Manpages

NAZWA

scp — bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

SKŁADNIA

scp [-346BCpqrTv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-J destination] [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program] source ... target

OPIS

scp kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak ssh(1). scp pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.

The source and target may be specified as a local pathname, a remote host with optional path in the form [

user@ ]host:[path], or a URI in the form scp://[
user@ ]host[
:port ][/path]. Local file names can be made explicit using absolute or relative pathnames to avoid scp treating file names containing ’:’ as host specifiers.

When copying between two remote hosts, if the URI format is used, a port may only be specified on the target if the -3 option is used.

Dostępne są następujące opcje:

-3

Kopiowanie pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami jest wykonywane poprzez komputer lokalny. Bez tej opcji dane są kopiowane bezpośrednio pomiędzy dwoma komputerami. Proszę zauważyć, że ta opcja wyłącza pasek postępu.

-4

Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.

-6

Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.

-B

Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).

-C

Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję danych.

-c szyfr

Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).

-F plik_konfig_ssh

Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest bezpośrednio przekazywana do ssh(1).

-i plik_tożsamości

Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla uwierzytelnienia za pomocą klucza publicznego. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).

-J destination

Connect to the target host by first making an scp connection to the jump host described by destination and then establishing a TCP forwarding to the ultimate destination from there. Multiple jump hops may be specified separated by comma characters. This is a shortcut to specify a ProxyJump configuration directive. This option is directly passed to ssh(1).

-l limit

Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.

-o opcje_ssh

Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej flagi linii poleceń w programie scp. Szczegółowe informacje o podanych niżej opcjach i ich możliwych wartościach można znaleźć w podręczniku ssh_config(5).

AddressFamily
BatchMode
BindAddress
BindInterface
CanonicalDomains
CanonicalizeFallbackLocal
CanonicalizeHostname
CanonicalizeMaxDots
CanonicalizePermittedCNAMEs
CASignatureAlgorithms
CertificateFile
ChallengeResponseAuthentication
CheckHostIP
Ciphers
Compression
ConnectionAttempts
ConnectTimeout
ControlMaster
ControlPath
ControlPersist
GlobalKnownHostsFile
GSSAPIAuthentication
GSSAPIDelegateCredentials
HashKnownHosts
Host
HostbasedAuthentication
HostbasedKeyTypes
HostKeyAlgorithms
HostKeyAlias
Hostname
IdentitiesOnly
IdentityAgent
IdentityFile
IPQoS
KbdInteractiveAuthentication
KbdInteractiveDevices
KexAlgorithms
LogLevel
MACs
NoHostAuthenticationForLocalhost
NumberOfPasswordPrompts
PasswordAuthentication
PKCS11Provider
Port
PreferredAuthentications
ProxyCommand
ProxyJump
PubkeyAcceptedKeyTypes
PubkeyAuthentication
RekeyLimit
SendEnv
ServerAliveInterval
ServerAliveCountMax
SetEnv
StrictHostKeyChecking
TCPKeepAlive
UpdateHostKeys
User
UserKnownHostsFile
VerifyHostKeyDNS

-P port

Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Proszę zauważyć, że opcja ta jest napisana jako wielkie ’P’, gdyż -p już jest zarezerwowane dla zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików.

-p

Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.

-q

Tryb cichy: wyłącza pasek postępu oraz ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne z programu ssh(1).

-r

Rekursywnie kopiuje całe katalogi. Proszę zauważyć, że scp podąża za dowiązaniami symbolicznymi napotkanymi podczas przechodzenia po drzewie katalogów.

-S program

Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),

-T

Disable strict filename checking. By default when copying files from a remote host to a local directory scp checks that the received filenames match those requested on the command-line to prevent the remote end from sending unexpected or unwanted files. Because of differences in how various operating systems and shells interpret filename wildcards, these checks may cause wanted files to be rejected. This option disables these checks at the expense of fully trusting that the server will not send unexpected filenames.

-v

Tryb gadatliwy. Powoduje, że scp i ssh(1) drukują komunikaty debugowe o swoim działaniu. Jest to przydatne w diagnozowaniu problemów z połączeniem, autoryzacją i konfiguracją.

KOD ZAKOŃCZENIA

scp kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIA

scp jest oparty na programie rcp o kodzie źródłowym pochodzącym z BSD, do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

AUTORZY

Timo Rinne <tri [AT] iki.fi>, Tatu Ylonen <ylo [AT] cs.fi>

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS