Manpages

NAZWA

mingetty - minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

mingetty [--noclear] [--nonewline] [--noissue] [--nohangup] [--nohostname] [--long-hostname] [--loginprog=/bin/login] [--nice=10] [--delay=5] [--chdir=/home] [--chroot=/chroot] [--autologin username] [--loginpause] tty

OPIS

mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W przeciwieństwie do agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii szeregowych. Dla tego celu polecam używać mgetty(8).

OPCJE

--noclear

Nie czyść ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika (normalnie ekran jest czyszczony).

--nonewline

Nie drukuje znaku nowej linii przed wypisaniem zawartości pliku /etc/issue.

--noissue

Nie wypisuje zawartości pliku /etc/issue.

--nohangup

Nie wywołuje funkcji vhangup(), aby uniemożliwić innym aplikacjom zapisywanie do tego tty.

--nohostname

Nie wyświetla nazwy komputera w linii zgłoszeń.

--long-hostname

Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki. Po włączeniu tej opcji, pokazywany jest pełny tekst gethostname(2).

--loginprog /bin/login

Zmienia program używany do logowania użytkowników.

--nice 10

Zmienia priorytet za pomocą wywołania funkcji nice().

--delay 5

Po uruchomieniu mingetty wstrzymuje działanie na podaną liczbę sekund.

--chdir /home

Zmienia katalog na podany przed uruchomieniem programu logowania.

--chroot /chroot

Wywołuje chroot() z podaną nazwą katalogu.

--autologin username

Loguje automatycznie podanego użytkownika bez pytania o nazwę użytkownika i hasło. Patrz także opis opcji -f programu /bin/login.

--loginpause

Czeka na wciśnięcie dowolnego klawisza przed wyświetleniem linii zgłoszenia. Może być połączone z --autologin, aby zaoszczędzić pamięć przez nieuruchamianie automatycznie powłok.

SEKWENCJE SPECJALNE

mingetty rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które można osadzić w pliku /etc/issue:

\d

wstawia bieżący dzień (czas lokalny),

\l

wstawia nazwę terminala, na którym działa mingetty,

\m

wstawia architekturę maszyny (uname -m),

\n

wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),

\o

wstawia nazwę domeny,

\r

wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),

\t

wstawia czas bieżący (lokalny),

\s

wstawia nazwę systemu operacyjnego,

\u oraz \U

liczba użytkowników, którzy są obecnie zalogowani. \U wstawia "n users", podczas gdy \u wstawia tylko "n".

\v

wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

Tekst "Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć, wstawiając do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

/etc/issue, /var/run/utmp.

ZOBACZ TAKŻE

mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

Copyright © 1996 Florian La Roche <laroche [AT] redhat.com>. Stronę podręcznika napisali:David Frey <David.Frey [AT] eos.ch> i Florian La Roche.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS