Manpages

NAZWA

useradd − twórz nowego użytkownika lub zmień domyślną informację o nowym

SKŁADNIA

useradd [−c komentarz] [−d katalog_domowy]

[−e data_ważności] [−f dni_nieaktywności]
[−g grupa_początkowa] [−G grupa[,...]]
[[−M] −m [−k katalog_wzorców]] [−o] [−p hasło]
[−s powłoka] [−u uid] login

useradd −D [−g domyślna_grupa] [−b katalog_bazowy]

[−f domyślne_dni_nieaktywności]
[−e domyślna_data_ważności]
[−s domyślna_powłoka]

OPIS

Tworzenie nowych użytkowników
Wywołane bez opcji −D, polecenie useradd tworzy nowe konto użytkownika posługując się wartościami podanymi w wierszu poleceń i domyślnymi wartościami z systemu. W zależności od potrzeb i opcji wiersza poleceń, do plików systemowych zostanie wprowadzone nowe konto użytkownika, utworzony będzie jego katalog domowy, do którego przekopiowane zostaną pliki startowe.

OPCJE

Polecenie useradd posiada następujące opcje:
−c
komentarz

Pole komentarza dla zakładanego użytkownika w pliku haseł.

−d katalog_domowy

Wartość katalog_domowy zostanie użyta do określenia katalogu logowania nowotworzonego użytkownika. Domyślnie do domyślny_domowy dodawana jest nazwa użytkownika (login) tworząc pełną nazwę katalogu logowania.

−e data_ważności

Data, od której konto użytkownika zostanie wyłączone. Data podawana jest w formacie MM/DD/YY.

−f dni_nieaktywności

Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta. Wartość 0 wyłącza konto natychmiast po przeterminowaniu hasła, zaś wartość −1 wyłącza tę cechę. Domyślną wartością jest −1.

−g grupa_początkowa

Nazwa lub numer początkowej grupy logowania użytkownika. Nazwa grupy musi istnieć. Numer grupy musi odnosić się do już istniejącej grupy. Domyślnym numerem grupy jest 1.

−G grupa,[...]

Lista dodatkowych grup, do których również należy użytkownik. Każda grupa oddzielona jest od następnej przecinkiem, bez wtrąconej spacji. Do grup odnoszą się te same ograniczenia, które obowiązują przy grupie podanej w opcji −g. Domyślnie użytkownik należy tylko do grupy początkowej.

−m

Jeśli nie istnieje katalog domowy użytkownika, to zostanie on utworzony. Jeśli posłużono się opcją −k, to będą do niego przekopiowane wzorcowe pliki startowe zawarte w katalogu_wzorców. W przeciwnym przypadku, zamiast nich zostaną użyte pliki zawarte w /etc/skel. W katalogu domowym użytkownika zostaną również utworzone podkatalogi zawarte w katalogu_wzorców lub /etc/skel. Opcja −k jest dozwolona tylko w połączeniu z opcją −m. Domyślnym działaniem jest nie tworzenie katalogu i nie kopiowanie jakichkolwiek plików.

−o

Umożliwia utworzenie użytkownaika z nieunikalnym UID (takim samym jak już istniejący).

−p passwd

Zakodowane hasło w postaci zwracanej przez crypt(3). Domyślnym działaniem jest blokowanie konta.

−s powłoka

Nazwa powłoki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na puste powoduje, że system wybierze domyślną powłokę logowania.

−u uid

Numeryczna wartość identyfikatora użytkownika (user’s ID). Wartość ta musi być niepowtarzalna, chyba że użyto opcji −o. Wartość musi być nieujemna. Domyślnie używana jest tu najmniejsza wartość identyfikatora większa od 999 i większa od identyfikatorów pozostałych użytkowników. Wartości od 0 do 999 są zwykle zarezerwowane dla kont systemowych.

Zmiana wartości domyślnych
Wywołane z opcją −D, polecenie useradd albo wyświetli bieżące wartości domyślne, albo zaktualizuje domyślne wartości z wiersza poleceń. Dozwolonymi opcjami są:
−b
katalog_bazowy

Początkowy przedrostek ścieżki dla katalogu domowego nowego użytkownika. Jeśli przy tworzeniu nowego konta nie użyto opcji −d, to na koniec katalogu_bazowego zostanie dodana nazwa użytkownika, tworząc nową nazwę katalogu.

−e domyślna_data_ważności

Data, od której konto użytkownika zostanie wyłączone.

−f domyślne_dni_nieaktywności

Liczba dni po wygaśnięciu hasła do stałego wyłączenia konta.

−g domyślna_grupa

Nazwa lub numer początkowej grupy logowania użytkownika. Nazwa grupy musi istnieć. Numer grupy musi odnosić się do już istniejącej grupy.

−s domyślna_powłoka

Nazwa powłoki (shell) dla nowych użytkowników. Podany program będzie użyty dla wszystkich przyszłych nowych kont użytkowników.

Bez podania opcji useradd wyświetla bieżące ustawienia domyślne.

UWAGI

Administrator systemu odpowiedzialny jest za umieszczenie domyślnych plików użytkownika w katalogu /etc/skel.

OSTRZEŻENIA

Nie możesz dodać użytkownika do grupy NIS. Musi to zostać wykonane na serwerze NIS.

PLIKI

/etc/passwd − informacja o kontach użytkowników
/etc/shadow
− bezpieczna informacja o kontach użytkowników
/etc/group
− informacja o grupach
/etc/default/useradd
− informacja o ustawieniach domyślnych
/etc/skel/
− katalog zawierający pliki domyślne

KOD ZAKOŃCZENIA

Polecenie useadd kończy działanie z następującymi wartościami kodów
zakończenia:

0

− powodzenie

1

− nie można zaktualizować pliku z hasłami

2

− niewłaściwa składnia parametrów polecenia

3

− niewłaściwe parametry opcji

4

− uid jest już używany (i nie użyto opcji −o)

6

− podana grupa nie istnieje

9

− podany login jest już używany

10

− nie można zaktualizować pliku z grupami

12

− nie można utworzyć katalogu domowego

13

− nie można utworzyć spoola pocztowego

ZOBACZ TAKŻE

chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), userdel(8), usermod(8)

AUTOR

Julianne Frances Haugh (jockgrrl [AT] ix.com)

COMMENTS