Manpages

NAZWA

dir - wyświetla zawartość katalogu

SKŁADNIA

dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje informacje o PLIKACH (domyślnie - o bieżącym katalogu). Sortuje wpisy alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji -cftuvSUX ani --sort.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-a
, --all

bez ukrywania plików zaczynających się od .

-A, --almost-all

bez pokazywania . ani ..

--author

z -l, wypisuje autora każdego pliku

-b, --escape

cytuje znaki niegraficzne w stylu języka C (ósemkowo)

--block-size=ROZMIAR

with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., ’--block-size=M’; see SIZE format below

-B, --ignore-backups

nie wyświetla plików kończących się znakiem ~

-c

z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej modyfikacji danych o pliku) i wypisuje go;

z -l: sortuje wyniki według nazwy i wypisuje ctime;
w pozostałych przypadkach: sortuje według ctime, poczynając od najnowszych plików

-C

wypisuje pliki w kolumnach

--color[=KIEDY]

koloruje wyniki. KIEDY może przyjąć wartości: always (domyślne, jeśli nie podano), auto lub never. Więcej informacji znajduje się poniżej

-d, --directory

wypisuje same katalogi, nie ich zawartość

-D, --dired

tworzy dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa

-f

nie sortuje, włącza -aU, wyłącza -ls --color

-F, --classify

dodaje znak wskazujący typ wpisu (jeden z następujących: */=>@|)

--file-type

podobnie, lecz nie używa *

--format=SŁOWO

across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone przecinkami), horizontal -x (poziomo), long -l (długi, z dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej kolumnie), verbose -l (długi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C (pionowy, w kolumnach)

--full-time

jak -l --time-style=full-iso

-g

jak -l, ale nie wypisuje właściciela

--group-directories-first

grupuje najpierw katalogi;

ta opcja może być uzupełniona opcją --sort, ale wyłącza ją użycie opcji --sort=none (-U)

-G, --no-group

w długim formacie, nie pokazuje informacji o grupach

-h, --human-readable

with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.

--si

podobnie, ale używa potęg 1000 zamiast 1024

-H, --dereference-command-line

podąża za dowiązaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceń

--dereference-command-line-symlink-to-dir

podąża za każdym dowiązaniem symbolicznym

wskazującym na katalog

--hide=WZORZEC

nie pokazuje wpisów pasujących do WZORCA powłoki (wyłączane przez -a lub -A)

--hyperlink[=WHEN]

hyperlink file names; WHEN can be ’always’ (default if omitted), ’auto’, or ’never’

--indicator-style=SŁOWO

dodaje wskaźniki typów plików stylu SŁOWO: none (domyślnie - brak), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)

-i, --inode

wyświetla numer i-węzła każdego pliku

-I, --ignore=WZORZEC

nie pokazuje plików pasujących do WZORCA powłoki

-k, --kibibytes

default to 1024-byte blocks for disk usage; used only with -s and per directory totals

-l

używa długiego formatu wyjściowego

-L, --dereference

podczas pokazywania informacji pliku dla dowiązania symbolicznego, pokazuje informacje o pliku wskazywanym przez dowiązanie, zamiast o nim samym

-m

wypełnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, całą dostępną szerokość

-n, --numeric-uid-gid

jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i grupy

-N, --literal

print entry names without quoting

-o

jak -l, ale bez informacji o grupie

-p, --indicator-style=slash

dodaje wskaźnik / do katalogów

-q, --hide-control-chars

wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych

--show-control-chars

pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyślnie, chyba że program nazywa się ls, a wyjściem jest terminal)

-Q, --quote-name

ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy

--quoting-style=SŁOWO

use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse

odwraca porządek sortowania

-R, --recursive

wypisuje katalogi rekursywnie

-s, --size

wypisuje rozmiar zajęty przez każdy plik, w blokach

-S

sortuje według rozmiaru, od największych

--sort=SŁOWO

sortuje wg SŁOWA zamiast nazwy: none (jak -U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)

--time=SŁOWO

change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;

with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE

time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t

sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=KOLUMNA

przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast domyślnych 8

-u

z -lt: sortuje i wypisuje według czasu ostatniego dostępu,

z -l: pokazuje czas dostępu i sortuje według nazw,
w pozostałych przypadkach: sortuje według czasu dostępu, od najnowszych

-U

bez sortowania, wypisuje według kolejności w katalogu

-v

sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików

-w, --width=KOLUMNA

ustawia szerokość wyjścia na KOLUMNA. 0 oznacza brak limitu

-x

wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach

-X

sortuje alfabetycznie według rozszerzeń

-Z, --context

wyświetla kontekst bezpieczeństwa dla każdego pliku

-1

wypisuje po jednym pliku w wierszu. Unikać "\n" z -q lub -b

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with ’posix-’ takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Używanie kolorów do wyróżnienia typów plików jest wyłączone domyślnie oraz przy podaniu opcji --color=never. Z opcją --color=auto, ls wysyła kolory kodów tylko wtedy, gdy standardowe wyjście jest przyłączone do terminala. Zmienna środowiskowa LS_COLORS może zmieniać te ustawienia. Można ją ustawić przy pomocy polecenia dircolors.

Kod wyjściowy:

0

OK,

1

przy drobnych problemach (np. brak dostępu do podkatalogu),

2

przy poważnych problemach (np. brak dostępu do podanego argumentu).

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dir>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dir invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS