Manpages

NAZWA

makemap - tworzy bazy map dla sendmaila

SKŁADNIA

makemap [-C plik] [-N] [-c rozmiar_bufora] [-d] [-D znak_komentarza] [-e] [-f] [-l] [-o] [-r] [-s] [-t ogranicznik] [-u] [-v] typ_mapy nazwa_mapy

OPIS

Makemap tworzy bazę map, używaną podczas kluczowych przeszukiwań map w sendmail(8). Odczytuje wejście ze standardowego wejścia i wypuszcza wyjście do bazy wskazanej przez nazwa_mapy.

Zależnie od sposobu skompilowania makemap obsługuje do trzech różnych formatów baz danych, wybieranych przy użyciu parametru typ_mapy. Mogą to być:

dbm

Mapy formatu DBM. Wymagają biblioteki ndbm(3).

btree

Mapy formatu B-Tree. Wymagają nowej biblioteki Berkeley DB.

hash

Mapy formatu hash. Również wymagają biblioteki Berkeley DB.

We wszystkich wypadkach makemap odczytuje ze standardowego wejścia linie składające się z dwóch słów oddzielonych od siebie spacją. Pierwsze jest kluczem bazy, a drugie wartością. Wartość może zawierać napisy "%n" wskazujące na podmiany parametrów. Aby uzyskać znak procentu, należy go podwoić ("%%"). Puste linie i linie rozpoczynające się od "#" są ignorowane.

Uwaga: Nie należy używać programu makemap do generowania bazy danych aliasów. Zamiast niego należy użyć newaliases, który do bazy danych dodaje specjalne znaczniki wymagane przez sendmaila.

Jeśli w pliku konfiguracyjnym sendmaila ustawiono opcję TrustedUser oraz makemap został uruchomiony przez administratora, to właścicielem wygenerowanych plików będzie użytkownik podany w TrustedUser.

Flagi

-C

Używa podanego pliku konfiguracyjnego sendmaila do wyszukania w nim wartości opcji TrustedUser.

-N

Kończy napisy w mapie znakiem null. Musi odpowiadać wartości flagi -N w liniach "K" pliku sendmail.cf.

-c

Używa podanego rozmiaru bufora dla map hash i B-Tree.

-D

Używa podanego znaku, zamiast domyślnego znaku "#", jako znaku rozpoczynającego (ignorowane) linie komentarze.

-d

Dopuszcza zduplikowane klucze w mapie. Jest to dozwolone tylko w mapach formatu B-Tree. Jeśli odczytane zostaną dwa identyczne klucze, oba zostaną dołączone do mapy.

-e

Dopuszcza puste wartości (prawa strona przypisań).

-f

Zwyczajowo wszystkie wielkie litery klucza są zmieniane na małe litery. Flaga ta temu zapobiega. Jest przeznaczona do użytku z flagą -f w linii K pliku konfiguracyjnego sendmail.cf. Wielkość liter w wartościach mapy nigdy nie jest zmieniana.

-l

Wyświetla obsługiwane typy map.

-o

Dopisuje do starego pliku. Umożliwia to powiększenie istniejącego pliku.

-r

Zezwala na podmienianie istniejących kluczy. Domyślnie makemap narzeka, jeśli klucz zostanie powtórzony i go nie wstawia.

-s

Ignoruje sprawdzenia bezpieczeństwa tworzonych map. Sprawdzenia te obejmują dowiązania twarde lub symboliczne w katalogach, w których wszyscy mogą zapisywać.

-t

Używa zamiast spacji podanego znaku rozdzielającego (także do wypisywania zawartości mapy).

-u

Wypisuje zawartość bazy danych na standardowe wyjście.

-v

Szczegółowo wypisuje, co się dzieje.

ZOBACZ TAKŻE

sendmail(8), newaliases(1)

HISTORIA

Polecenie makemap pojawiło się w 4.4BSD.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.