Manpages

NAZWA

mail, mailx, Mail — wysyła i odbiera pocztę

SKŁADNIA

mail [-dEIinv] [-a header] [-b bcc-addr] [-c cc-addr] [-r from-addr] [-s subject] [--] to-addr ... mail [-dEIiNnv] -f [file] mail [-dEIiNnv] [-u user]

OPIS

Mail to inteligentny system przetwarzania poczty, który korzysta ze składni linii poleceń przypominającej ed(1), operując jednak na wiadomościach, a nie na liniach tekstu.

Dostępne opcje:

-a

Specify additional header fields on the command line such as "X-Loop: foo@bar" etc. It can be also used to override MIME headers mail adds by default to each outgoing mail, see Character sets and MIME below. You have to use quotes if the string contains spaces. This argument may be specified more than once, the headers will then be concatenated.

-b adres-bcc

Wysyła ukryte kopie na adresy-bcc.

-c cc-addr

Wysyła kopie do danych użytkowników. adresy-cc to adresy oddzielone przecinkami.

-d

Powoduje, że mail wyświetla wszystkie informacje przydatne przy debugowaniu programu.

-E

Nie wysyła wiadomości bez treści.

-f

Use an alternate mailbox. Defaults to the user’s mbox if no file is specified. When quit, mail writes undeleted messages back to this file.

-I

Zmusza mail do pracy w trybie interaktywnym, nawet jeśli wejściem nie jest terminal. W szczególności znak specjalny ~ podczas wysyłania poczty jest aktywny tylko w trybie interaktywnym.

-i

Ignoruje sygnały przerwania od tty. Ta opcja jest bardzo użyteczna podczas korzystania z mail poprzez linie telefoniczne z dużą liczbą zakłóceń.

-N

Zakazuje wyświetlania na początku nagłówków wiadomości w czasie czytania poczty czy edycji foldera pocztowego.

-n

Zakazuje czytania /etc/mail.rc po uruchomieniu programu.

-r from-addr

Use from-addr as the from address in the message and envelope. Overrides any from options in the startup files.

-s temat

Ustala temat z poziomu wiersza poleceń (tylko pierwszy argument po opcji -s jest uznawany za temat; proszę pamiętać, aby objąć cudzysłowami tematy zawierające spacje).

-u użytkownik

Równoważna z:

$ mail -f /var/mail/użytkownik

z wyjątkiem tego, że używane jest tu blokowanie.

-v

Tryb szczegółowy. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki są wyświetlane na terminalu użytkownika.

--

End of options. Any further argument is treated as a direct receipient address.

Note: For security reasons the -- separator is strongly recommended for scripts that need to send mails to addresses obtained from untrusted sources (such as web forms).

Akcje uruchomieniowe
W czasie uruchomienia mail wykona polecenia z systemowego pliku poleceń ( /etc/mail.rc), chyba że zakaże mu się tego opcją -n. Następnie wykona polecenia z pliku użytkownika ~/.mailrc. Następnie mail sprawdzi podane opcje wiersza poleceń, aby określić czy użytkownik nakazał wysłanie nowej wiadomości, czy też należy sprawdzić istniejące wiadomości w skrzynce pocztowej.

Wysyłanie poczty
Aby wysłać pocztę do jednej lub kilku osób, mail może zostać wywołany z adresami docelowymi jako parametrami. Program następnie spodziewa się, że wpisze się swoją wiadomość, zakończoną (’^D’) na początku nowego wiersza. Sekcja Odpowiadanie na listy położona poniżej, opisuje pewne cechy mail ułatwiające tworzenie listu.

Czytanie poczty
Standardowe polecenie mail bez żadnych parametrów sprawdza pocztę, a następnie wypisuje nagłówek każdej znalezionej wiadomości. Początkowo aktywna jest pierwsza wiadomość (nr 1) i może ona zostać pokazana za pomocą polecenia print (które może zostać skrócone do p). Można poruszać się po wiadomościach tak, jak porusza się pomiędzy wierszami w programie ed(1), za pomocą poleceń + i - wybierających poprzednią i następną wiadomość, oraz numerów wiadomości.

Kasowanie poczty
Po obejrzeniu wiadomości można ją skasować za pomocą polecenia delete (d) lub odpowiedzieć na nią używając replyr’. Skasowanie powoduje, że program mail zapomina o tej wiadomości. Proces ten nie jest nieodwracalny, taka wiadomość może zostać odzyskana poleceniem undeleted (u) podając jej numer, lub przez przerwanie pracy programu mail za pomocą polecenia exit (x). Najczęściej jednak skasowane wiadomości po prostu znikną, aby już ich nigdy nie obejrzeć.

Wyszczególnianie wiadomości
Komendy takie jak print czy delete mogą zawierać jako argument listę numerów wiadomości, których dotyczy dana komenda. Tak więc delete 1 2 kasuje wiadomości 1 i 2, podczas gdy 1-5 kasuje wiadomości od 1 do 5.

Wiadomości można również wybrać za pomocą jednej z następujących kategorii:

*

wszystkie wiadomości

$

ostatnia wiadomość

:d

usunięte wiadomości (deleted)

:n

nowe wiadomości

:o

stare wiadomości (old)

:r

przeczytane wiadomości (read)

:u

nieprzeczytane wiadomości (unread)

W związku z tym komenda top wyświetlająca pierwsze wiersze wiadomości może być zastosowana w top * aby wyświetlić pierwsze wiersze wszystkich wiadomości.

Odpowiadanie na listy
Można użyć komendy reply aby odpowiedzieć na wiadomość, odsyłając ją z powrotem do nadawcy. Tekst który się następnie wpisze, aż do znaku końca pliku, będzie traktowany jako zawartość wiadomości. Podczas wpisywania wiadomości mail traktuje specjalnie linie zaczynające się znakiem tyldy (’~’). Na przykład wpisanie ~m (samego w wierszu) umieści kopię wiadomości na którą się odpowiada przesuwając ją o tabulator w prawo (patrz zmienna indentprefix poniżej). Pozostałe opcje ustawiają pole tematu, dodają lub usuwają adresatów wiadomości czy pozwalają wywołać edytor lub powłokę, aby wykonać jakieś polecenia (te opcje są podane w podsumowaniu poniżej).

Kończenie sesji
Można zakończyć pracę z programem mail za pomocą polecenia quit (q). Przeglądnięte wiadomości są umieszczane w pliku mbox chyba że zostały usunięte, w takim razie zostają skasowane. Nieprzeczytane wiadomości wracają do skrzynki pocztowej (patrz opcja -f powyżej).

Osobiste i systemowe listy dystrybucyjne
Możliwe jest także tworzenie osobistych list dystrybucyjnych, tak, aby poczta wysłana na przykład pod adres "cohorts" trafiła do grupy ludzi. Takie listy definiuje się przez dodanie linii takiej jak

alias cohorts bill ozalp jkf mark kridle@ucbcory

do pliku .mailrc w swoim katalogu domowym. Aktualna lista takich aliasów może być wyświetlona poleceniem alias w programie mail. Systemowe listy dystrybucyjne tworzy się przez edycję pliku /etc/aliases, patrz także aliases(5). Mają one nieco odmienną składnię. W wysyłanej poczcie, aliasy osobiste zostaną rozszerzone, tak, aby można było odpowiedzieć nadawcy. Systemowe aliasy nie są rozszerzane podczas wysyłania poczty, ale każda odpowiedz która powróci do tego komputera zostanie rozszerzona podczas przechodzenia przez program MTA

Recipient address specifications
Recipient addresses (any of the ’’To’’, ’’Cc’’ or ’’Bcc’’ header fields) are subject to expansion when the expandaddr option is set.

An address may be expanded as follows:

An address that starts with a pipe (’|’) character is treated as a command to run. The command immediately following the ’|’ is executed with the message as its standard input.

An address that starts with a ’+’ character is treated as a folder.

An address that contains a ’/’ character but no ’!’, ’%’, or ’@’ characters is also treated as a folder.

If none of the above apply, the recipient is treated as a local or network mail address.

If the expandaddr option is not set (the default), no expansion is performed and the recipient is treated as a local or network mail address.

Character sets and MIME
Generally mail does not handle neither different character sets nor any other MIME feature. Especially it does not perform any any conversions between character sets while displaying or sending mails.

Starting from April 2017, however, as a Debian extension this version of mail adds a few MIME headers to every outgoing mail in order to indicate that the mail is sent as 8-bit plain text data that uses character set encoding detected from the current locale(7) settings. The -a command-line option can be used to override those headers, for example:

$ mail -a ’Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"’

sets header indicating legacy character encoding.

PODSUMOWANIE

(Zaadaptowane z "Mail Reference Manual")

Each command is typed on a line by itself, and may take arguments following the command word. The command need not be typed in its entirety — the first command which matches the typed prefix is used. For commands which take message lists as arguments, if no message list is given, then the next message forward which satisfies the command’s requirements is used. If there are no messages forward of the current message, the search proceeds backwards, and if there are no good messages at all, mail types ’’No applicable messages’’ and aborts the command.

-

Wyświetla poprzednią wiadomość. Jeśli podano liczbowy argument n, to wyświetla wiadomość odległą o n do tyłu w stosunku do aktualnej.

=

Prints the currently selected message number.

?

Wyświetla małe podsumowanie komend.

!

Wywołuje komendę powłoki (patrz także sh(1) i csh(1)) podaną jako argument.

alias

(a) Jeśli bez argumentów, wyświetla wszystkie zdefiniowane aliasy. Jeśli jeden argument, wyświetla tylko ten alias. Jeśli więcej argumentów, tworzy nowy alias lub zmienia stary.

alternates

(alt) Komenda alternates jest użyteczna, jeśli posiada siękonta na kilku komputerach. Może być ona używana do poinformowania programu mail, że podany adres jest faktycznie użytkownika. Gdy odpowiada się na wiadomości, mail nie wyśle kopii listu na inne adresy podane w liście alternates. Jeśli komenda alternates została wywołana bez argumentów, wyświetla aktualną listę adresów alternatywnych.

chdir

(cd or ch) Changes the user’s working directory to that specified, if given. If no directory is given, then changes to the user’s login directory.

copy

(c) The copy command does the same thing that save does, except that it does not mark the messages it is used on for deletion when you quit.

delete

(d) Zaznacza wiadomości podane w argumencie jako usunięte. Usunięte wiadomości nie zostaną zapisane w mbox, ani nie będą dostępne dla większości innych komend.

dp

(także dt Kasuje aktualną wiadomość i wyświetla kolejną. Jeśli nie ma kolejnej wiadomości, mail wyświetli komunikat "No more messages".

edit

(e) Wywołuje edytor tekstowy po kolei dla każdej wiadomości podanej jako parametr. Po powrocie z wiadomość jest ponownie odczytywana.

exit

(ex lub x) Powoduje natychmiastowy powrót do powłoki bez modyfikacji skrzynki pocztowej, pliku mbox lub pliku podanego za pomocą parametru -f.

file

(fi) To samo co folder.

folder

(fo) Komenda folder przełącza program na nowy plik lub folder pocztowy. Gdy bez argumentów, wyświetla nazwę pliku, z którego aktualnie korzystamy. Jeśli poda się argument, program zapisze wszystkie zmiany (takie jak skasowane wiadomości) których dokonano w aktualnym pliku i odczyta nowy plik. Występują pewne specjalne znaki, oznaczające pewne pliki. # oznacza poprzedni plik, % systemową skrzynkę pocztową, %użytkownik oznacza systemową skrzynkę pocztową dla danego użytkownika, & oznacza plik mbox użytkownika a +folder oznacza plik w katalogu folderów użytkownika.

folders

Wyświetla nazwy folderów pocztowych.

from

(f) Wypisuje nagłówki podanych wiadomości.

headers

(h) Wypisuje ekran bieżących nagłówków. Aby zobaczyć następną lub poprzednią grupę nagłówków proszę sprawdzić polecenie z.

help

To samo co ?

hold

(ho, także preserve) Zaznacza podane wiadomości do pozostawienia w systemowej skrzynce pocztowej, zamiast przeniesienia do mbox. Nie anuluje komendy delete.

ignore

Dodaje listę pól nagłówka do listy ignorowania. Pola nagłówka na liście ignorowania nie zostaną pokazane na terminalu gdy wyświetli się wiadomość. Ta komenda jest bardzo użyteczna do ignorowania pewnych pól nagłówka generowanych przez komputer. Komendy Type oraz Print mogą zostać użyte do wyświetlenia wiadomości w całości, włączając w to pola ignorowane. Jeśli ignore zostanie wywołany bez parametrów, to wyświetla aktualną listę ignorowanych pól.

inc

Wprowadza wiadomości, które napłynęły w trakcie czytania listu. Są one dodawane na końcu listy wiadomości, a bieżąca wiadomość jest ustawiana jako pierwszy nowy list. Nie są zmieniane, ani zachowywane zmiany w istniejącej liście wiadomości.

list

(l) Wypisuje prawidłowe polecenia mail.

mail

(m) Wysyła list do adresów i list dystrybucyjnych podanych w argumencie.

mbox

Zaznacza wiadomości, które zostaną przeniesione do mbox gdy zakończy się pracę. Dzieje się tak z wiadomościami, które nie mają ustawionej opcji hold.

more

(v) Wywołuje przeglądarkę stronicującą na liście wiadomości.

next

(n) (like + or CR) Goes to the next message in sequence and types it. With an argument list, types the next matching message.

preserve

(pre) To samo, co hold.

Print

(P) To samo co print, ale dodatkowo wyświetla ignorowane pola nagłówka. Patrz także print, ignore i retain.

print

(p) Wyświetla na terminalu każdą podaną w argumencie wiadomość.

quit

(q) Kończy pracę, zapisuje wszystkie nieskasowane, niezapisane wiadomości w pliku mbox w katalogu domowym użytkownika, pozostawiając wszystkie wiadomości zaznaczone poleceniem hold czy preserve lub do których nigdy się nie odwoływano w systemowej skrzynce pocztowej i usuwa wszystkie pozostałe wiadomości z systemowej skrzynki pocztowej. Jeśli podczas tej sesji pojawiła się nowa poczta, to zostanie wyświetlony komunikat ’’You have new mail’’. Jeśli uruchomiono program z opcją -f, to edytowany plik zostanie ponownie zapisany. Program zwraca kontrolę do powłoki, chyba że zapis edytowanego pliku nie powiedzie się, w tej sytuacji użytkownik może wyjść za pomocą komendy exit.

Reply

(R) Wysyła odpowiedź nadawcy. Nie wysyła odpowiedzi pozostałym adresatom.

reply

(r) Wysyła odpowiedzi do nadawcy i wszystkich adresatów podanych w wiadomości. Wiadomość nie może być skasowana.

respond

To samo, co reply.

retain

Dodaje podane pola nagłówka do listy zatrzymanych. Podczas wyświetlania wiadomości na terminalu zostaną pokazane tylko pola nagłówka znajdujące się na liście zatrzymanych. Wszystkie inne pola zostają ukryte. Komendy Type i Print mogą zostać użyte do wyświetlenia całej wiadomości. Jeśli retain zostanie wywołane bez argumentów, to wyświetla aktualną listę zatrzymanych pól.

save

(s) Dopisuje podane wiadomości na koniec podanego jako drugi argument pliku. Nazwa pliku w cudzysłowie, ilość linii oraz liczba znaków jest wyświetlana na terminalu.

saveignore

saveignore jest dla save tym, czym ignore jest dla print i type. Pola nagłówka tak oznaczone są odfiltrowywane przy zapisywaniu za pomocą save lub przy automatycznym zapisie do mbox.

saveretain

saveretain jest dla save tym, czym retain jest dla print i type. Powoduje, że w czasie zapisu podanych wiadomości za pomocą save lub podczas automatycznego zapisu do mbox dołączane są jedynie pola nagłówka znajdujące się na liście zatrzymanych pól. Wywołanie Saveretain automatycznie anuluje saveignore.

set

(se) Gdy bez argumentów, wyświetla wartości wszystkich zmiennych. W innym przypadku ustawia opcje. Argumenty są w postaci opcja=wartość (bez spacji przed lub za =) lub opcja. Argument może zostać ujęty w cudzysłowy, aby zamaskować spacje, tabulatory, np. set indentprefix="->"

shell

(sh) Wywołuje interaktywną wersję powłoki.

size

Wyświetla ilość znaków dla każdej z podanych wiadomości.

source

Ładuje komendy z pliku.

top

Wyświetla kilka pierwszych linii podanych wiadomości. Ilość wyświetlanych linii zależy od zmiennej toplines, wartością domyślną jest pięć.

Type

(T) To samo co komenda Print.

type

(t) To samo co print.

unalias

Usuwa grupy adresów zdefiniowane przez komendę alias. Od teraz nazwa grupy nie ma już żadnego szczególnego znaczenia.

undelete

(u) Zaznacza podane wiadomości jako nie usunięte.

unread

(U) Zaznacza podane wiadomości jako nie przeczytane.

unset

Wyłącza podane opcji, przeciwieństwo komendy set.

visual

(v) Wywołuje pełnoekranowy edytor dla każdej podanej wiadomości.

write

(w) Podobne do save, jednak zapisywana jest tylko sama treść wiadomości ( (bez) nagłówka). Użyteczne w celach takich, jak na przykład przesyłanie kodów źródłowych poprzez pocztę.

xit

(x) To samo, co exit.

z

Mail wyświetla nagłówki wiadomości tak, jak to opisano przy poleceniu headers. Można przenieść się do następnego ekranu za pomocą polecenia z. Można także przenieść się do poprzedniego ekranu używając z-.

Komendy z tyldą
Poniżej znajduje się podsumowanie komend z tyldą, które używane są podczas pisania wiadomości. Komendy z tyldą są rozpoznawane tylko wtedy, gdy znajdują się na początku linii.

~badres ...

Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomości, ale nie ujawnia ich w polu Cc: nagłówka (ukryta kopia).

~cadres ...

Dodaje podane adresy do listy kopii wiadomości.

~d

Dołącza zawartość pliku ’’dead.letter’’ z katalogu domowego do edytowanej wiadomości.

~e

Wywołuje edytor tekstowy z napisaną dotychczas wiadomością. Po zakończeniu sesji można kontynuować dodawanie tekstu do wiadomości.

~Fwiadomości

To samo, co ~f, jednak dołącza wszystkie nagłówki wiadomości.

~fwiadomości

Dodaje podane wiadomości do edytowanej wiadomości. Gdy nie podano argumentu, dodaje aktualną wiadomość. Pola nagłówka ignorowane (za pomocą komendy ignore lub retain) nie zostają dołączone.

~h

Pozwala na edycję nagłówka wiadomości. Wyświetla po kolei zawartość poszczególnych pól nagłówka i pozwala na ich modyfikację.

~Mwiadomości

To samo, co ~m, ale dołączane są wszystkie pola nagłówka.

~mwiadomości

Dodaje podane wiadomości do edytowanej wiadomości, przesunięte o tabulator, lub z dodaną wartością zmiennej indentprefix. Gdy nie podano argumentów, dodaje aktualną wiadomość. Pola nagłówka ignorowane (za pomocą komendy ignore lub retain) nie zostają dołączone.

~p

Wyświetla całość edytowanej wiadomości, poprzedzoną zawartością pól nagłówka.

~q

Anuluje edytowaną wiadomość, a następnie, jeśli włączona jest opcja save, kopiuje ją do pliku ’’dead.letter’’ w katalogu domowym użytkownika.

~Rtekst

Używa tekstu jako pola "odpowiedź do".

~rplik
~<
plik

Dodaje zawartość podanego pliku do edytowanej wiadomości.

~stekst

Zmienia temat wiadomości na podany tekst.

~tadres ...

Dodaje podane adresy do listy adresatów.

~v

Wywołuje alternatywny edytor tekstów (określony przez zmienną VISUAL) dla edytowanej wiadomości. Zazwyczaj alternatywnym edytorem jest edytor ekranowy. Po wyjściu z edytora można kontynuować dodawanie tekstu do końca wiadomości.

~wplik

Zapisuje wiadomość do podanego pliku.

~x

Anuluje wysyłanie wiadomości. Do ~/dead.letter nie jest nic kopiowane, nawet jeśli ustawiono save.

~?

Wyświetla małe podsumowanie komend z tyldą.

~!komenda

Wywołuje podaną komendę powłoki, a następnie wraca do edycji wiadomości.

~|komenda

Wysyła wiadomość poprzez strumień do podanego polecenia. Jeśli komenda nie zwróci nic na standardowym wyjściu lub zakończy pracę z błędem, oryginalna wiadomość zostanie zachowana. Często używanym poleceniem jest fmt(1) służący do wyjustowania wiadomości.

~:komenda-mail
~_
komenda-mail

Wykonuje podaną komendę programu mail. Nie wszystkie polecenia są jednak dozwolone.

~~tekst

Dodaje do wiadomości podany tekst, poprzedzony znakiem ~. Jeśli znak escape został zmieniony, należy wpisać go dwukrotnie aby został dodany do wiadomości.

~.

Symuluje koniec pliku wejściowego.

Opcje programu mail
A number of options can be set in the .mailrc file to alter the behavior of mail, controlled via the set and unset commands. Options may be either binary, in which case it is only significant to see whether they are set or not; or string, in which case the actual value is of interest. The binary options include the following:

append

Powoduje, że wiadomości zapisane w mbox zostaną dopisane na końcu, zamiast zastępować dotychczasową zawartość pliku. Ta opcja powinna być zawsze włączona (najlepiej w pliku /etc/mail.rc).

ask, asksub

Powoduje, że mail zawsze zapyta o temat wysyłanej wiadomości. Jeśli poda się jedynie pusty wiersz, nie będzie pola tematu.

askbcc

Powoduje, że pod koniec edycji wiadomości jest się pytanym o dodatkowych adresatów ukrytych kopii. Podanie pustego wiersza oznacza, że dotychczasowa lista ukrytych kopii jest wystarczająca.

askcc

Powoduje, że pod koniec edycji wiadomości jest się pytanym o dodatkowych adresatów kopii. Podanie pustego wiersza oznacza, że dotychczasowa lista kopii jest wystarczająca.

autoinc

Powoduje, że nowa poczta jest automatycznie wprowadzana zaraz po napłynięciu. Ustawienie to jest podobne do każdorazowego wpisywania komendy inc z tym wyjątkiem, że bieżąca wiadomość nie jest resetowana po napłynięciu nowej poczty.

autoprint

Powoduje, że komenda delete zachowuje się tak jak dp. Oznacza to, że po skasowaniu wiadomości, następna zostanie wyświetlona automatycznie.

debug

Ustawienie opcji debug działa tak samo, jak podanie -d w wierszu poleceń i powoduje, że mail wyświetla wszystkie informacje przydatne przy debugowaniu programu.

dot

Opcja dot powoduje, że mail interpretuje pojedynczą kropkę w pustej linii jako koniec edytowanej wiadomości.

expandaddr

Causes mail to expand message recipient addresses, as explained in the section Recipient address specifications.

from

Causes mail to use the specified sender address in the ’’From:’’ field of the message header. A stripped down version of the address is also used in the message envelope. If unset, the message will not include an explicit sender address and a default value will be added by the MTA, typically ’’user@host’’. This value can be overridden by specifying the -r flag on the command line.

hold

Ta opcja powoduje, że wiadomości zawsze są zatrzymywane w skrzynce pocztowej.

ignore

Powoduje, że sygnały przerwania z terminalu zostają ignorowane i wyświetlone jako znak @.

ignoreeof

Opcja ta jest powiązana z dot i powoduje, że mail nie uznaje control-d jako końca wiadomości. Ignoreeof dotyczy także wiersza poleceń mail.

keep

Ustawienie tej opcji powoduje, że mail zmniejsza systemową skrzynkę pocztową zamiast całkowicie ją usuwać gdy opustoszeje.

keepsave

Poczta zachowana poleceniem save zwykle nie jest zapisywana przy wychodzeniu z mbox. Ta opcja przechowa je.

metoo

Zazwyczaj gdy w grupie znajduje się nadawca, jest on usuwany z pola adresatów. Ustawienie tej opcji powoduje dodanie nadawcy do pola adresatów.

noheader

Ustawienie opcji noheader powoduje to samo, co wywołanie programu z parametrem -N.

nosave

Standardowo, gdy przerwie się edycję wiadomości dwoma znakami przerwania (zwykle control-C), zostanie ona zapisana do pliku ’’dead.letter’’ w katalogu domowym użytkownika. Ustawienie opcji nosave zapobiega temu.

quiet

Zapobiega wyświetlaniu wersji po uruchomieniu programu.

Replyall

Zamienia znaczenie komend reply i Reply.

searchheaders

Jeśli opcja jest ustawiona, to podanie listy wiadomości w postaci "/x:y" spowoduje zinterpretowanie jej jako wszystkie wiadomości zawierające ciąg ’y’ w nagłówku wiadomości ’x’. W przeszukiwanym łańcuchu nie liczy się wielkość znaków. Jeśli pominie się ’x’, to domyślnie zostanie przyjęte pole nagłówka "Temat". Postać "/to:y" jest specjalnym przypadkiem, pod uwagę zostaną wówczas wzięte wszystkie wiadomości zawierające łańcuch ’y’ w polach "Do", "Cc" i "Bcc". Sprawdzenie w przypadku "to" jest wrażliwe na wielkość znaków, więc "/To:y" może być użyte do ograniczenia wyszukiwania ’’ wyłącznie do pola "To:".

skipempty

Nie wysyła wiadomości bez treści.

verbose

Ustawienie opcji verbose daje takie same efekty, jak użycie opcji -v w linii poleceń. Gdy mail pracuje w trybie szczegółowym, na terminalu wyświetlane są detale dotyczące dostarczania wiadomości do adresata.

Opcje tekstowe

EDITOR

Ścieżka do edytora tekstowego używanego po wydaniu komendy edit lub ~e. Jeśli nie zdefiniowana, używane jest /usr/bin/ex.

LISTER

Ścieżka do programu wyświetlającego katalogi wykorzystywanego przez komendę folders. Domyślna wartość to /bin/ls.

MBOX

Nazwa pliku mbox. Może to być nazwa foldera. Domyślną nazwą jest ’’mbox’’ w katalogu domowym użytkownika.

PAGER

Ścieżka do programu stronicującego używanego przez komendę more lub gdy ustawiona jest opcja crt. Jeśli opcja nie została zdefiniowana, używana jest domyślna przeglądarka more(1).

REPLYTO

Jeśli jest ustawiona, będzie używana do inicjowania pola "Odpowiedź do" w wiadomościach wychodzących.

SHELL

Ścieżka do powłoki używana przez komendę ! i ~!. Jeśli opcja nie została zdefiniowana, używana jest domyślna powłoka.

VISUAL

Ścieżka do edytora tekstowego używanego po wydaniu komendy visual lub ~v. Jeśli nie zdefiniowana, używany jest edytor /usr/bin/vi.

crt

Wartość tej opcji ustala, jak długa musi być wiadomość, aby program PAGER musiał zostać wykorzystany do jej obejrzenia. Jeśli opcja crt ma pustą wartość, to używana jest liczba wierszy terminala (patrz też stty(1)).

escape

Jeśli zdefiniowana, pierwszy znak tej opcji ustala znak używany zamiast ~.

folder

Nazwa katalogu, w którym przechowywane są foldery wiadomości. Jeśli nazwa zaczyna się od "/", mail uznaje ją za ścieżkę absolutną, w innym przypadku jest to ścieżka względem katalogu domowego użytkownika.

indentprefix

Tekst używany przez komendę "~m" do oznaczania wiadomości, zamiast domyślnego znaku tabulacji (^I). Proszę pamiętać, aby objąć wartość cudzysłowami jeśli zawiera spacje lub tabulatory.

record

Jeśli zdefiniowana, oznacza nazwę pliku, do którego zapisywana jest każda wysyłana wiadomość. Jeśli niezdefiniowana, to wysyłane wiadomości nie są zapisywane.

screen

Rozmiar okna nagłówków wiadomości do z.

sendmail

Ścieżka do alternatywnego programu do wysyłania poczty.

toplines

Jeśli zdefiniowana, ustala liczbę wierszy wyświetlanych przez komendę top. Domyślnie wyświetlanych jest pierwszych pięć wierszy.

ŚRODOWISKO

mail używa zmiennych środowiskowych HOME, LOGNAME, USER, SHELL, DEAD, PAGER, LISTER, EDITOR, VISUAL, REPLYTO, MAIL, MAILRC i MBOX.

Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa MAIL, to jej wartość służy za ścieżkę do kolejki pocztowej użytkownika.

PLIKI
/var/mail/*

katalog pocztowy (zwykle przesłaniana przez zmienną środowiskową MAIL)

~/mbox

Przeczytana poczta użytkownika.

~/.mailrc

plik z początkowymi poleceniami pocztowymi, można go przesłonić ustawiając zmienną środowiskową .Ev MAILRC.

/tmp/R*

Pliki tymczasowe.

/usr/share/bsd-mailx/mail.*help

Pliki pomocy.

/etc/mail.rc

Systemowy plik inicjalizacji.

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie mail kończy się kodem 0 w przypadku powodzenia i większym od zera w razie błędu.

ZOBACZ TAKŻE

fmt(1), newaliases(1), vacation(1), aliases(5), mail.local(8), newaliases(8), sendmail(8), smtpd(8)

STANDARDY

Narzędzie mailx jest zgodne ze specyfikacją IEEE Std 1003.1-2008 (’’POSIX.1’’).

Flagi [-iNnu] są oznaczone w IEEE Std 1003.1-2008 (’’POSIX.1’’) jako opcjonalne.

Flagi [-eFH] są oznaczone w IEEE Std 1003.1-2008 (’’POSIX.1’’) jako opcjonalne i nie są obsługiwane przez tę implementację mailx.

The flags [-abcdEIrv] are extensions to the specification.

HISTORIA

Komenda mail pojawiła się w Version 3 AT&T UNIX. Ta strona podręcznika pochodzi z dokumentu Mail Reference Manual, którego autorem jest Kurt Shoens.

BŁĘDY

Mail i mailx są dowiązaniami do mail, co może być nieco mylące.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha [AT] irc.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.