Manpages

NAZWA

adduser, addgroup − dodaje użytkownika lub grupę do systemu

SKŁADNIA

adduser [opcje] [−−home KATALOG] [−−shell PROWŁOKA] [−−no−create−home] [−−uid ID] [−−firstuid ID] [−−lastuid ID] [−−ingroup GRUPA | −−gid ID] [−−disabled−password] [−−disabled−login] [−−gecos GECOS] [−−add_extra_groups] użytkownik

adduser −−system [opcje] [−−home KATALOG] [−−shell POWŁOKA] [−−no−create−home] [−−uid ID] [−−group | −−ingroup GRUPA | −−gid ID] [−−disabled−password] [−−disabled−login] [−−gecos GECOS] użytkownik

addgroup [opcje] [−−gid ID] grupa

addgroup −−system [opcje] [−−gid ID] grupa

adduser [opcje] użytkownik grupa

WSPÓLNE OPCJE
[−−quiet] [−−debug] [−−force−badname] [−−help|−h] [−−version] [−−conf PLIK]

OPIS

adduser i addgroup dodają użytkowników i grupy do systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów useradd, groupadd i usermod wybierającymi zgodne ze standardami Debiana wartości identyfikatora użytkownika (UID) i identyfikatora grupy (GID), tworzącymi katalogi domowe, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. adduser i addgroup mogą być użyte w jednym z pięciu trybów:

Dodawanie zwykłych użytkowników
adduser
, wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji −−system lub −−group, doda zwykłego użytkownika.

adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu przeznaczonego dla zwykłych użytkowników w pliku konfiguracyjnym. Ten UID może zostać nadpisany za pomocą opcji −−uid.

Zakres określony w pliku konfiguracyjnym również może zostać nadpisany opcjami −−firstuid i −−lastuid.

Domyślnie każdemu użytkownikowi w systemie Debian GNU/Linux zostaje przypisana grupa mająca tę samą nazwę i identyfikator, co użytkownik. Umieszczanie każdego użytkownika w grupie o tej samej nazwie pozwala na łatwe zarządzanie katalogami dostępnymi do zapisu dla grupy poprzez dodanie odpowiednich użytkowników do nowej grupy, ustawienie flagi set−group−ID na katalogu i ustawienie każdemu użytkownikowi wartości umask równej 002. Jeżeli ta opcja zostanie wyłączona przez ustawienie USERGROUPS na no, wszyscy nowo tworzeni użytkownicy będą mieli identyfikator grupy ustawiony na USERS_GID. Podstawowe grupy użytkowników mogą zostać również nadpisane przez podanie w linii poleceń opcji −−gid lub −−ingroup, które ustawiają grupę przez podanie, odpowiednio, jej id lub nazwy. Ponadto użytkowników można dodać do jednej lub większej liczby grup zdefiniowanych w adduser.conf albo przez ustawienie ADD_EXTRA_GROUPS na 1 w adduser.conf, albo przez podanie opcji linii poleceń −−add_extra_groups.

adduser utworzy katalog domowy użytkownika zgodnie z ustawieniami DHOME, GROUPHOMES, LETTERHOMES w pliku konfiguracyjnym. Katalog domowy może zostać nadpisany przez opcję linii poleceń −−home, a powłoka − przez opcję −−shell. Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na yes, to katalogowi domowemu użytkownika zostanie nadany bit set−group−ID, co powoduje, że jakikolwiek plik utworzony w tym katalogu będzie miał przydzieloną właściwą grupę.

adduser skopiuje pliki z katalogu SKEL do katalogu domowego użytkownika, poprosi o dane użytkownika (GECOS) oraz o hasło. Dane użytkownika mogą być także ustawione opcją −−gecos. Podanie opcji −−disabled−login spowoduje utworzenie konta użytkownika, które będzie niedostępne (zablokowane), dopóki nie zostanie ustawione hasło. Opcja −−disabled−password nie ustawi hasła, ale dostęp użytkownika do systemu będzie możliwy (na przykład przez użycie programu SSH z kluczami RSA).

Po utworzeniu i ustawieniu konta użytkownika, jeżeli istnieje plik /usr/local/sbin/adduser.local, to zostanie on uruchomiony w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do adduser.local są następujące:
nazwa−użytkownika uid gid katalog−domowy
Zmienna środowiskowa VERBOSE jest ustawiana na:
0 jeśli

podano opcję −−quiet

1 jeśli nie

podano żadnej z opcji −−quiet i −−debug

2 jeśli

podano opcję −−debug

(To samo dotyczy zmiennej DEBUG, jednak ta zmienna jest przestarzała i zostanie usunięta w którejś z przyszłych wersji programu adduser.)

Dodawanie użytkowników systemowych
adduser
, gdy zostanie uruchomiony z jednym argumentem, nie będącym opcją, oraz z opcją −−system, doda użytkownika systemowego. Jeżeli taki użytkownik z identyfikatorem użytkownika (uid) mieszczącym się w zakresie identyfikatorów użytkowników systemowych (lub jeżeli uid jest podany w linii poleceń, to z tym identyfikatorem) już istnieje, adduser wyświetli ostrzeżenie i zakończy działanie. Ostrzeżenie to można wyłączyć, używając opcji −−quiet.

adduser wybierze pierwszy możliwy UID z zakresu identyfikatorów systemowych określonych w pliku konfiguracyjnym (FIRST_SYSTEM_UID iLAST_SYSTEM_UID). Aby podać ściśle określony UID, należy użyć opcji −−uid.

Domyślnie użytkownicy systemowi mają przypisaną grupę nogroup. Aby przypisać nowego użytkownika systemowego do istniejącej grupy, należy użyć opcji −−gid lub −−ingroup. Aby nowemu użytkownikowi systemowemu została przypisana nowa grupa z tym samym identyfikatorem, trzeba użyć opcji −−group.

Katalog domowy jest tworzony zgodnie z tymi samymi zasadami, co dla zwykłych użytkowników. Nowy użytkownik systemowy będzie miał powłokę /usr/sbin/nologin (chyba że zostanie to nadpisane opcją −−shell) oraz wyłączone hasło. Pliki z katalogu SKEL nie zostaną skopiowane.

Dodawanie zwykłych grup
Jeżeli adduser zostanie uruchomiony z opcją −−group, ale bez opcji −−system, lub jako program addgroup, to zostanie dodana grupa dla zwykłych użytkowników.

Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów zwykłych grup (FIRST_GID, LAST_GID), jednakże może zostać nadpisany opcją −−gid.

Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

Dodawanie grup systemowych
Jeżeli addgroup zostanie wywołany z opcją −−system, to będzie utworzona nowa grupa systemowa.

Grupie zostanie nadany identyfikator (GID) z zakresu określonego w pliku konfiguracyjnym dla identyfikatorów użytkowników systemowych (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID), jednakże może zostać nadpisany opcją −−gid.

Utworzenie grupy nie powoduje przypisania do niej żadnych użytkowników.

Przydzielanie istniejącego użytkownika do istniejącej grupy
adduser
wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami doda istniejącego użytkownika do istniejącej grupy.

OPCJE

−−conf PLIK

Użyje pliku PLIK zamiast /etc/adduser.conf.

−−disabled−login

Nie uruchamia programu passwd do ustanowienia hasła. Użytkownik nie będzie mógł używać swojego konta, dopóki hasło nie zostanie nadane.

−−disabled−password

Jak −−disabled−login, ale dostęp użytkownika do systemu będzie wciąż możliwy (na przykład przez użycie kluczy SSH RSA), ale bez autoryzacji za pomocą hasła.

−−force−badname

Domyślnie nazwy użytkowników i grup są walidowane względem konfigurowalnego wyrażenia regularnego NAME_REGEX podanego w pliki konfiguracyjnym. Użycie tej opcji spowoduje, że adduser i addgroup będą mniej restrykcyjne w odniesieniu do tych nazw. NAME_REGEX jest opisane w adduser.conf(5).

−−gecos GECOS

Ustawia pole z informacjami GECOS dla nowego użytkownika. Jeśli ta opcja jest użyta, to adduser nie będzie prosił o podanie tych informacji.

−−gid ID

Przy tworzeniu nowej grupy, ta opcja ustawia identyfikator grupy na podaną wartość. Przy tworzeniu użytkownika, użycie tej opcji spowoduje umieszczenie użytkownika w zadanej grupie.

−−group

Użyte razem z −−system, spowoduje utworzenie grupy o takiej samej nazwie i identyfikatorze, jak nowo tworzony użytkownik systemowy. Jeżeli nie zostanie użyte razem z opcją −−system, to zostanie utworzone grupa o podanej nazwie. Ta opcja jest opcją domyślną, jeżeli program został wywołany jako addgroup.

−−help

Wyświetla krótką instrukcję używania programu.

−−home KATALOG

Używa katalogu KATALOG jako katalogu domowego użytkownika, nadpisując tym samym domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli ten katalog nie istnieje, to będzie utworzony i zostaną skopiowane pliki z katalogu SKEL.

−−shell POWŁOKA

Ustawia POWŁOKĘ jako powłokę logowania użytkownika, nadpisując domyślną wartość określoną w pliku konfiguracyjnym.

−−ingroup GRUPA

Umieszcza nowego użytkownika w grupie GRUPA, zamiast w grupie określonej przez opcję USERS_GID w pliku adduser.conf. Dotyczy to tylko podstawowej grupy użytkownika. Aby dodać użytkownika do dodatkowych grup, prosimy zobaczyć opis opcji add_extra_groups.

−−no−create−home

Nie tworzy katalogu domowego, nawet jeżeli on nie istnieje.

−−quiet

Pomija informacje, pokazuje tylko ostrzeżenia i błędy.

−−debug

Tryb gadatliwy, przydatny w czasie rozwiązywania problemów w programie adduser.

−−system

Tworzy użytkownika systemowego lub grupę systemową.

−−uid ID

Ustawia identyfikator nowego użytkownika na podaną wartość. adduser zakończy się błędem, jeżeli taki identyfikator jest już zajęty.

−−firstuid ID

Nadpisuje wartość pierwszego dostępnego identyfikatora użytkownika (nadpisuje FIRST_UID podany w pliku konfiguracyjnym).

−−lastuid ID

Nadpisuje wartość pierwszego ostatniego identyfikatora użytkownika (LAST_UID).

−−add_extra_groups

Dodaje nowego użytkownika do grup dodatkowych zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym.

−−version

Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚCI ZWRACANE

0

Podany użytkownik istnieje − albo został utworzony przez adduser, albo istniał w systemie przed wywołaniem adduder. Jeżeli adduser zwrócił 0, to uruchomienie programu adduser po raz drugi z tymi samymi parametrami także zwróci 0.

1

Tworzenie użytkownika lub grupy nie powiodło się, ponieważ użytkownik bądź grupa już istniały z innym identyfikatorem UID/GID niż podany. Nazwa użytkownika lub grupy została odrzucona ponieważ nie pasowała do skonfigurowanego wyrażenia regularnego, patrz adduser.conf(5). Adduser został zabity sygnałem.

Albo z wielu innych jeszcze nieudokumentowanych przyczyn, które w takim wypadku są wypisywane na konsoli − można rozważyć niepodawanie opcji −−quiet, aby adduser wypisał więcej informacji.

PLIKI

/etc/adduser.conf

Domyślny plik konfiguracyjny programów adduser i addgroup.

/usr/local/sbin/adduser.local

Opcjonalne dodatki.

ZOBACZ TAKŻE

adduser.conf(5), deluser(8), groupadd(8), useradd(8), usermod(8), punkt 9.2.2 dokumentu Debian Policy.

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert [AT] debian.org>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca Habera. Dodatkowe łaty autorstwa Joerga Hoha i Stephena Grana.
Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
Copyright (C) 1994 Ian Murdock. adduser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji − patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.

COMMENTS