Manpages

NAMN

deb−version − Format på versionsnummer för Debianpaket

SYNOPS

[ epok:] uppströmsversion [−debianuppdatering ]

BESKRIVNING

Versionsnummer som används för Debians binär− och källkodspaket består av tre komponenter. De är:

epok

Ett ensamt (vanligtvis litet) heltalsvärde större än noll. Det kan uteslutas, i så fall antas det vara noll. Om det utesluts an inte uppströmsversion innehålla kolontecken.

Fältet är till för att rätta till fel i versionsnummer i tidigare versioner av paketet, samt attr hantera förändringar i paketets versionsnumreringssystem.

uppströmsversion

Detta är huvuddelen av versionsnumret. Det är vanligtvis versionsnumret för originalpaketet ("uppströmspaketet") som .deb−filen skapats från, om ett sådant finns. Normalt anges det på samma form som används av uppströmsförfattaren/författarna, men det kan behöva formateras om för att passa med pakethanterarens format och jämförelsefunktion.

Hur pakethanteraren jämför versionsnummer när det gäller uppströmsversion beskrivs nedan. Fältet uppströmsversion i versionsnumret kan inte utelämnas.

Fältet uppströmsversion kan endast innehålla alfanumeriska tecken ("A−Za−z0−9") och tecknen . + − : ~ (punkt, plus, bindestreck, kolon, tilde) och bör inledas med en siffra. Om det inte finns någon debianuppdatering tillåts inte bindestreck och om det inte finns någon epok tillåts inte kolontecken.

debianuppdatering

Denna del av versionsnumret anger versionen för Debianpaketet som baserats på uppströmsversionen. Den kan endast innehålla alfanumeriska tecken samt tecknen + . ~ (plus, punkt, tilde) och jämförs på samma sätt som uppströmsversion.

Fältet är valfritt − om det inte anges så kan inte uppströmsversion innehålla något bindestreck. I så fall anger versionsnumret att en programvara skrivits specifikt för att göras till ett Debianpaket, och att det då endast finns en "debianisering" av det och att därför behövs ingen uppdateringsinformation vid sidan av.

Vanligtvis börjar debianuppdatering om på "1" varje gång uppströmsversion ökas.

Dpkg delar upp versionsnumret vid det sista bindestrecket i strängen (om sådant finns) för att bestämma uppströmsversion och debianuppdatering. Om debianuppdatering saknas räknas det som tidigare än om fältet existerar (men notera att debianuppdatering är den minst signifikanta delen av versionsnumret).

Sorteringsalgoritm
Pakethanteringssystemet använder samma algoritm för att jämföra uppströmsversion− och debianuppdatering−delarna:

Strängarna jämförs från vänster till höger.

Först bestäms de inledande delar av varje sträng som enbart består av tecken som inte är siffror. Dessa båda delar (av vilka den ena kan vara tom) jämförs lexikalt. Om en skillnad upptäcks returneras den. Den lexikala jämförelsen jämför ASCII−värden, modifierad så att alla bokstäver sorteras före alla icke−bokstäver och så att ett tilde sorteras före allt, även i slutet av delsträngen. Till exempel är följande delsträngar sorterade: "~~", "~~a", "~", tomma delsträngen, "a".

Därefter bestäms de inledande delar av varje sträng som enbart består av siffror. De numeriska värdena av dessa delar jämförs och om en skillnad upptäcks i jämförelsen returneras den som resultat av jämförelsen. För detta ändamål räknas en tom sträng (vilket bara kan uppstå i slutet av den ena eller båda versionssträngarna som jämförs) som noll.

Dessa båda steg (jämföra och ta bort inledande strängar med icke−siffror och siffror) upprepas till en jämförelse upptäcks eller de båda strängarna tar slut.

Observera att epokfältet är till för att kunna rätta till tidigare misstag i versionsnumreringen, och att hantera situationer där versionsnumreringsmetoden ändras. Det är inte tänkt att hantera versionsnummer som innehåller strängar av bokstäver som pakethanteringssystemet inte kan tolka (till exempel "ALPHA" eller "Pre−"), eller dumma sorteringsordningar.

VARNINGAR

Tildetecknets och dess speciella sorteringsegenskaper introducerades i dpkg version 1.10 och vissa delar av dpkg−dev fick inte stöd för det förrän senare i 1.10.x−serien.

SE ÄVEN

deb−control(5), deb(5), dpkg(1)

FÖRFATTARE

Upphovsrättsskyddat © 1996,1997,1998 Ian Jackson och Christian Schwarz
Upphovsrättsskyddat © 2007 Frank Lichtenheld

Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.