Manpages

NAZWA

whereis - znajdź pliki binarne, źródłowe i strony podręcznika dla danego polecenia

SKŁADNIA

whereis [opcje] [-BMS katalog... -f] nazwa_pliku...

OPIS

whereis lokalizuje pliki binarne, źródłowe i podręczniki systemowe dla zadanych nazw poleceń. Z podanych nazw wstępnie usuwana jest początkowa składowa określająca ścieżkę oraz ewentualne (pojedyncze) kończące rozszerzenie postaci .ext, np. .c. Przedrostki s. wynikające z użycia kontroli kodu źródłowego są również obsługiwane. Następnie whereis usiłuje zlokalizować położenie żądanego programu, posługując się listą standardowych miejsc linuksowych oraz w miejscach określonych zmiennymi $PATH i $MANPATH.

Ograniczenia wyszukiwania (opcje -b, -m i -s) łączą się i są stosowane do kolejnych wzorów nazw w wierszu poleceń. Każde nowe ograniczenie wyszukiwania resetuje maskę szukania, np.

whereis -bm ls tr -m gcc

wyszukuje stron podręcznika i plików binarnych do "ls" i "tr", a do "gcc" jedynie stron podręcznika systemowego.

Opcje -B, -M i -S resetują ścieżki szukania dla kolejnych wzorców nazw, np.

whereis -m ls -M /usr/share/man/man1 -f cal

szuka podręczników systemowych do "ls" we wszystkich domyślnych ścieżkach, a do "cal" jedynie w katalogu /usr/share/man/man1.

OPCJE

-b

Szuka plików binarnych.

-m

Szuka podręczników systemowych.

-s

Szuka źródeł.

-u

Pokazuje jedynie nazwy poleceń z nietypowymi wpisami, tzn. te, które nie mają jednej pozycji dla każdego zadanego typu. Zatem "whereis -m -u *" wyszukuje pliki w bieżącym katalogu, które nie mają dokumentacji lub mają więcej niż jedną.

-B lista

Ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka plików binarnych do oddzielonej spacjami listy katalogów.

-M lista

Ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka podręczników systemowych i dokumentacji w formacie Info do oddzielonej spacjami listy katalogów.

-S lista

Ogranicza miejsca, gdzie whereis szuka źródeł do oddzielonej spacjami listy katalogów.

-f

Kończy listę katalogów i sygnalizuje początek nazw plików. Musi być użyte, jeśli zastosowano jedną z opcji -B, -M lub -S.

-l

Wypisuje listę efektywnie przeszukiwanych ścieżek, której używa whereis. Gdy nie poda się żadnej z opcji -B, -M ani -S, wypisane zostaną ustalone na sztywno ścieżki, które polecenie było w stanie znaleźć w tym systemie.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

PRZYKŁAD

To find all files in /usr/bin which are not documented in /usr/man/man1 or have no source in /usr/src:

cd /usr/bin
whereis -u -ms -M /usr/share/man/man1 -S /usr/src -f *

ŚCIEŻKI PRZESZUKIWANIA PLIKÓW

Domyślnie whereis próbuje znajdować pliki w zakodowanych na sztywno ścieżkach, które są zdefiniowane za pomocą masek. Polecenie próbuje skorzystać z zawartości zmiennych środowiskowych $PATH i $MANPATH jako domyślnych ścieżek wyszukiwania. Najprostszą metodą poznania tych ścieżek jest skorzystanie z opcji -l. Działanie opcji -B, -M i -S jest odzwierciedlone przez -l.

ŚRODOWISKO

WHEREIS_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania.

DOSTĘPNOŚĆ

The whereis command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/">Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.