Manpages

NAZWA

mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

SKŁADNIA

mutt [-nRyzZ] [-e polecenie] [-F plik] [-m typ] [-f plik]

mutt [-Enx] [-e cmd] [-F file] [-H file] [-i file] [-s subj] [-b addr] [-c addr] [-a file [...] --] addr|mailto_url [...]

mutt [-nx] [-e polecenie] [-F plik] [-H plik] [-s temat] [-b adres] [-c adres] [-a plik [...] --] adres|url_mailto [...] < wiadomość

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -p

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -A alias

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -Q zapytanie

mutt -v[v]

mutt -D

OPIS

Mutt jest małym, lecz bardzo silnym programem tekstowym, przeznaczonym do czytania i wysyłania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi Unix, zawierającym w sobie w takie funkcje jak kolory, MIME, OpenPGP i sortowanie wiadomości według wątków.

Note: This manual page gives a brief overview of mutt’s command line options. You should find a copy of the full manual in /usr/share/doc/mutt, in text, HTML, and/or PDF format.

OPCJE

-A alias

Wypisuje na wyjściu rozwiniętą wersję danego aliasu.

-a plik [...]

Dołącza plik do wiadomości używając standardu MIME. Podczas dołączania jednego lub wielu plików, nazwy plików należy oddzielić od adresów odbiorców za pomocą "--", na przykład mutt -a image.jpg -- adres1 or mutt -a img.jpg *.png -- adres1 adres2. Opcja -a musi zostać umieszczona jako ostatnia opcja linii poleceń.

-b adres

Określa ukrytego odbiorcę kopii wiadomości (BCC).

-c adres

Określa odbiorcę kopii wiadomości (CC).

-d poziom

If mutt was compiled with +DEBUG log debugging output to ~/.muttdebug0. Level can range from 1-5 and effects verbosity. A value of 2 is recommended.

-D

Wypisuje na standardowym wyjściu wartości opcji konfiguracyjnych.

-E

Causes the draft file specified by -H or include file specified by -i to be edited during message composition.

-e polecenie

Określa polecenie konfiguracyjne, które ma być wykonane po wczytaniu plików inicjalizacji.

-f skrzynka

Określa, którą skrzynkę pocztową wczytać.

-F muttrc

Określa plik konfiguracji, który ma być użyty zamiast ~/.muttrc

-h

Wyświetla pomoc.

-H szkic

Określa plik ze szkicem zawierający nagłówek i treść wiadomości, które będą użyte do wysłania wiadomości.

-i plik włączany

Określa plik do włączenia w treść wiadomości.

-m typ

Określa domyślny typ skrzynki pocztowej dla nowo tworzonych folderów.

-n

Sprawia, że mutt pomija ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.

-p

Ponownie otwiera zarzucony list.

-Q zapytanie

Zapytanie o wartość zmiennej konfiguracyjnej. Jest wykonywane po przetworzeniu wszystkich plików konfiguracyjnych i wykonaniu wszystkich poleceń podanych w linii poleceń.

-R

Otwiera skrzynkę w trybie tylko do odczytu.

-s temat

Określa temat wiadomości.

-v

Wyświetla wersję mutta i parametry, z którymi został skompilowany.

-vv

Wyświetla informacje o licencji i prawach autorskich.

-x

Symuluje tryb tworzenia wiadomości programu mailx.

-y

Uruchamia mutta z listą wszystkich skrzynek pocztowych określonych poleceniem mailboxes.

-z

Kiedy jest używane z -f powoduje, że Mutt nie uruchamia się, jeżeli w skrzynce nie ma żadnych wiadomości.

-Z

Powoduje, że mutt otwiera pierwszą skrzynkę zawierającą nową wiadomość, spośród określonych przez polecenie mailboxes.

--

Traktuje pozostałe argumenty jaki adresy, nawet jeżeli zaczynają się od znaku myślnika. Patrz także opis opcji "-a" powyżej.

ŚRODOWISKO

EDITOR

Edytor wywoływany podczas komponowania wiadomości, jeżeli nie jest ustawiona zmienna VISUAL.

EMAIL

Adres e-mail użytkownika.

HOME

Pełna ścieżka do katalogu domowego użytkownika.

MAIL

Pełna ścieżka do katalogu buforowania skrzynki użytkownika.

MAILDIR

Pełna ścieżka do katalogu skrzynki użytkownika, jeśli zmienna środowiskowa MAIL nie jest ustawiona. Zwykle używana, jeżeli skrzynka jest folderem maildir(5).

MAILCAPS

Ścieżka przeszukiwania plików mailcap.

MM_NOASK

Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to mailcap są zawsze używane bez uprzedniego pytania.

PGPPATH

Directory in which the user’s PGP public keyring can be found. When used with the original PGP program, mutt and mutt_pgpring (1) rely on this being set.

TMPDIR

Katalog, w którym tworzone są pliki tymczasowe.

REPLYTO

Standardowy adres, na który mają być odsyłane odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika pocztę.

VISUAL

Edytor używany do tworzenia wiadomości

PLIKI

~/.muttrc lub ~/.mutt/muttrc

Plik konfiguracyjny użytkownika.

/etc/Muttrc

Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.

/tmp/muttXXXXXX

Pliki tymczasowe tworzone przez mutta.

~/.mailcap

Definicja użytkownika do obsługi nietekstowych typów MIME.

/etc/mailcap

Definicja systemu do obsługi nietekstowych typów MIME.

~/.mime.types

Osobiste mapowanie użytkownika pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.

/etc/mime.types

Mapowanie systemowe pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.

/usr/bin/mutt_dotlock

Uprzywilejowany program do dotlockingu.

/usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz

Podręcznik mutta.

BŁĘDY

Żadnych. Mutt ma pchły, a nie robaki [w oryginale to zdanie brzmi "Mutts have fleas, not bugs" i jest grą słów, angielskie słowo "bugs" oznacza "błędy", jak i "robaki"].

PCHŁY

Zawieszenie/wznawianie pracy podczas edytowania pliku za pomocą edytora zewnętrznego nie działa pod SunOS 4.x, jeżeli używasz bibliotek curses w /usr/5lib. Jednakże działa to z bibliotekami S-Lang.

Zmiana wielkości ekranu podczas korzystania z zewnętrznego programu wyświetlającego powoduje, że mutt wariuje na niektórych systemach.

Zawieszenie/wznawianie nie działa pod Ultrix.

Linia help dla menu nie jest uaktualniana, jeżeli podczas działania mutta zmienią się powiązania jednej z pokazanych w niej funkcji.

For a more up-to-date list of bugs, errm, fleas, please visit the mutt project’s bug tracking system under https://gitlab.com/muttmua/mutt/issues.

BRAK GWARANCJI

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny -- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

ZOBACZ TAKŻE

curses(3), mailcap(5), maildir(5), mbox(5), mutt_dotlock(1), muttrc(5), ncurses(3), sendmail(1), smail(1).

Strona domowa mutta: http://www.mutt.org/

Podręcznik mutta

AUTOR

Michael Elkins i inni. Użyj adresu <mutt-dev [AT] mutt.org>, aby skontaktować się z twórcami.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Tomasz Wendlandt <juggler [AT] box.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.