Manpages

NAZWA

deb−version − format numerów wersji pakietów Debiana

SKŁADNIA

[ epoka:] wersja_upstream [−rewizja_debiana ]

OPIS

Numery wersji używane dla binarnych i źródłowych pakietów Debiana składają się z trzech części. Są to:

epoka

Jest to pojedyncza (typowo niewielka), liczba całkowita bez znaku. Może być pominięta, w takim przypadku jest przyjmowana jako zero. Jeśli jest pominięta, wtedy wersja_upstream nie może zawierać żadnego dwukropka.

Jest używana aby można było pozbyć się pomyłek w numerach wersji starszych wersji pakietów, oraz poradzić sobie ze zmianą poprzednich schematów numerowania wersji.

wersja_upstream (wersja nadana przez autora)

Główna część numeru wersji. Zwykle jest to numer wersji oryginalnego ("upstream") pakietu, na podstawie którego powstał plik .deb, o ile jest to możliwe. Typowo jest w tym samym formacie jaki został użyty przez autora(ów) pakietu. Może jednak zostać przeformatowana aby lepiej pasować do formatu i schematu porównywania wersji używanego przez system zarządzania pakietami.

Poniżej opisane jest zachowanie systemu zarządzania pakietami podczas porównywania uwzględniającego wersję_upstream. Część wersja_upstream numeru wersji pakietu jest wymagana.

wersja_upstream może zawierać jedynie znaki alfanumeryczne ("A−Za−z0−9") oraz znaki . + − : ~ (kropkę, plus, myślnik, dwukropek, tyldę) i powinna zaczynać się od cyfry. Jeśli nie jest używana rewizja_debiana, wtedy nie są dozwolone myślniki; jeśli zaś nie jest używana epoka, wtedy nie są dozwolone dwukropki.

rewizja_debiana

Ta część numeru wersji określa wersję pakietu Debiana bazującego na tej samej wersji upstream. Może zawierać jedynie znaki alfanumeryczne oraz znaki + . (plus, kropkę, tyldę) i jest porównywana w ten sam sposób co wersja_upstream.

Jest to część opcjonalna. Jeśli nie jest używana, wtedy wersja_upstream nie może zawierać dwukropka. Taki format odpowiada przypadkowi, gdzie oprogramowanie było tworzone z myślą o zamianie go w pakiet Debiana, więc jest tylko jedna jego "debianizacja" i dlatego wskazywanie rewizji nie jest potrzebne.

Powszechnie przyjęte jest rozpoczynanie rewizji_debiana od 1 za każdym razem, gdy wersja_upstream się zwiększa.

Dpkg dzieli numer wersji na części względem ostatniego myślnika w napisie (jeśli taki jest), aby określić wersję upstream oraz rewizję_debiana. Przy porównywaniu brakująca rewizja_debiana poprzedza każde jej wystąpienie (jednak warto pamiętać, że jest to najmniej znacząca część wumeru wersji).

Algorytm sortowania
System zarządzania pakietami porównuje wersję_upstream oraz rewizję_debiana używając tego samego algorytmu:

Napisy są porównywane od lewej do prawej.

Najpierw określane są początkowe części każdego napisu, składające się wyłącznie ze znaków nie będących cyframi. Te dwie części (z których jedna może być pusta) są porównywane leksykalnie. Jeśli zostanie znaleziona różnica, jest ona zwracana. Porównanie leksykalne jest porównaniem wartości ASCII zmodyfikowanych tak, że wszystkie litery poprzedzają wszystkie inne znaki nie będące literami, a dodatkowo tylda poprzedza wszystko, nawet koniec części. W następującym przykładzie części występują w kolejności posortowanej: "~~", "~~a", "~", część pusta, "a".

Następnie określane są początki pozostałych części z każdego napisu, składające się wyłącznie z samych cyfr. Wartości liczbowe tych dwóch części są porównywane i jeśli zostanie znaleziona różnica, jest ona zwracana jako wynik porównania. Pusty ciąg znaków (który może się pojawić jedynie na końcu jednego lub obu porównywanych napisów) jest przy tym liczony jako zero.

Te dwa kroki (porównywanie i usuwanie początkowych napisów bez cyfr oraz początkowych napisów z samymi cyframi) są powtarzane, aż zostanie znaleziona różnica lub oba ciągi zostaną wyczerpane.

Należy zauważyć, że celem epok jest umożliwienie pozbycia się pomyłek w numerach wersji pakietów, jak również poradzenie sobie ze zmianą schematu numerowania wersji. Nie są one natomiast przeznaczone do radzenia sobie z numerami wersji zawierających ciągi znaków, których system zarządzania pakietami nie może zinterpretować (jak np. "ALPHA" lub "pre−"), czy z inną dziwną kolejnością.

OSTRZEŻENIA

Znak tyldy oraz jego specyficzny sposób sortowania zostały wprowadzone w wersji 1.10 dpkg, zaś niektóre inne elementy dpkg−dev uzyskały odpowiednie wsparcie dopiero później w serii 1.10.x.

ZOBACZ TAKŻE

deb−control(5), deb(5), dpkg(1)

AUTORZY

Copyright © 1996,1997,1998 Ian Jackson i Christian Schwarz
Copyright © 2007 Frank Lichtenheld

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter [AT] debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio [AT] debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert [AT] debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes [AT] gmail.com>, 2008