Manpages

NOM

pdbv − genera una vista (X)HTML d’una base de dades dpkg o rpm

SINOPSI

pdbv [opcions]

DESCRIPCIÓ

Aquesta pàgina de manual conté la commanda pdbv. El programa genera una vista navegable de la base de dades dpkg o rpm del sistema des del que s’invoca. La sortida (X)HTML pot ser mostrada per un navegador.

Comença llegint un fitxer anomenat /etc/pdbvrc2 després un fitxer anomenat $HOME/.pdbvrc2 i finalment fa servir els arguments de la línia d’ordres.

OPCIONS

El programa segueix la sintaxi habitual de GNU per les opcions, amb opcions llargues començant per dos guions (’-’). Tot seguit es mostra un sumari de les opcions disponibles.
−d, −−dir=/path

Directori de sortida. Un directori de nom pdbv hi serà creat.

−−xhtml

Genera sortida XHTML (opció per defecte).

−−listing=type

Tipus de llistat : basic, group (per secció/grup), date, all (aquesta opció s’aplica a la sortida xhtml/html) (inexistent a pdbv 2.0.x).

−−light

S’executa més ràpid, però genera una sortida menys polida. Per exemple, no es creen enllaços de urls i emails. Aquesta opció no s’hauria d’usar a menys que pdbv trigui més d’un minut en executar-se.

−f, −−force

Actualitza totes les entrades, fins i tot si sembla que ja ho estàn.

−−debug

Mostra missatges de depuració, fa servir advertències.

−−cron=delay

S’executa només si el delay especificat és el mateix que el que hi ha al fitxer de configuració. Aquesta opció es fa servir a /etc/cron.d/pdbv.

−h, −−help

Mostra un sumari de les opcions.

−−version

Mostra la versió del programa.

VEGEU TAMBÉ

dpkg(8), rpm(8).

AUTORS

Mathieu Roy <yeupou [AT] gnu.org>, Paulo Miguel Peralta Ferreira <pmpf [AT] ist.pt>, Federico Montesino Pouzols <fedemp [AT] suidzer0.org>, Arkadiusz Lipiec <A.Lipiec [AT] elka.pl>, Florian M. Weps <fmw [AT] debian.org>.
Aquesta pàgina de manual ha estat escrita originalment per Florian M. Weps, i traduïda al català per David Rosal <davidrr [AT] menta.net>, per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser usada per d’altres).

COMMENTS