Manpages

NAMN

dpkg-query - ett verktyg för att slå upp i dpkg-databasen

SYNOPS

dpkg-query [flaggor...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-query är ett verktyg för att visa information om paket i dpkg-databasen.

KOMMANDON

-l, --list [paketnamnsmönster ...]

Lista alla kända paket som matchar ett eller flera mönster, oavsett status, inbegripet äkta och virtuella paket som refereras i något beroenderelationsfält (såsom Breaks, Enhances, osv.). Om inget paketnamnsmönster anges listas alla paket i /var/lib/dpkg/status, förutom de paket som markerats som ej installerade (dvs. de som tidigare har helt tagits bort). Skalets normala jokertecken tillåts i paketnamnsmönster. Observera att du sannolikt måste skriva paketnamnsmönster inom citationstecken för att förhindra att skalet expanderar filnamnet. Till exempel kommer följande lista alla paket vars namn börjar på ”libc6”:

dpkg-query -l 'libc6*'

De första tre kolumnerna i utdata visar önskad åtgärd, paketstatus och fel, i den ordningen.

Önskad åtgärd
u = Okänd
i = Installera
h = Håll
r = Radera
p = Rensa

Paketstatus:
n = Ej installerat
c = konfigurationsfiler
H = Halvt installerat
U = Uppackat
F = Halvt konfigurerat
W = Väntar på utlösare
t = Utlösare väntar
i = Installerat

Felflaggor:
<tom> = (ingen)
R = Ominstallation krävs

En versal status- eller felbokstav anger att paketet troligen kommer orsaka allvarliga problem. Se dpkg(1) för information om status och flaggor ovan.

Utdataformatet för den här flaggan kan inte justeras, men varieras automatiskt för att passa terminalbredden. Det är avsett för mänskliga läsare, och är inte enkelt maskinläsbart. Se -W (--show) och --showformat för hur du konfigurerar utdataformatet.

-W, --show [paketnamnsmönster ...]

Precis som flaggan --list kommer paket som matchar de givna mönstren att visas. Utdatat kan dock skräddarsys med flaggan --showformat.

Standardutdataformatet är en rad per paket som träffas, där varje rad innehåller paketnamnet och installerad version av paketet, avdelat med ett tabulatortecken. Paketnamnen kommer vra utökat med arkitektursbeskrivning för paket med ett Multi-Arch-fält med värdet same, eller med en oegen arkitektur, det vill säga en arkitektur som varken är den egna eller all.

-s, --status [paketnamn...]

Rapportera status om angivna paket. Detta alternativ visar helt enkelt posten i statusdatabasen för installerade paket. Om inget paketnamn anges kommer det visa alla paketposter i statusdatabasen (sedan dpkg 1.19.1). Om flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade statusposterna med en tomrad, i samma ordningsföljd som i parameterlistan.

-L, --listfiles paketnamn ...

Listar filer som installerats på ditt system från paketnamn. Om flera paketnamn anges avdelas den efterfrågade fillistan med en tomrad, i samma ordningsföljd som anges i parameterlistan.

Varje filomdirigering skrivs på en egen rad efter sin omdirigerade fil, föregånget av en av följande lokalanpassade strängar:

lokalt omdirigerad till: omdirigerat-till
paketet omdirigerar andra till: omdirigerat-till
omdirigerat av paket till: omdirigerat-till

Tips: När utdata ska tolkas av en maskin är det normalt att sätta lokalen till C.UTF-8 för att få reproducerbara resultat. På några system kan det också vara nödvändigt att justera miljövariabeln LANGUAGE på lämpligt vis om den redan är satt (se locale(7).

Kommandot kommer inte att visa extrafiler som skapas av paketskript, ej heller kommer det att visa alternativ.

--control-list paketnamn

Lista styrfiler installerade på ditt system från paketnamn (sedan dpkg 1.16.5). Dessa kan användas som inargument till --control-show.

--control-show paketnamn styrfil

Visar den styrfil som installerats på ditt system från paketnamn på standard ut (sedan dpkg 1.16.5).

-c, --control-path paketnamn [control-filnamn]

Visar sökvägarna till styrfilerna som installerats på ditt system för paketnamn (sedan dpkg 1.15.4). Om styrfil anges visas endast sökvägen för den styrfilen, om den finns.

Varning: kommandot är föråldrat eftersom det ger direkt tillgång till den interna dpkg-databasen, vi ber dig gå över till att istället använda --control-list och --control-show för alla tillfällen där dessa kommandon kan ge samma slutresultat. Så länge det finns åtminstone ett tillfälle där kommandot är nödvändigt (dvs. när man måste ta bort ett skadligt postrm-utvecklarskript), och det inte finns någon bra lösning för det, kommer kommandot inte att tas bort.

-S, --search filnamnssökmönster ...

Sök efter paket som äger filer som motsvarar det angivna mönstret. Alla skalets vanliga jokertecken kan användas i mönstret, där asterisk (*) och frågetecken (?) kommer motsvara ett snedstreck, och omvänt snedstreck (\) kommer använda som ett ersättningstecken.

Om det första tecknet i filnamnssökmönster inte är ett av ”*[?/” kommer det att tolkas som en delsträng och implicit omgärdas av ”*” (som i *filnamnssökmönster*). Om strängen som följer innehåller något av ”*[?\” så kommer det hanteras som ett jokermönster, annars kommer alla avslutande ”/” eller ”b</.>” tas bort och en bokstavskorrekt sökvägsuppslagning kommer utföras.

Kommandot kommer inte att visa extrafiler som skapas av paketskript, ej heller kommer det att visa alternativ.

Utdataformatet består av en rad per motsvarande mönster, med en lista med paket som äger sökvägsnamnet avdelad med ett komma (U+002C ”,”) och ett blanksteg (U+0020 ” ”) följt av ett kolon (U+003A ”:”) och ett blanksteg, följt av sökvägsnamnet. Till exempel:

paketnamn1, paketnamn2: sökvägsnamn1
paketnamn3: sökvägsnamn2

Omdirigerade filer skrivs ut med följande lokalanpassade strängar:

omdirigering av paketnamn från: omdirigerad-från
omdirigering av paketnamn till: omdirigerad-till

eller för lokala omdirigeringar:

lokal omdirigering från: omdirigerad-från
lokal omdirigering till: omdirigerad-till Tips: När utdata ska tolkas av en maskin är det normalt att sätta lokalen till C.UTF-8 för att få reproducerbara resultat.

-p, --print-avail [paketnamn...]

Visar information om pkaet, enligt vad som finns i /var/lib/dpkg/available. Om inget paketnamn anges visas samtliga paketposter i available-databasen (sedan dpkg 1.19.1). Om flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade posterna ur available-databasen med en tomrad, med samma ordningsföljd som anges i parameterlistan.

Använder du ett APT-baserat skal bör du istället använda apt show paketnamn, då available-filen endast àjourförs om dselect används.

-?, --help

Visar hjälpskärm och avslutar.

--version

Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--admindir=kat

Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

--root=katalog

Sätt rotkatalogen till katalog, vilket sätter den administrativa katalogen till ”katalog/var/lib/dpkg” (sedan dpkg 1.21.0).

--load-avail

Läs även in available-filen när kommandona --show och --list används, vilka numera som standard endast läser statusfilen (sedan dpkg 1.16.2).

--no-pager

Använd inte någon bläddrare för att visa informationen (sedan dpkg 1.19.2).

-f, --showformat=format

Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av --show (kort flagga sedan dpkg 1.13.1). Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.

I formatsträngen inleds följande styrsekvenser med “\”:
\n
radbrytning
\r
vagnretur
\t
tabbsteg

\” före ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse för det efterföljande tecknet, vilket är kan användas för “\” och “$”.

Paketinformation kan läggas in genom att sätta in variabelreferenser till paketfält, på syntaxen “${field[;width]}”. Fält skrivs högerjusterade såvida inte bredden är negativ i vilket fall vänsterjustering kommer att användas. Följande fält stöds, men de är inte nödvändigtvis tillgängliga i statusfilen (endast interna fält och fält som finns i binärpaketet hamnar där):
Architecture
Bugs
Conffiles
(internt)
Config-Version
(internt)
Conflicts
Breaks
Depends
Description
Enhances
Protected
Essential
Filename
(internt, gäller skal)
Homepage
Installed-Size
MD5sum
(internt, gäller skal)
MSDOS-Filename
(internt, gäller skal)
Maintainer
Origin
Package
Pre-Depends
Priority
Provides
Recommends
Replaces
Revision
(föråldrat)
Section
Size
(internt, gäller skal)
Source
Status
(internt)
Suggests
Tag
(vanligtvis inte i .deb utan i arkivets Packages-filer)
Triggers-Awaited
(internt)
Triggers-Pending
(internt)
Version

Följande är virtuella fält, genererade av dpkg-query från värden från adnra fält (observera att dessa inte är giltiga namn för fält i styrfiler):
binary:Package

Innehåller binärpaketnamnet med en möjlig arkitekturkvalificerare, såsom ”libc6:amd64” (sedan dpkg 1.16.2). En arkitekturkvalificerare kommer förekomma för att göra paketnamnet otvetydigt, för paket med ett Multi-Arch-fält med värdet same eller om paket kommer från en oegen arkitektur, det vill säga en arkitektur som varken är den egna eller all.

binary:Synopsis

Innehåller paketets korta beskrivning (sedan dpkg 1.19.1).

binary:Summary

Detta är ett alias för binary:Synopsis (sedan dpkg 1.16.2).

db:Status-Abbrev

Innehåller den förkortade paketstatusen (som tre bokstäver), såsom ”ii ” eller ”iHR” (sedan dpkg 1.16.2). Se beskrivningen av kommandot --list för fler detaljer.

db:Status-Want

Innehåller paketets önskade status, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).

db:Status-Status

Innehåller paketets statusord, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).

db:Status-Eflag

Innehåller paketets statusfelflagga, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).

db-fsys:Files

Innehåller listan över paketets filsystemsposter, avdelade av nyradstecken (sedan dpkg 1.19.3).

db-fsys:Last-Modified

Innehåller tidsstämpeln i sekunder för senaste gången paketets filsystemsposter ändrades (sedan dpkg 1.19.3).

source:Package

Innehåller källkodsnamnet för binärpaketet (sedan dpkg 1.16.2).

source:Version

Innehåller källkodsversionen för binärpaketet (sedan dpkg 1.16.2)

source:Upstream-Version

Innehåller uppströms källkodsversion för binärpaketet (sedan dpkg 1.18.16)

Standardformatet är “${binary:Package}\t${Version}\n”. Alla andra fält som finns i statusfilen (även användardefinierade fält) kan faktiskt också hämtas. De visas dock som de är, ingen konvertering eller felkorrigering görs på dem. För att hämta namnet på paketansvarig och installerad version av dpkg och kan du köra:

dpkg-query -f='${binary:Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' \
-W dpkg

RETURVÄRDE

0

Den önskade frågan utfördes utan fel.

1

Den önskade frågan misslyckades helt eller delvis, på grund av att ingen fil eller paket hittades (förutom för --control-path, --control-list och --control-show där sådana fel är ödesdigra).

2

Ödesdigert eller irreparabelt fel på grund av felaktig användning på kommandoraden, eller interaktioner med systemet, såsom databasåtkomst, minnesallokeringer, osv.

MILJÖVARIABLER

Extern miljö
SHELL

Väljer program att köra när nya kommandon startas via ett skal (sedan dpkg 1.19.2).

PAGER
DPKG_PAGER

Väljer bläddrarprogram att använda (sedan dpkg 1.19.1), vilket kommer startas med ”$SHELL -c”. Om SHELL inte har valts kommer ”sh>” att användas istället. DPKG_PAGER överstyr miljövariabeln PAGER (sedan dpkg 1.19.2).

DPKG_ROOT

Om satt och flaggan --root inte har angivits används det som filsystemets rotkatalog (sedan dpkg 1.21.0).

DPKG_ADMINDIR

Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.

DPKG_DEBUG

Anger felsökningsmasken (sedan dpkg 1.21.10) från ett oktalt värde. De flaggor som för närvarande godtas beskrivs i flaggan dpkg --debug, men alla dess flaggor påverkar inte nödvändigtvis detta program.

DPKG_COLORS

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.

Intern miljö
LESS

Definieras av dpkg-query till ”-FRSXMQ”, om det inte redan är satt, när en bläddrare startas (sedan dpkg 1.19.2). För att ändra standardbeteendet kan variabeln sättas till ett annat värde, däribland en tom sträng, eller så kan variablerna PAGER eller DPKG_PAGER sättas för att inaktivera specifika flaggor med ”-+”, till exempel DPKG_PAGER="less -+F".

SÄKERHET

Frågeoperationer bör aldrig kräva root-behörighet, och delegering av exekvering av dem till icke-privilegierade användare via något kommando föra att få root-behörighet kan ha säkerhetskonsekvenser (såsom utökning av privilegier), till exempel när en siduppdelare körs automatiskt från verktyget.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.