Manpages

NAZWA

dpkg−deb − narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb)

SKŁADNIA

dpkg−deb [opcje] polecenie

OPIS

dpkg−deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum (czyli pakietach) Debiana.

Do instalowania i usuwania pakietów z systemu służy polecenie dpkg.

Ponadto można skorzystać z dpkg−deb wywołując dpkg z odpowiednią opcją, która zostanie przekazana do dpkg−deb. dpkg uruchomi dpkg−deb i wykona żądaną operację.

POLECENIA

−b, −−build katalog [archiwum|katalog]

Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu. katalog musi zawierać podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte są pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi się w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako informacje kontrolne pakietu, które opisują właściwości pakietu.

Jeśli pominięto opcję −−nocheck, dpkg−deb odczyta plik DEBIAN/control i przetworzy go. Sprawdzi przy tym, czy nie występują w nim błędy składniowe lub inne problemy, a następnie wyświetli nazwę pakietu, który jest tworzony. dpkg−deb ponadto sprawdzi prawa dostępu skryptów instalacyjnych i innych plików znajdujących się w katalogu DEBIAN.

Jeśli nie podano nazwy archiwum, to dpkg−deb zapisze pakiet w pliku katalog.deb.

Jeżeli taki pakiet już istnieje, to zostanie nadpisany.

Jeśli drugim argumentem jest katalog, to dpkg−deb zapisze pakiet pod nazwą katalog/pakiet_wersja_arch.deb lub katalog/pakiet_wersja.deb, jeśli nie zostało określone pole Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie może zostać użyta opcja −−no−check, ponieważ dpkg−deb musi przetworzyć plik kontrolny, aby rozpoznać nazwę i wersję pakietu.

−I, −−info archiwum [nazwa−pliku−kontrolnego...]

Dostarcza informacji o pakiecie.

Gdy nie podano żadnej nazwy−pliku−kontrolnego, wyświetlana jest informacja o zawartości pakietu oraz zestawienie wykorzystanych plików kontrolnych.

W razie podania nazwy−pliku−kontrolnego, dpkg−deb wyświetli zawartość tego pliku. Jeśli ten plik nie istnieje, wyświetlony zostanie komunikat błędu na standardowe wyjście błędów i program zakończy się z kodem błędu 2.

−W, −−show archiwum

Wyświetla informację o pakiecie binarnym w formacie określonym opcją −−showformat. W domyślnym formacie w każdej linii wyświetlane są nazwa i wersja pakietu, oddzielone od siebie znakiem tabulacji.

−f, −−field archiwum [nazwa−pola−kontrolnego...]

Wyświetla zawartość pliku kontrolnego o nazwie control.

Jeśli nie podano żadnej nazwy−pola−kontrolnego, to wyświetlana jest zawartość całego pliku control.

Jeśli podano nazwę−pola−kontrolnego, to dpkg−deb wyświetli jej zawartość. Gdy podano więcej niż jedną nazwę−pola−kontrolnego, to dpkg−deb wyświetli pola wraz z nazwą (oraz dwukropkiem i spacją) w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w pliku kontrolnym.

Dla nieodnalezionych pól kontrolnych nie są wyświetlane komunikaty błędów.

−c, −−contents archiwum

Wyświetla zawartość archiwum. Wydruk jest podany w takiej postaci, jaką generuje polecenie tar.

−x, −−extract katalog archiwum

Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu.

Proszę zauważyć, że rozpakowanie pakietu w katalogu głównym nie jest odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu służy wyłącznie polecenie dpkg.

katalog (ale bez katalogów nadrzędnych) zostanie utworzony jeśli trzeba, a jego uprawnienia zostaną zmodyfikowane tak, aby odpowiadały zawartości pakietu.

−X, −−vextract katalog archiwum

Działa podobnie do −−extract (−x), z tą różnicą, że wyświetla nazwy plików, które są rozpakowywane.

−−fsys−tarfile archiwum

Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyła je na standardowe wyjście w postaci formatu polecenia tar. Gdy ta operacja zostanie połączona z tar’em, możliwe jest rozpakowanie tylko wybranych plików z archiwum.

−e, −−control archiwum [katalog]

Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

Jeśli katalog nie został określony, pliki są rozpakowywane do podkatalogu DEBIAN w katalogu bieżącym.

W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

−h, −−help

Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

−−version

Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

−−showformat=format

Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego przez −−show. Format jest łańcuchem znaków, który będzie wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

Argumentem jest łańcuch znaków w postaci "${nazwa−pola}", który może się odnosić do dowolnego pola pliku stanu. Listę nazw poprawnych pól można łatwo wygenerować, używając opcji −I na tym samym pakiecie. Pełne wyjaśnienie opcji formatowania (łącznie z sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól) można znaleźć w opisie opcji −−showformat w dpkg−query(1).

Domyślną wartością tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

−zpoziom_kompresji

Określa poziom kompresji przekazywany do programu kompresującego podczas budowania pakietu.

−Ztyp_kompresji

Specify which compression type to use when building a package. Allowed values are gzip, xz, bzip2, lzma, and none (default is gzip).

−−new

Zapewnia, że dpkg−deb utworzy "nowy" format archiwum. Ta opcja jest domyślna.

−−old

Wymusza utworzenie przez dpkg−deb "starego" formatu archiwum. Ten format jest słabo obsługiwany przez narzędzia spoza dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarzały. Ta opcja jest użyteczna jedynie w przypadku korzystania z wersji dpkg wcześniejszej niż 0.93.76 (wrzesień 1995), która była opublikowana jedynie dla i386 a.out.

−−nocheck

Powoduje, że polecenie dpkg−deb −−build nie będzie sprawdzać zawartości archiwum. W ten sposób można utworzyć niepoprawny pakiet, jeśli zajdzie taka potrzeba.

−D, −−debug

Włącza opcję debugowania. Nie jest to zbyt interesujące.

ŚRODOWISKO

TMPDIR

If set, dpkg−deb will use it as the directory in which to create temporary files and directories.

BŁĘDY

dpkg−deb −I pakiet1.deb pakiet2.deb działa niepoprawnie.

Nie ma sprawdzania autentyczności plików .deb, a nawet nie ma prostej sumy kontrolnej. (Narzędzia wyższego poziomu takie jak APT wspierają uwierzytelnianie pakietów .deb pobieranych z danego repozytorium, zaś większość współczesnych pakietów dostarcza plik kontrolny md5sum wygenerowany przez debian/rules. Niestety, nie jest to bezpośrednio wspierane przez narzędzia niższego poziomu.)

Nie należy używać dpkg−deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu należy korzystać z dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi potrzebne skrypty instalacyjne.

ZOBACZ TAKŻE

deb(5), deb−control(5), dpkg(1), dselect(1).

AUTOR

Copyright © 1995−1996 Ian Jackson

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter [AT] debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio [AT] debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert [AT] debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes [AT] gmail.com>, 2008

COMMENTS