Manpages

NIMI

dvips − muuntaa TeX DVI -tiedoston PostScriptiksi

YLEISKATSAUS

dvips [ optiot ] tiedosto[.dvi]

KUVAUS

TÄMÄ MAN-SIVU ON VANHENTUNUT! Sitä ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai puutteellinen. Katso komennon Texinfo-dokumentaatiota. Voit lukea sitä joko Emacsista tai käyttäen erillistä info-ohjelmaa, joka tulee GNU-texinfo -paketin mukana.

Ohjelma dvips ottaa DVI-tiedoston tiedosto[.dvi], joka on TeX:n tuottama (tai jonkin muun, kuten GFtoDVI:n tuottama) ja muuntaa sen PostScriptiksi, lähettäen tuloksen normaalisti suoraan laserkirjoittimelle. DVI-tiedoston voi antaa myös ilman .dvi-loppuliitettä. Käytettävät fontit voivat olla joko kirjoittimen omia tai määritelty bittikarttoina PK-tiedostoissa, tai "virtuaalisena" yhdistelmänä molempia.

Jos MakeTeXPK-ohjelma on asennettu, kutsuu dvips automaattisesti METAFONT:a luodakseen sellaiset fontit, joita ei ennestään ole olemassa.

Lisätietoja löytyy Texinfo-ohjeesta dvips.texi, jonka pitäisi olla asennettuna järjestelmässäsi.

OPTIOT

-a

Säästää muistia käymällä .dvi-tiedoston läpi kolme kertaa tavallisen kahden sijaan ja lataamalla vain käytettävät merkit. Tämä on hyödyllistä yleensä vain hyvin vähämuistisissa koneissa, kuten joissain PC:issä.

-A

Tulostetaan vain parittomat sivut (TeX-numeroidut sivut, ei koske numeroimattomia sivusarjoja).

-b lukumäärä

Tehdään lukumäärä kopiota kustakin sivusta, mutta monistaen sivujen data sen sijaan, että käytettäisiin PostScriptin #numcopies -optiota. Tämä voi olla käyttökelpoista \bop-hook -otsikkotiedostoasetuksen yhteydessä värierottelujen tai muiden siistien jippojen aikaansaamisessa.

-B

Tulostetaan vain parilliset sivut (TeX-numeroidut sivut, ei koske numeroimattomia sivusarjoja).

-c lukumäärä

Tehdään lukumäärä kopiota kustakin sivusta. Saman sivun kopiot tulostetaan peräkkäin. Kaksipuolisen tulostuksen tapauksessa tulostus tehdään sivupari peräkkäin (ei tarvitse pelätä, että sama sivu tulostettaisiin saman arkin molemmille puolille). Katso myös -C -optiota alla kollationoiduille kopioille.

-C lukumäärä

Tehdään lukumäärä kopiota, mutta kollationoituina (koko dokumentti tulostetaan useaan kertaan peräkkäin, ei sivu kerrallaan limittäin). Tämä on hitaampi kuin -c -optio, koska data monistetaan PostScript-tiedostossa, mutta nopeampaa kuin saman PostScript-tiedoston tulostaminen useaan kertaan. Tulosteiden käsittely kuitenkin helpottuu.

-d arvo

Asettaa debuggauslippuja. Tämä on tarkoitettu vain hätätapauksia ja epätavallisia kokeiluja varten; se toimii vain, jos dvips on käännetty DEBUG-optiolla. Lisätietoja lippujen mahdollisista arvoista saa dvips.tex:n luvusta 15.

-D tarkkuus

Asettaa tulostuksen resoluution pisteinä tuumalle arvoon tarkkuus. Tämä vaikuttaa sekä ladattavien bittikarttafonttien valintaan että kirjoittimen omien PostScript-fonttien asetteluun. Tarkkuuden tulee olla väliltä 10 ja 10000. Asetus vaikuttaa sekä vaaka- että pystysuuntaiseen resoluutioon. Valittaessa korkea resoluutio (enemmän kuin vaikkapa 400 pistettä tuumalle) tulisi luultavasti käyttää myös -Z -lippua.

-e lukumäärä

Varmistetaan, että jokainen merkki asetetaan enintään näin monta pikseliä sen ’todellisesta’, resoluutiosta riippumattomasta paikasta sivulla. Parametrin oletusarvo riippuu käytettävästä resoluutiosta. Antamalla yksittäisille merkeille mahdollisuus ’ajelehtia’ niiden oikein pyöristetyistä paikoista muutaman pikselin verran, samalla kun pitäydytään kunkin uuden sanan todellisesta alkamiskohdassa, parantaa sanojen kirjainten välistystä.

-E

Saa aikaan, että dvips yrittää luoda EPSF-tiedoston, jossa on tiukka rajausalue (nk. bounding box). Tämä toimii vain yksisivuisilla tiedostoilla ja se ottaa huomioon vain kirjainten ja rajausten paikat, ei sisällytettyä grafiikkaa. Lisäksi se hakee kirjasinten kokotiedot tfm-tiedostosta, joten tfm-alueensa ulkopuolella sijaitsevat merkit saattavat häiritä sitä. Rajausalue voi lisäksi olla aavistuksen verran liian avara, jos kirjaimella on merkittävästi tyhjää vasemmalla ja oikealla puolellaan. Tämä optio joka tapauksessa toimii hyvin luotaessa pieniä EPSF-tiedostoja kaavoille, taulukoille tai vastaaville. (Kannattaa tietysti huomata, että dvips:n tuloste riippuu resoluutiosta, eikä se siten tee kovin hyviä EPSF-tiedostoja, varsinkaan jos kuvia täytyy skaalata; käytä EPSF-tiedostoja suurella varovaisuudella.)

-f

Lue .dvi-tiedosto oletussyötteestä ja kirjoita PostScript oletustulosteeseen. Oletussyötteen tulee olla osoitettava, joten se ei voi olla putki. Jos putken käyttäminen on välttämätöntä, kirjoita komentotulkkiskripti, joka kopioi putken väliaikaistiedostoon ja sitten kehoittaa dvips:ä käyttämään tätä tiedostoa. Tämä optio estää lisäksi PRINTER-ympäristömuuttujan automaattisen lukemisen ja aiheuttaa, ettei Control-D -merkkiä lähetetä automaattisesti, jos sen lähettäminen on asetettu -F -optiolla tai asetustiedostossa; käytä optiota -F tämän option jälkeen mikäli haluat molemmat.

-F

Aiheuttaa että PostScript-tiedoston viimeiseksi merkiksi lisätään Control-D (ASCII-koodi 4). Tämä on käyttökelpoista, kun dvips tulostaa kirjoittimelle suoraan sen sijaan, että se käyttäisi tulostusjonoa, kuten on yleistä vaatimattomissa järjestelmissä. HUOMIO! ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ OPTIOTA!

-h tiedosto

Lisätään parametrina annettu tiedosto ylimääräiseksi otsikkotiedostoksi. Tämä otsikkotiedosto lisätään PostScriptin userdict:iin (käyttäjän omiin ylimääräisiin määrityksiin). (Jos nimi on kuitenkin ’-’, ei otsikkotiedostoja liitetä tulostukseen lainkaan.)

-i

Tämän option käyttäminen käskee dvips:ä jakamaan dokumentin osiin ja asettamaan jokaisen osan erilliseen tiedostoon; uudet tiedostonimet luodaan korvaamalla annetun tulostiedoston loppuliite kolminumeroisella laskurilla. Tämä tehdään yleensä muistin säästämiseksi. Tätä optiota käytetään yleensä -S -option yhteydessä, joka asettaa osan sivujen maksimimäärän. Esimerkiksi jotkin latojat eivät voi tulostaa enemmän kuin noin kymmenen perättäistä sivua ennen muistin loppumista. Näiden optioiden avulla kirja voidaan automaattisesti jakaa kymmensivuisiin osiin, jokainen omaan tiedostoonsa.

-k

Tulostetaan rajausmerkit. Tämä optio kasvattaa paperikokoa (joka tulisi määrittää joko erikoispaperikokona tai -T -optiolla) puolella tuumalla molempiin suuntiin. Se siirtää jokaista sivua neljännestuumalla ja piirtää kulmiin ristimäiset rajausmerkit. Se on käyttökelpoinen sellaisilla latojilla, jotka voivat asettaa paperikoon automaattisesti.

-K

Aiheuttaa kommenttien poistamisen PostScript-grafiikasta, fonttitiedostoista ja otsikoista. Tämä on toisinaan tarpeellista tulostusjonoissa tai PostScriptin esikäsittelyohjelmissa olevien ohjelmavirheiden ohittamiseksi. Erityisesti %%Page-kommentit saattavat aiheuttaa usein vaikeuksia. Tämän lipun käyttäminen voi aiheuttaa, että jotkin sisällytetyt kuvat rikkoontuvat, sillä joidenkin ohjelmapakettien PostScript-otsikkomakrot lukevat syötevirtaa rivi riviltä, etsien tiettyä kommenttia. Tätä optiota ei oletuksena käytetä, koska PostScript-esikatseluohjelmat ja tulostusjonot ovat kehittyneet paremmiksi.

-l sivunumero

Määrää, että viimeinen tulostettava sivu on ensimmäinen, joka on numeroitu sivunumero. Oletuksena on dokumentin viimeinen sivu. Jos sivunumeron edessä on yhtäsuuruusmerkki, käsitellään se (ja -p optiolle annettava parametri) laskurinumerona sen sijaan, että se käsiteltäisiin dokumentin \count0 -sivunumerolaskuriin vertailtavana lukuna. Käyttämällä esimerkiksi optiota -l =9 päättyy tulostus dokumentin yhdeksännellä sivulla, riippumatta siitä miten sivut on numeroitu.

-m

Asettaa paperin käsinsyötön printterille.

-M

Kääntää pois automaattisen fonttien generoinnin. Jos joitain fontteja puuttuu, lisätään kyseisten fonttien luomiseksi tarvittavat komennot tiedostoon missfont.log oletushakemistossa. Tämä tiedosto on sen jälkeen suoritettavissa puuttuvien fonttien luomiseksi ja sen jälkeen tuhottavissa.

-n sivumäärä

Tulostetaan korkeintaan sivumäärä sivua. Oletusarvo on 100000.

-N

Kääntää pois rakenteiset kommentit. Tämä saattaa olla tarpeellista sellaisissa järjestelmissä tai kirjoittimissa jotka yrittävät tulkita PostScript-kommentteja oudoilla tavoilla. Erityisesti vanhemmat TranScript:n versiot eivät osaa käsitellä modernia sisällytettyä (Encapsulated) PostScriptiä.

-o tiedosto

Ohjaa tulostuksen tiedostoon tiedosto. Jos tiedostonimeä ei anneta, on oletusnimi tiedosto.ps , mikäli .dvi-tiedosto oli tiedosto.dvi. Jos tätä optiota ei anneta, käytetään asetustiedostossa määriteltyä oletusarvoa. Jos annetun tiedostonimen ensimmäinen kirjain on huutomerkki, käytetään loppuosaa parametrina popen -komennolle (putki), eli määrittämällä !lpr ulostulotiedostoksi aiheuttaa tiedoston lähettämisen automaattisesti tulostusjonoon. Tämä optio estää PRINTER-ympäristömuuttujan automaattisen lukemisen. Se estää myös automaattisen Control-D:n lähettämisen, mikäli se on sallittu -F -optiolla tai asetustiedostossa. Mikäli kuitenkin haluat sen, käytä -F -optiota tämän option jälkeen.

-O siirtymä

Siirtää tulostuksen origoa siirtymä-parametrin verran, joka on pilkulla eroteltu x- ja y-suuntien määrä, esimerkiksi .1in,-.3cm (käyttäen samaa merkintätapaa kuin erikoispaperikoon määrityksessä). Sivun origoa siirretään annetun määrän verran oletuspaikasta, joka on yksi tuuma alas ja yksi oikealle paperin vasemmasta yläkulmasta.

-p sivunumero

Ensimmäisen tulostettavan sivun sivunumero. Oletus on dokumentin ensimmäinen sivu. Jos sivunumeron eteen laitetaan yhtäsuuruusmerkki, niin se (ja -l -optiolle annettu sivunumero) käsitellään laskurina sen sijaan, että numeroa vertailtaisiin dokumentin omaan \count0 -sivunumerolaskuriin. Esimerkiksi option -p =3 käyttämäminen aiheuttaa tulostuksen alkamisen dokumentin kolmannelta sivulta, riippumatta siitä, miten sivut on numeroitu.

-pp sivulista

Pilkuilla eroteltu lista sivuja ja jaksoja (esimerkiksi 1,5,10-20,42,43), jotka tulkitaan dokumentin \count0-sivunumeroina. Sivuja, joiden numeroita ei ole annettu, ei tulosteta. Näitä -pp -optioita voi antaa useita tai kaikki sivut ja sivujaksot voidaan määrittää yhdellä -pp -optiolla.

-P tulostinnimi

Asettaa tulostuksen annetun nimiseen kirjoittimeen. Tämä on toteutettu lukemalla config.tulostinnimi, joka voi asettaa tulostuskomennon (kuten !lpr -Ptulostinnimi) sekä fonttien polkuja tai muita kyseistä kirjoitinta koskevia config.ps oletusasetuksia. Huomaa, että config.ps luetaan ennen kuin config.tulostinnimi. Lisäksi etsitään toista tiedostoa nimeltä ~/.dvipsrc välittömästi config.ps:n jälkeen. Tämä tiedosto on tarkoitettu käyttäjäkohtaisille oletusasetuksille. Jos -P -komentoa ei anneta, tarkistetaan onko PRINTER-ympäristömuuttuja määritelty. Jos on, ja vastaava tulostinkohtainen asetustiedosto on olemassa, luetaan kyseinen asetustiedosto.

-q

Toimitaan hiljaisesti. Ei tulosteta tietoja muunnetuista sivuista, jne.; ei tulosteta muuta kuin virheet oletusvirheeseen.

-r

Pinotaan sivut käänteisessä järjestyksessä. Tavallisesti tulostetaan sivu 1 ensimmäisenä.

-s

Aiheuttaa koko tulosteen sulkemisen PostScriptin save/restore-pariin. Tämä tekee tiedostosta epästandardin, eikä sitä siten suositeta, mutta se voi kuitenkin olla käyttökelpoinen, mikäli tulostat kirjoittimelle suoraan, etkä välitä tulosteen siirrettävyydestä.

-S sivumäärä

Asettaa sivujen maksimimäärän kussakin ’osassa’. Tätä optiota käytetään yleensä -i -option (kts. yllä) yhteydessä.

-t paperityyppi

Asettaa paperityypin. paperityyppi tulisi olla määritelty jossain asetustiedostoista, sen koodin yhteydessä, joka valitsee sen. (Tällä hetkellä tunnetut tyypit ovat: letter, legal, ledger, a4, a3). Voit myös määrittää -t landscape, joka kääntää dokumenttia 90 astetta. Voit käyttää -t -optiota kahdesti kääntääksesi dokumentin, jonka koko ei ole letter: kerran paperikoolle ja toisen vaakatulostukselle. Kunkin .dvi -tiedostossa olevan sivun vasen yläkulma asetetaan yhden tuuman päähän paperin sekä vasemmasta että yläreunasta. Tämän option käyttö riippuu suuresti asetustiedostosta. Huomaa, että paperikoon asettavien letter tai a4 tai muiden PostScript-määritysten tekeminen tekee dokumentista epäyhteensopivan ja voi aiheuttaa ongelmia joillain kirjoittimilla, joten sellaista ei mielellään saisi tehdä.

-T koko

Asettaa paperikoon annettuihin mittoihin. Option parametri on samankaltainen kuin -O, eli pilkulla erotettu mittapari (esimerkiksi 20.5cm,27.4cm). Asetus kumoaa dvi-tiedostossa määritellyn paperikoon.

-U

Poistaa PostScriptin näennäismuistia säästävän optimoinnin, joka tallentaa kirjainten mittatietoja samaan merkkijonoon, jota käytetään bittikartan kuvaamiseen. Tämä on tarpeellista vain käytettäessä Xerox 4045 PostScript-tulkkia. Se johtuu ohjelmavirheestä kyseisessä tulkissa, joka aiheuttaa ’roskaa’ jokaisen merkin alareunassa. Optiota ei suositella mikäli et käytä kyseistä kirjoitinta.

-x suurennos

Asettaa dokumentin suurennussuhteen arvoon suurennos/1000. Asetus .dvi-tiedostossa määritellyn suurennoksen. Arvon tulee olla välillä 10 ja 100000.

-X resoluutio

Asettaa vaakaresoluution pisteinä tuumalle.

-Y resoluutio

Asettaa pystyresoluution pisteinä tuumalle.

-Z

Aiheuttaa, että bittikarttafontit pakataan ennen kirjoittimelle siirtämistä, vähentäen siten fonttien siirtoon tarvittavan informaation määrää. Erityisen käyttökelpoista korkeilla resoluutioilla, tai jos käytetään hyvin suuria fontteja. Hidastaa tulostusta jonkin verran, erityisesti vanhoilla 68000-pohjaisilla PostScript-kirjoittimilla.

MERKINNÄT

PostScript Adobe Systems Incorporated:n rekisteröity tuotemerkki.

TEKIJÄ

Tomas Rokicki <rokicki [AT] cs.edu>; laajennettu käyttämään virtuaalifontteja Don Knuth:n toimesta. Polunhaku- ja asetusmuutoksia karl [AT] cs.edu:n toimesta.

KATSO MYÖS

mf(1), afm2tfm(1), tex(1), latex(1), lpr(1), dvips.tex.

COMMENTS