Manpages

NAAM

deb-src-control - Indeling van het hoofdcontrolebestand van Debian-broncodepakketten

OVERZICHT

debian/control

BESCHRIJVING

Each Debian source package contains the master «debian/control» file, and its format is a superset of the control file shipped in Debian binary packages, see deb-control(5).

This file contains at least 2 paragraphs, separated by a blank line. The first paragraph lists all information about the source package in general, while each following paragraph describes exactly one binary package. Each paragraph consists of at least one field. A field starts with a fieldname, such as Package or Section (case insensitive), followed by a colon, the body of the field and a newline. Multi-line fields are also allowed, but each supplementary line, without a fieldname, should start with at least one space. The content of the multi-line fields is generally joined to a single line by the tools (except in the case of the Description field, see below). To insert empty lines into a multi-line field, insert a dot after the space. Lines starting with a ’#’ are treated as comments.

VELDEN BRONCODEPAKKET

Source: broncodepakket-naam (verplicht)

De waarde van dit veld is de naam van het broncodepakket en moet overeenkomen met de naam van het broncodepakket in het bestand debian/changelog. Een pakketnaam mag enkel bestaan uit kleine letters (a-z), cijfers (0-9), plussen (+) en minnen (-) en punten (.). Pakketnamen moeten minstens twee tekens lang zijn en moeten met een alfanumeriek teken (a-z0-9) in kleine letter beginnen.

Maintainer: volledige-naam-en-e-mail (aanbevolen)

Moet volgens de indeling «Joe Bloggs <jbloggs [AT] foo.com>» opgemaakt zijn en verwijzen naar de persoon die momenteel het pakket onderhoudt, in tegenstelling tot de auteur van de software of de originele verpakker ervan.

Uploaders: volledige-naam-en-e-mailadres

Somt al de namen en de e-mailadressen op van de personen die het pakket mee onderhouden volgens dezelfde indeling als van het veld Maintainer. Meerdere mede-onderhouders moeten onderling door een komma gescheiden worden.

Standards-Version: versietekenreeks

Dit documenteert de meest recente versie van de normen die vastgelegd werden in de richtlijnen van de distributie en waaraan dit pakket voldoet.

Description: korte-beschrijving
uitgebreide-beschrijving

De indeling van een pakketbeschrijving bestaat uit een beknopte korte samenvatting op de eerste regel (na de veldmarkering Description). De daaropvolgende regels moeten gebruikt worden voor een langere, meer gedetailleerde beschrijving. Elke regel van de uitgebreide beschrijving moet voorafgegaan worden door een spatie, en lege regels in de uitgebreide beschrijving moeten één enkele ’.’ bevatten die volgt op de eraan voorafgaande spatie.

Homepage: URL

De URL van de homepage van het toeleverend project (upstream).

Bugs: URL

De URL van het bugopvolgingssysteem voor dit pakket. De momenteel gebruikte indeling is bts-type://bts-adres, zoals debbugs://bugs.debian.org. Meestal is dit veld niet nodig.

Rules-Requires-Root: no|binary-targets|impl-trefwoorden

Dit veld wordt gebruikt om aan te geven of het bestand debian/rules voorrechten van (fake)root nodig heeft om sommige van zijn targets uit te voeren, en zo ja wanneer.

no

De binaire targets zullen (fake)root helemaal niet nodig hebben.

binary-targets

De binaire targets moeten altijd onder (fake)root uitgevoerd worden. Dit is de standaardwaarde als dit veld ontbreekt. Als dit veld toegevoegd wordt met een expliciete binary-targets, terwijl dit strikt genomen niet nodig is, geeft dit aan dat de noodzaak ervan onderzocht werd.

impl-trefwoorden

Dit is een door witruimte gescheiden lijst van trefwoorden die omschrijven wanneer (fake)root vereist is.

Een trefwoord bestaat uit naamruimte/gevallen. Het onderdeel naamruimte mag geen "/" en geen witruimte bevatten. Het onderdeel gevallen mag geen witruimte bevatten. Voorts moeten beide delen volledig uit afdrukbare ASCII-tekens bestaan.

Elk gereedschap/pakket zal een naamruimte definiëren die vernoemd wordt naar zichzelf en een aantal gevallen waarin (fake)root vereist is. (Zie "Implementation provided keywords" in rootless-builds.txt).

Wanneer het veld ingesteld is op een van de impl-trefwoorden, zal het bouwprogramma een interface ontsluiten die gebruikt wordt om een commando onder (fake)root uit te voeren. (Zie "Gain Root API" in rootless-builds.txt.)

Testsuite: namenlijst
Testsuite-Triggers:
pakketlijst

Deze velden worden beschreven in de man-pagina dsc(5), aangezien zij gegenereerd worden op basis van informatie, afgeleid uit debian/tests/control, of letterlijk naar het controlebestand van de broncode gekopieerd worden.

Vcs-Arch: URL
Vcs-Bzr:
URL
Vcs-Cvs:
URL
Vcs-Darcs:
URL
Vcs-Git:
URL
Vcs-Hg:
URL
Vcs-Mtn:
URL
Vcs-Svn:
URL

De URL van de opslagruimte van het versiecontrolesysteem dat gebruikt wordt bij het onderhouden van dit pakket. Momenteel worden ondersteund: Arch, Bzr (Bazaar), Cvs, Darcs, Git, Hg (Mercurial), Mtn (Monotone) en Svn (Subversion). Meestal verwijst dit veld naar de laatste versie van het pakket, zoals de hoofdtak (main branch) of de stam (trunk)

Vcs-Browser: URL

De URL van een webinterface om door de opslagruimte van het versiecontrolesysteem te bladeren.

Origin: naam

De naam van de distributie waaruit dit pakket afkomstig is. Meestal is dit veld niet nodig.

Section: sectie

Dit is een veld van algemene aard dat het pakket in een categorie onderbrengt op basis van de software die het installeert. Enkele gebruikelijke secties zijn utils, net, mail, text, x11, enz.

Priority: prioriteit

Duidt het belang van dit pakket aan in verhouding tot het gehele systeem. Gebruikelijke prioriteiten zijn required, standard, optional, extra, enz.

De velden Section en Priority hebben gewoonlijk een welbepaalde set mogelijke waarden, afhankelijk van de richtlijnen van de distributie.

Build-Depends: pakketlijst

Een lijst van pakketten die geïnstalleerd en geconfigureerd moeten zijn om het pakket uit de broncode te kunnen bouwen. Aan deze vereisten moet voldaan zijn bij het bouwen van binaire architectuurafhankelijke of architectuuronafhankelijke pakketten en broncodepakketten. Een vereiste vermelden in dit veld heeft niet exact hetzelfde effect als ze zowel in Build-Depends-Arch als in Build-Depends-Indep vermelden, aangezien ook voldaan moet zijn aan de vereiste voor het bouwen van het broncodepakket.

Build-Depends-Arch: pakketlijst

Hetzelfde als Build-Depends, maar ze zijn enkel nodig bij het bouwen van de architectuurafhankelijke pakketten. In dit geval worden ook de pakketten uit Build-Depends geïnstalleerd. Dit veld wordt ondersteund sinds dpkg 1.16.4; om met oudere versies van dpkg pakketten te bouwen moet in plaats daarvan Build-Depends gebruikt worden.

Build-Depends-Indep: pakketlijst

Hetzelfde als Build-Depends, maar ze zijn enkel nodig bij het bouwen van de architectuuronafhankelijke pakketten. In dit geval worden ook de pakketten uit Build-Depends geïnstalleerd.

Build-Conflicts: pakketlijst

Een lijst van pakketten die niet geïnstalleerd mogen zijn bij het bouwen van het pakket, bijvoorbeeld omdat ze interfereren met het gebruikte bouwsysteem. Een afhankelijkheidsrelatie opnemen in deze lijst heeft hetzelfde effect als ze zowel in Build-Conflicts-Arch als in Build-Conflicts-Indep opnemen, met het bijkomende effect dat ze ook gebruikt wordt als enkel het broncodepakket gebouwd wordt.

Build-Conflicts-Arch: pakketlijst

Hetzelfde als Build-Conflicts, maar enkel bij het bouwen van de architectuurafhankelijke pakketten. Dit veld wordt ondersteund sinds dpkg 1.16.4; om met oudere versies van dpkg pakketten te bouwen moet in plaats daarvan Build-Conflicts gebruikt worden.

Build-Conflicts-Indep: pakketlijst

Hetzelfde als Build-Conflicts, maar enkel bij het bouwen van de architectuuronafhankelijke pakketten.

De syntaxis van de velden Build-Depends, Build-Depends-Arch en Build-Depends-Indep is een lijst van groepen van alternatieve pakketten. Elke groep is een lijst van pakketten die onderling gescheiden worden door het symbool verticale streep (of “pijp”), ’|’. De groepen worden onderling gescheiden door komma’s ’,’ en de lijst kan eindigen met een afsluitende komma, die bij het genereren van de velden voor deb-control(5) weggelaten zal worden (sinds dpkg 1.10.14). Een komma moet geïnterpreteerd worden als een “AND” en een pijp als een “OR”, waarbij pijpen de sterkste binding hebben. Elke pakketnaam kan facultatief gevolgd worden door een architectuurkwalificatie, die toegevoegd wordt na een dubbele punt ’:’, facultatief gevolgd door de vermelding van een versienummer tussen ronde haakjes ’(’ en ’)’, een architectuurspecificatie tussen vierkante haakjes ’[’ en ’]’ en een restrictieformule die bestaat uit één of meer lijsten van profielnamen tussen punthaakjes ’<’ en ’>’.

De syntaxis van de velden Build-Conflicts, Build-Conflicts-Arch en Build-Conflicts-Indep is een lijst van pakketnamen die onderling gescheiden zijn door een komma, waarbij de komma geïnterpreteerd moet worden als een “AND” en waarbij de lijst kan eindigen met een afsluitende komma, die bij het genereren van de velden voor deb-control(5) weggelaten zal worden (sinds dpkg 1.10.14).. Het specificeren van alternatieve pakketten met behulp van een “pijp” wordt niet ondersteund. Elke pakketnaam kan facultatief gevolgd worden door de vermelding van een versienummer tussen ronde haakjes, een architectuurspecificatie tussen vierkante haakjes en een restrictieformule die bestaat uit één of meer lijsten van profielnamen tussen punthaakjes.

De naam van een architectuurkwalificatie kan een echte Debian-architectuurnaam zijn (sinds dpkg 1.16.5), any (sinds dpkg 1.16.2) of native (since dpkg 1.16.5). Indien ze weggelaten is, is de standaard voor het veld Build-Depends de architectuur van de huidige computer en voor het veld Build-Conflicts is dat any. Een echte Debian-architectuurnaam komt exact overeen met die architectuur voor die pakketnaam; any komt overeen met om het even welke architectuur voor die pakketnaam als het pakket gemarkeerd werd als Multi-Arch: allowed; native komt overeen met de huidige bouwarchitectuur indien het pakket niet gemarkeerd werd als Multi-Arch: foreign.

Een versienummer kan beginnen met een ’>>’. In dat geval levert dit met alle latere versies een overeenkomst op. Een versienummer kan al dan niet ook een Debian-pakketrevisie bevatten (met een koppelteken tussen versienummer en Debian-pakketrevisie). Toegestane versierelaties zijn ’>>’ voor hoger dan, ’<<’ voor lager dan, ’>=’ voor hoger of gelijk aan, ’<=’ voor lager of gelijk aan en ’=’ voor gelijk aan.

Een architectuuraanduiding bestaat uit één of meer architectuurnamen, onderling gescheiden door witruimte. Een uitroepteken mag elk van de namen voorafgaan, hetgeen de betekenis heeft van “NOT” (niet).

Een restrictieformule bestaat uit één of meer restrictielijsten, onderling gescheiden door witruimte. Elke restrictielijst staat tussen punthaakjes. De items in de restrictielijst zijn bouwprofielnamen, onderling gescheiden door witruimte, en kunnen voorafgegaan worden door een uitroepteken, hetgeen de betekenis heeft van “NOT” (niet). Een restrictieformule heeft de verschijningsvorm van een expressie in disjunctieve normaalvorm.

Merk op dat de vermelding dat pakketten vereist worden die behoren tot de categorie build-essential, weggelaten kan worden en dat het onmogelijk is om tegenover dergelijke pakketten een bouwtegenstrijdigheid te formuleren. Een lijst van deze pakketten is te vinden in het pakket build-essential.

VELDEN BINAIR PAKKET

Merk op dat de velden Priority, Section en Homepage ook in een paragraaf van het binaire pakket kunnen voorkomen ter vervanging van de globale waarde uit het broncodepakket.
Package:
naam-binair-pakket (verplicht)

Dit veld wordt gebruikt om de naam van het binaire pakket te vermelden. Dezelfde restricties gelden als voor de naam van een broncodepakket.

Package-Type: deb|udeb|type

Dit veld definieert het pakkettype. udeb is voor pakketten waarvan de omvang aan beperkingen onderworpen is en die door het installatieprogramma van Debian gebruikt worden. deb is de standaardwaarde, die verondersteld wordt als het veld ontbreekt. In de toekomst kunnen nog andere types toegevoegd worden.

Architecture: arch|all|any (verplicht)

De architectuur geeft aan op welk type hardware dit pakket werkt. Gebruik de waarde any voor pakketten die op alle architecturen werken. Voor pakketten die architectuuronafhankelijk zijn, zoals shell- en Perl-scripts of documentatie, moet u de waarde all gebruiken. Om pakketten tot een bepaalde set van architecturen te beperken, moet u de namen van de architecturen opgeven, onderling gescheiden door een spatie. Het is ook mogelijk om architectuur-jokers te plaatsen in de lijst (zie dpkg-architecture(1) voor bijkomende informatie daarover).

Build-Profiles: restrictie-formule

Dit veld geeft de condities aan waaronder dit binaire pakket al dan niet te bouwen is. Om deze conditie uit te drukken wordt voor de restrictieformule dezelfde syntaxis gebruikt als die van het veld Build-Depends.

Indien de paragraaf over een binair pakket dit veld niet bevat, dan betekent dit impliciet dat het te bouwen is met alle bouwprofielen (met inbegrip van helemaal geen).

Met andere woorden, indien aan de paragraaf betreffende een binair pakket een niet-leeg Build-Profiles-veld toegevoegd is, dan wordt dat binair pakket gegenereerd indien en enkel indien de conditie die uitgedrukt wordt door de expressie in conjunctieve normaalvorm als waar geëvalueerd wordt.

Protected: Byes|no
Essential: yes
|no
Build-Essential: yes
|no
Multi-Arch: same
|foreign|allowed|no
Tag:
lijst-van-markeringen
Description:
korte-beschrijving (aanbevolen)

Deze velden worden beschreven in de man-pagina deb-control(5), vermits zij letterlijk naar het controlebestand van het binaire pakket gekopieerd worden.

Depends: pakketlijst
Pre-Depends:
pakketlijst
Recommends:
pakketlijst
Suggests:
pakketlijst
Breaks:
pakketlijst
Enhances:
pakketlijst
Replaces:
pakketlijst
Conflicts:
pakketlijst
Provides:
pakketlijst
Built-Using:
pakketlijst

Deze velden benoemen relaties tussen pakketten. Ze worden besproken in de man-pagina deb-control(5). Wanneer deze velden in debian/control voorkomen, kunnen ze ook eindigen met een afsluitende komma (sinds dpkg 1.10.14), kunnen ze architectuurspecificaties bevatten en restrictieformules bevatten, wat bij het genereren van de velden voor deb-control(5) allemaal teruggebracht zal worden.

Subarchitecture: waarde
Kernel-Version:
waarde
Installer-Menu-Item:
waarde

Deze velden worden door het installatieprogramma van Debian in udeb’s gebruikt en zijn meestal niet nodig. Zie voor meer details over deze velden /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt uit het pakket debian-installer.

DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERDE VELDEN

Het is toegelaten om aan het bestand control bijkomende door de gebruiker gedefinieerde velden toe te voegen. De gereedschappen zullen deze velden negeren. Indien u wilt dat de velden mee gekopieerd worden naar de uitvoerbestanden, zoals de binaire pakketten, moet u een aangepast naamgevingsschema hanteren: de velden moeten beginnen met een X, gevolgd door nul of meer van de tekens SBC en een koppelteken.

S

Het veld zal voorkomen in het control-bestand van het broncodepakket, zie dsc(5).

B

Het veld zal voorkomen in het control-bestand van het binair pakket, zie deb-control(5).

C

Het veld zal voorkomen in het controlebestand (.changes) van de upload, zie deb-changes(5).

Merk op dat de voorvoegsels X[ SBC ]- weggelaten worden wanneer de velden gekopieerd worden naar de uitvoerbestanden. Een veld XC-Approved-By zal als Approved-By in het changes-bestand vermeld staan en niet opgenomen zijn in het control-bestand van het binair en het bronpakket.

Houd er rekening mee dat deze door de gebruiker gedefinieerde velden gebruik maken van de globale naamruimte, waardoor ze op een gegeven ogenblik in de toekomst in botsing zouden kunnen komen met officieel erkende velden. Om deze mogelijke situatie te vermijden kunt u die velden laten voorafgaan door Private-, zoals XB-Private-Nieuw-Veld.

VOORBEELD

 # Comment
 Source: dpkg
 Section: admin
 Priority: required
 Maintainer: Dpkg Developers <debian-dpkg [AT] lists.org>
 # this field is copied to the binary and source packages
 XBS-Upstream-Release-Status: stable
 Homepage: https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg
 Vcs-Browser: https://git.dpkg.org/cgit/dpkg/dpkg.git
 Vcs-Git: https://git.dpkg.org/git/dpkg/dpkg.git
 Standards-Version: 3.7.3
 Build-Depends: pkg-config, debhelper (>= 4.1.81),
  libselinux1-dev (>= 1.28-4) [!linux-any]
 Package: dpkg-dev
 Section: utils
 Priority: optional
 Architecture: all
 # this is a custom field in the binary package
 XB-Mentoring-Contact: Raphael Hertzog <hertzog [AT] debian.org>
 Depends: dpkg (>= 1.14.6), perl5, perl-modules, cpio (>= 2.4.2-2),
  bzip2, lzma, patch (>= 2.2-1), make, binutils, libtimedate-perl
 Recommends: gcc | c-compiler, build-essential
 Suggests: gnupg, debian-keyring
 Conflicts: dpkg-cross (<< 2.0.0), devscripts (<< 2.10.26)
 Replaces: manpages-pl (<= 20051117-1)
 Description: Debian package development tools
  This package provides the development tools (including dpkg-source)
  required to unpack, build and upload Debian source packages.
  .
  Most Debian source packages will require additional tools to build;
  for example, most packages need make and the C compiler gcc.

ZIE OOK

deb-control(5), deb-version(7), dpkg-source(1)