Manpages

NAZWA

readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze buf, którego wielkość wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku NUL. W przypadku, gdy bufor jest za mały, aby pomieścić całą zawartość dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków równej długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wywołanie to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod błędu jest umieszczany w errno.

BŁĘDY

ENOTDIR

Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

EINVAL

bufsiz nie jest dodatnie.

ENAMETOOLONG

Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.

ENOENT

Plik o podanej nazwie nie istnieje.

EACCES

Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.

ELOOP

Natrafiono na zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas tłumaczenia ścieżki.

EINVAL

Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.

EIO

Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.

EFAULT

buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.

ENOMEM

Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z

X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), lstat(2), symlink(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 2 readlink

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

COMMENTS