Manpages

NAZWA

deluser, delgroup − usuwa użytkownika lub grupę z systemu

SKŁADNIA

deluser [opcje] [−−force] [−−remove−home] [−−remove−all−files] [−−backup] [−−backup−to KATALOG] użytkownik

deluser −−group [opcje] grupa
delgroup
[opcje] [−−only−if−empty] grupa

deluser [opcje] użytkownik grupa

WSPÓLNE OPCJE
[−−quiet] [−−system] [−−help] [−−version] [−−conf PLIK]

OPIS

deluser i delgroup usuwają użytkowników i grupy z systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów userdel i groupdel, opcjonalnie usuwającymi katalog domowy użytkownika lub nawet wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. deluser i delgroup mogą być użyte w jednym z trzech trybów:

Usuwanie zwykłych użytkowników
deluser
, jeśli zostanie wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji −−group, usunie zwykłego użytkownika.

Domyślnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego, pliku zawierającego przychodzącą pocztę użytkownika ani jakiegokolwiek innego pliku w systemie, należącego do użytkownika. Usunąć katalog domowy i pocztę użytkownika można używając opcji −−remove−home.

Opcja −−remove−all−files usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik. Proszę zauważyć, że użycie opcji −−remove−home łącznie z tą opcją nie ma żadnego znaczenia, ponieważ opcja −−remove−all−files obejmuje wszystkie pliki, łącznie z katalogiem domowym i plikiem zawierającym pocztę użytkownika.

Aby przed usunięciem plików zrobić ich kopie zapasowe, należy użyć opcji −−backup, która utworzy plik nazwa−użytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu określonym przez opcję −−backup−to (domyślnie jest to bieżący katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii zapasowej mogą zostać ustawione jako domyślne w pliku konfiguracyjnym /etc/deluser.conf. Szczegóły można znaleźć w deluser.conf(5).

Aby usunąć użytkownika root (uid 0), należy użyć opcji −−force, co może zapobiec przypadkowemu usunięciu tego użytkownika.

Po usunięciu konta użytkownika, zostanie uruchomiony plik /usr/local/sbin/deluser.local, jeżeli istnieje, w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do deluser.local są następujące:
nazwa−użytkownika uid gid katalog−domowy

Usuwanie grup
Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcją −−group lub jako program delgroup, to grupa zostanie usunięta.

Ostrzeżenie: Nie można usunąć podstawowej grupy istniejącego użytkownika.

Jeżeli podano opcję −−only−if−empty, to grupa nie zostanie usunięta, jeżeli ma przypisanych członków.

Usuwa użytkownika z określonej grupy
deluser
wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami usunie użytkownika z podanej grupy.

OPCJE

−−conf PLIK

Użyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.

−−group

Usuwa grupę. Jest to domyślna akcja, jeżeli program jest wywołany jako delgroup.

−−help

Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

−−quiet

Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.

−−system

Usuwa użytkownika/grupę tylko wtedy, gdy jest to użytkownik/grupa systemowy/systemowa. Pozwala to uniknąć przypadkowego usunięcia niesystemowych użytkowników/grup. Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie istnieje, to nie jest zwracany błąd. Ta opcja jest głównie przeznaczana do użycia w skryptach opiekunów pakietów Debiana.

−−only−if−empty

Usuń tylko, jeśli nie pozostał żaden członek.

−−backup

Tworzy kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się w katalogu domowym użytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2 lub /$user.tar.gz.

−−backup−to

Zamiast umieszczać pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza je w katalogu podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcję −−backup.

−−remove−home

Usuwa katalog domowy użytkownika i jego pocztę. Jeśli podano −−backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

−−remove−all−files

Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest ten użytkownik. Uwaga: w przypadku podania tej opcji, −−remove−home nie będzie miało żadnego efektu. Jeśli podano −−backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.

−−version

Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚĆ ZWRACANA

0

Akcja została pomyślnie wykonana.

1

Użytkownik do usunięcia nie był użytkownikiem systemowym. Nie wykonano żadnej akcji.

2

Podany użytkownik nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

3

Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.

4

Błąd wewnętrzny. Nie wykonano żadnej akcji.

5

Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano żadnej akcji.

6

Użytkownik nie należy do podanej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.

7

Nie można usunąć użytkownika z jego podstawowej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.

8

Nie został zainstalowany pakiet "perl", który jest wymagany do przeprowadzenia żądanych akcji. Nie wykonano żadnej akcji.

9

Aby usunąć konto użytkownika root, wymagane jest podanie opcji "−−force". Nie wykonano żadnej akcji.

PLIKI

/etc/deluser.conf Default configuration file for deluser and delgroup
/usr/local/sbin/deluser.local

Opcjonalne dodatki.

ZOBACZ TAKŻE

adduser(8), deluser.conf(5), groupdel(8), userdel(8)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert [AT] debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber i Joerg Hoh. Ta strona podręcznika oraz program deluser opierają się na adduser, którego prawa autorskie są następujące:
Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca Habera.
Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji − patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.

COMMENTS