINVAL if the currently loaded font is a 512-character font, or if the console is not in text mode.

GIO_FONTX

Gets screen font and associated information. argp points to a struct consolefontdesc (see PIO_FONTX). On call, the charcount field should be set to the maximum number of characters that would fit in the buffer pointed to by chardata. On return, the charcount and charheight are filled with the respective data for the currently loaded font, and the chardata array contains the font data if the initial value of charcount indicated enough space was available; otherwise the buffer is untouched and errno is set to ENOMEM. (Since Linux 1.3.1.)

PIO_FONT

Sets 256-character screen font. Load font into the EGA/VGA character generator. argp points to an 8192-byte map, with 32 bytes per character. Only the first N of them are used for an 8xN font (0 < N <= 32). This call also invalidates the Unicode mapping.

PIO_FONTX

Ustawia czcionkę ekranową i związane z nią informacje na temat jej prezentacji. argp wskazuje na

struct consolefontdesc {
  unsigned short charcount; /* znaków w czcionce
                 (256 lub 512) */
  unsigned short charheight; /* wierszy skanowania
                 w znaku (1-32) */
  char     *chardata;  /* dane czcionki w
                 postaci rozszerzonej */
};

If necessary, the screen will be appropriately resized, and SIGWINCH sent to the appropriate processes. This call also invalidates the Unicode mapping. (Since Linux 1.3.1.)

PIO_FONTRESET

Resets the screen font, size and Unicode mapping to the bootup defaults. argp is unused, but should be set to NULL to ensure compatibility with future versions of Linux. (Since Linux 1.3.28.)

GIO_SCRNMAP

Pobranie z jądra odwzorowania ekranu. argp wskazuje na obszar o rozmiarze E_TABSZ, który jest wypełniany danymi czcionki służącymi do wyświetlenia poszczególnych znaków. W przypadku gdy obecnie załadowana czcionka zawiera więcej niż 256 znaków, ta procedura najprawdopodobniej zwróci bezwartościowe informacje.

GIO_UNISCRNMAP

Get full Unicode screen mapping from kernel. argp points to an area of size E_TABSZ*sizeof(unsigned short), which is loaded with the Unicodes each character represent. A special set of Unicodes, starting at U+F000, are used to represent "direct to font" mappings. (Since Linux 1.3.1.)

PIO_SCRNMAP

Załadowanie do jądra "definiowanej przez użytkownika" (czwartej) tabeli odwzorowującej bajty na symbole ekranu konsoli. argp wskazuje na obszar o rozmiarze E_TABSZ.

PIO_UNISCRNMAP

Loads the "user definable" (fourth) table in the kernel which maps bytes into Unicodes, which are then translated into screen symbols according to the currently loaded Unicode-to-font map. Special Unicodes starting at U+F000 can be used to map directly to the font symbols. (Since Linux 1.3.1.)

GIO_UNIMAP

Pobranie z jądra mapy odwzorowania Unicode-na-czcionkę. argp wskazuje na strukturę

struct unimapdesc {
  unsigned short entry_ct;
  struct unipair *entries;
};

w której entries wskazuje na tablicę struktur

struct unipair {
  unsigned short unicode;
  unsigned short fontpos;
};

(Since Linux 1.1.92.)

PIO_UNIMAP

Put unicode-to-font mapping in kernel. argp points to a struct unimapdesc. (Since Linux 1.1.92)

PIO_UNIMAPCLR

Wyczyszczenie tabeli, jeśli możliwe proponuje algorytm z mieszaniem (hash). argp wskazuje na

struct unimapinit {
  unsigned short advised_hashsize; /* 0 przy braku opinii */
  unsigned short advised_hashstep; /* 0 przy braku opinii */
  unsigned short advised_hashlevel; /* 0 przy braku opinii */
};

(Since Linux 1.1.92.)

KDGKBMODE

Pobranie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmienną typu long, której zostanie nadana wartość równa jednej z poniższych stałych:

KDSKBMODE

Sets current keyboard mode. argp is a long equal to one of the values shown for KDGKBMODE.

KDGKBMETA

Pobranie trybu obsługi klawisza meta. argp wskazuje na zmienną typu long, której zostanie nadana wartość równa jednej z poniższych stałych:

KDSKBMETA

Sets meta key handling mode. argp is a long equal to one of the values shown above for KDGKBMETA.

KDGKBENT

Pobranie jednej pozycji z tabeli translacji klawiszy (kod klawisza (keycode) na kod akcji). argp wskazuje na strukturę

struct kbentry {
  unsigned char kb_table;
  unsigned char kb_index;
  unsigned short kb_value;
};

której pierwsze dwa pola mają nadane wartości o następującym znaczeniu: kb_table określa rodzaj tabeli (0 <= kb_table < MAX_NR_KEYMAPS), a kb_index oznacza kod klawisza (keycode) (0 <= kb_index < NR_KEYS). Polu kb_value zostaje nadany odpowiedni kod akcji lub K_HOLE, jeśli nie ma takiego klawisza, albo K_NOSUCHMAP, jeśli kb_table jest niepoprawne.

KDSKBENT

Nadanie wartości jednej pozycji tabeli translacji. argp wskazuje na strukturę typu struct kbentry.

KDGKBSENT

Pobranie łańcucha znaków przypisanego klawiszowi funkcyjnemu. argp wskazuje na strukturę

struct kbsentry {
  unsigned char kb_func;
  unsigned char kb_string[512];
};

Do kb_string przypisywany jest (zakończony znakiem NULL) łańcuch znaków, odpowiadający kodowi akcji kb_func-tego klawisza funkcyjnego.

KDSKBSENT

Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu łańcuch znaków. argp wskazuje na strukturę typu struct kbsentry.

KDGKBDIACR

Odczytanie tabeli akcentów jądra. argp wskazuje na strukturę

struct kbdiacrs {
  unsigned int  kb_cnt;
  struct kbdiacr kbdiacr[256];
};

gdzie kb_cnt oznacza liczbę pozycji w tablicy, z których każda jest strukturą

struct kbdiacr {
  unsigned char diacr;
  unsigned char base;
  unsigned char result;
};

KDGETKEYCODE

Odczytanie pozycji z tabeli kodów klawiszy (scan code to keycode). argp wskazuje na strukturę

struct kbkeycode {
  unsigned int scancode;
  unsigned int keycode;
};

keycode is set to correspond to the given scancode. (89 <= scancode <= 255 only. For 1 <= scancode <= 88, keycode==scancode.) (Since Linux 1.1.63.)

KDSETKEYCODE

Write kernel keycode table entry. argp points to a struct kbkeycode. (Since Linux 1.1.63.)

KDSIGACCEPT

Proces wywołujący tę funkcję wskazuje swą chęć do przyjęcia sygnału argp, generowanego przez wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy. (1 <= argp <= NSIG). (Patrz spawn_console() w linux/drivers/char/keyboard.c.)

VT_OPENQRY

Przekazanie pierwszej dostępnej (ale nie otwartej) konsoli. argp wskazuje na zmienną typu int, której zostanie nadana wartość równa numerowi konsoli wirtualnej (1 <= *argp <= MAX_NR_CONSOLES).

VT_GETMODE

Pobranie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na strukturę

struct vt_mode {
  char mode;  /* tryb konsoli wirtualnej */
  char waitv;  /* jeśli ustawione, czeka przy zapisie
           jeśli konsola wirt. nie jest aktywna */
  short relsig; /* sygnał w przypadku zwolnienia */
  short acqsig; /* sygnał w przypadku uzyskania */
  short frsig;  /* niewykorzystane (równe 0) */
};

w której przekazywany jest tryb pracy bieżącej konsoli wirtualnej. mode może przyjmować następujące wartości:

VT_SETMODE

Ustawienie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na strukturę struct vt_mode.

VT_GETSTATE

Pobranie globalnych informacji o stanie konsoli wirtualnej. argp wskazuje na strukturę

struct vt_stat {
  unsigned short v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
  unsigned short v_signal; /* sygnał do wysłania */
  unsigned short v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
};
struct vt_stat {
  ushort v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
  ushort v_signal; /* sygnał do wysłania */
  ushort v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
};

Dla każdej aktualnie używanej konsoli ustawiany jest odpowiedni bit w polu v_state. (Jądra od 1.0 do 1.1.92.)

VT_RELDISP

Zwolnienie ekranu.

VT_ACTIVATE

Przełączenie na konsolę argp (1 <= argp <= MAX_NR_CONSOLES).

VT_WAITACTIVE

Oczekiwanie na aktywację konsoli wirtualnej argp.

VT_DISALLOCATE

Deallocate the memory associated with vt argp. (Since Linux 1.1.54.)

VT_RESIZE

Zmiana wyobrażenia jądra o rozmiarach ekranu. argp wskazuje na strukturę

struct vt_sizes {
  unsigned short v_rows;    /* liczba wierszy */
  unsigned short v_cols;    /* liczba kolumn */
  unsigned short v_scrollsize; /* już nieużywane */
};

Note that this does not change the videomode. See resizecons(8). (Since Linux 1.1.54.)

VT_RESIZEX

Zmiana wyobrażenia jądra o różnych parametrach ekranu. argp wskazuje na strukturę

struct vt_consize {
  unsigned short v_rows; /* liczba wierszy */
  unsigned short v_cols; /* liczba kolumn */
  unsigned short v_vlin; /* liczba wierszy pikseli
                na ekranie */
  unsigned short v_clin; /* liczba wierszy pikseli
                na znak */
  unsigned short v_vcol; /* liczba kolumn pikseli
                na ekranie */
  unsigned short v_ccol; /* liczba kolumn pikseli
                na znak */
};

Any parameter may be set to zero, indicating "no change", but if multiple parameters are set, they must be self-consistent. Note that this does not change the videomode. See resizecons(8). (Since Linux 1.3.3.)

Działanie poniższych funkcji ioctl jest zależne od wartości pierwszego bajtu struktury wskazywanej przez argp, tutaj oznaczanego jako subcode. Mogą z nich korzystać jedynie administrator i właściciel bieżącego terminala.
TIOCLINUX, subcode=0

Dump the screen. Disappeared in Linux 1.1.92. (With kernel 1.1.92 or later, read from /dev/vcsN or /dev/vcsaN instead.)

TIOCLINUX, subcode=1

Get task information. Disappeared in Linux 1.1.92.

TIOCLINUX, subcode=2

Ustawienie zaznaczenia. argp wskazuje na strukturę

struct {
  char subcode;
  short xs, ys, xe, ye;
  short sel_mode;
};

xs i ys oznaczają początkową kolumnę i wiersz. xe i ye oznaczają końcową kolumnę i wiersz. (Górny lewy róg ma współrzędne wiersz=kolumna=1.) sel_mode jest równe 0 w przypadku zaznaczania znak po znaku, 1 - słowo po słowie, lub 2 - wiersz po wierszu. Zaznaczone znaki ekranowe są podświetlone i zachowane w statycznej tablicy sel_buffer zdefiniowanej w devices/char/console.c.

TIOCLINUX, subcode=3

Wstawienie zaznaczenia. Znaki znajdujące się w buforze zaznaczenia są zapisywane do fd.

TIOCLINUX, subcode=4

Odtworzenie ekranu po wygaszeniu.

TIOCLINUX, subcode=5

Sets contents of a 256-bit look up table defining characters in a "word", for word-by-word selection. (Since Linux 1.1.32.)

TIOCLINUX, subcode=6

argp points to a char which is set to the value of the kernel variable shift_state. (Since Linux 1.1.32.)

TIOCLINUX, subcode=7

argp points to a char which is set to the value of the kernel variable report_mouse. (Since Linux 1.1.33.)

TIOCLINUX, subcode=8

Zrzucenie informacji o szerokości i wysokości ekranu, pozycji kursora i wszystkich parach znak-atrybuty. (Tylko jądra od 1.1.67 do 1.1.91. Począwszy od 1.1.92 można przeczytać wszystkie te informacje z /dev/vcsa*).

TIOCLINUX, subcode=9

Odtworzenie rozmiaru ekranu, położenia kursora i wszystkich par znak-atrybut. (Tylko jądra od 1.1.67 do 1.1.91. Począwszy od jądra 1.1.92, można to wykonać przez zapis do /dev/vcsa*.)

TIOCLINUX, subcode=10

Obsługuje funkcję oszczędzania energii (Power Saving) monitorów nowej generacji. Tryb wygaszania ekranu VESA przyjmuje wartość argp[1], co powoduje sterowanie wygaszaniem ekranu w sposób następujący:

0:

Wygaszanie ekranu jest wyłączone.

1:

Aktualne zawartości rejestrów karty graficznej zostają zachowane, następnie sterownik zostaje zaprogramowany tak, aby wyłączył impulsy synchronizacji pionowej. Powoduje to przestawienie monitora w tryb oczekiwania (standby). Jeśli monitor posiada licznik czasowy Off_Mode, wtedy może ewentualnie sam wyłączyć zasilanie.

2:

The current settings are saved, then both the vertical and horizontal synchronization pulses are turned off. This puts the monitor into "off" mode. If your monitor has no Off_Mode timer, or if you want your monitor to power down immediately when the blank_timer times out, then you choose this option. (Caution: Powering down frequently will damage the monitor.) (Since Linux 1.1.76.)

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zwraca 0, jeżeli zakończy się pomyślnie. Jeśli wystąpi błąd zwraca -1 i ustawia errno.

BŁĘDY

errno może przyjmować następujące wartości:

EBADF

Deskryptor pliku jest nieprawidłowy.

EINVAL

Deskryptor pliku lub argp jest niepoprawny.

ENOTTY

Deskryptor pliku nie jest skojarzony ze specjalnym urządzeniem znakowym lub podane polecenie nie ma do niego zastosowania.

EPERM

Niewystarczające uprawnienia.

UWAGI

Ostrzeżenie: Nie należy traktować tej strony podręcznika jak dokumentacji funkcji ioctl konsoli Linuksa. Strona jest przeznaczona dla ciekawskich jako alternatywa wobec czytania źródeł jądra. Funkcje ioctl są nieudokumentowanymi funkcjami wewnętrznymi Linuksa, które mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia (i rzeczywiście, ten dokument odzwierciedla w sposób mniej lub bardziej dokładny sytuację dla jądra w wersji 1.1.94; istnieje wiele mniej i bardziej znaczących różnic w stosunku do poprzednich wersji).

Bardzo często wywołania funkcji ioctl są wprowadzane w celu komunikacji pomiędzy jądrem i szczególnymi, dobrze znanymi programami (fdisk, hdparm, setserial, tunelp, loadkeys, selection, setfont itd.) i ich zachowanie zostanie zmienione, kiedy będzie tego wymagał któryś z tych programów.

Programy korzystające z tych wywołań ioctl nie będą przenośne na inne systemy Unix, nie będą działać poprawnie ze starszymi wersjami jądra Linuksa, ani nie będą współpracować z przyszłymi wersjami jądra.

Należy korzystać z funkcji zgodnych z POSIX.

ZOBACZ TAKŻE

dumpkeys(1), kbd_mode(1), loadkeys(1), mknod(1), setleds(1), setmetamode(1), execve(2), fcntl(2), ioctl_tty(2), ioperm(2), termios(3), console_codes(4), mt(4), sd(4), tty(4), ttyS(4), vcs(4), vcsa(4), charsets(7), mapscrn(8), resizecons(8), setfont(8)

/usr/include/linux/kd.h, /usr/include/linux/vt.h

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski [AT] ippt.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS