Manpages

NIMI

lynx − yleiseen käyttöön tarkoitettu WWW-selain

YLEISKATSAUS

Lynx [valitsimet] [polku tai URL]

Kirjoita "lynx -help" saadaksesi listan valitsimista.

KUVAUS

Lynx on tekstitilassa (esim. PC, Mac tai vastaavat vt100-päätteet tai vt100-emulaattorit) toimiva WWW-selain. Lynx esittää hypertekstin (HTML) luettavassa muodossa linkkeineen Gophrer-, HTTP-, FTP-, WAIS- ja NNTP-palvelimille. Lynxin nykyiset versiot toimivat Unix- ja VMS-ympäristöissä.

Lynxiä voidaan käyttää informaation hakuun WWW:stä tai paikallisen informaatioverkoston rakentamiseen. Lynxiä on esimerkiksi käytetty apuna luotaessa useiden kampusten informaatioverkostoja. Lisäksi Lynxiä voidaan käyttää paikallisverkoissa.

VALITSIMET

Käynnistettäessä Lynx lataa komentoriviltä määritellyn paikallisen tai toisella palvelimella olevan URL-osoitteen. Paina "?" tai "h" Lynxin ollessa toiminnassa ja seuraa linkkiä "Help on URLs" saadaksesi apua URL-osoitteissa.

-

Mikäli ’-’ on ainoa valitsin, Lynx odottaa vastaanottavansa valitsimet vakiosyötteestä. Tämä mahdollistaa hyvin pitkiä komentosarjoja, joita voidaan yhdistää -get_data tai -post_data -valitsimien kanssa (katso alla).

-anonymous

Määrittelee käyttäjätunnuksen anonyymikäyttäjille.

-auth=KÄYTTÄJÄTUNNUS:SALASANA

Määrittelee käyttäjätunnuksen ja salasanan suojatuille dokumenteille.

-base

Lisää URL-pyyntöön kommentti ja BASE tag text/html-tyyppisiin tulosteisiin. Käytetään -source valitsimen kanssa.

-book

Käyttää kirjanmerkkisivua alotussivuna. Oletuksena oleva tai komentoriviltä määritelty aloitussivu on kuitenkin määritelty "Main screen" -komennolle ja sitä tullaan käyttämään mikäli kirjanmerkkisivua ei voida ladata tai jos kirjanmerkkisivu on tyhjä.

-buried_news

Vaihtovalitsin, käynnistää haudattujen viitteiden perusteella tapahtuvan uutisartikkeleista haun ja muuttaa ne uusiksi linkeiksi. Valitsimen käyttöä ei suositella, sillä kulmasuluissa olevat sähköpostiosoitteet muuttuvat vääriksi uutislinkeiksi ja koodatut viestit voivat tuhoutua.

-cache=KAPPALETTA

Tallentaa KAPPALETTA dokumentteja muistiin. Oletus on 10.

-case

Käyttää kirjaisinkoosta riippuvaista hakua.

-cfg=TIEDOSTONIMI

Määrittelee Lynxille oletuksesta (lynx.cfg) poikkeavan asetustiedoston.

-child

Poistu ohjelmasta, jos käynnistystiedostossa on nuoli vasemmalle, ei tallenna levylle.

-cookies

Vaihtaa Set-Cookie -tunnisteen käsittelyä.

-crawl

Yhdistettynä valitsimeen -traversal tulostaa joka sivun tiedostoon. Yhdistettynä valitsimeen -dump tulostaa joka sivun vakiotulosteeseen.

-display=DISPLAY

Asettaa näyttömuuttujan. -dump Kopioi oletuksena olevan tai komentoriviltä määritellyn dokumentin vakiotulosteeseen. Toimintoa voi käyttää määrittelemällä komentorivillä esim.: lynx -dump http://www.crl.com/~subir/lynx.html.

-editor=EDITORI

Mahdollistaa editointitilan käyttäen määriteltyä EDITORIa (vi, ed, emacs, yms.).

-emacskeys

Käyttää emacs-komentoja.

-enable_scrollback

Muuttaa vieritystoiminnon yhteensopivaksi tietoliikenneohjelmien kanssa (ei toimi välttämättä aina oikein).

-error_file=TIEDOSTO

Määrittelee tiedoston, johon Lynx kirjoittaa HTTP:n käyttöoikeuslistat.

-fileversions

Sisällyttää kaikki tiedostojen versiot paikallisen VMS-hakemiston listauksessa.

-force_html

Käsittelee ensimmäisen dokumentin HTML-dokumenttina.

-from

Vaihtaa From-tunnisteiden siirtotapaa.

-ftp

Estää ftp:n käytön.

-get_data

Lähettää kaavakkeen tiedot vakiosyötteestä käyttäen GET-metodia, näyttää tulokset.

-head

Pyytää lähettämään MIME-otsikon.

-help

Tulostaa tämän ohjeen Lynxin komennoista.

-historical

Vaihtaa kommenttien lopppumerkin (’>’ tai ’-->’ ).

-homepage=URL

Asettaa kotisivuksi muun sivun kuin aloitussivun.

-image_links

Vaihtovalitsin: liittää/ei liitä mukaan kuvien linkit.

-index=URL

Asettaa määritellyn URL:n oletusindeksitiedostoksi.

-link=NUMERO

Aloitusnumero -crawl-valitsimen tuottamille lnk#.dat-tiedostoille.

-localhost

Estää pääsyn vieraille palvelimille.

-locexec

Mahdollistaa vain paikallisten tiedostojen ajon (mikäli Lynx on käännetty paikallisten tiedostojen ajo kytkettynä päälle).

-mime_header

Tulostaa haetun asiakirjan MIME-otsikon sekä lähdekoodin.

-minimal

Vaihtaa kommenttien tulkintatasoa (minimi tai täydellinen).

-newschunksize=NUMERO

Tiivistettyjen uutisartikkeleiden lukumäärä listoissa.

-newsmaxchunk=NUMERO

Uutisartikkeleiden maksimiluku listoissa ennen tiivistämistä.

-nobrowse

Estää hakemistojen selaamisen.

-noexec

Estää paikallisen ohjelman ajon (OLETUS).

-nofilereferer

Estää Referer-otsikoiden lähettämisen tiedosto-URL:lle.

-nolist

Estää linkkilistat kopioinnissa.

-nolog

Estää virheilmoitusten lähettämisen dokumentin omistajalle.

-nopause

Estää tilariviviestien aiheuttamat pakolliset pysäytykset.

-noprint

Poistaa tulostustoiminnot.

-noredir

Estää automaattisen uudelleenohjauksen ja tulostaa viestin, jossa on linkki uuteen osoitteeseen.

-noreferer

Estää Referer-tunnisteen lähetyksen.

-nosocks

Estää SOCKS-välityspalvelimen käytön Lynxissä, jossa on SOCKS käännettynä.

-nostatus

Estää hakujen tilailmoitukset.

-number_links

Numeroi linkit.

-popup

Vaihtaa popup-valikot tai painikkeet yksinkertaisiin valintoihin.

-post_data

Lähetä kaavakkeen tiedot vakiosyötteestä käyttäen POST-metodia näyttäen tulokset.

-print

Mahdollistaa tulostustoiminnot (oletus).

-pseudo_inlines

Tehdään pseudo-ALT kuvalle, josta puuttuu ALT-merkkijono.

-raw

Vaihtaa aloitusmerkistön: Joko 8-bittinen tai CJK-moodi.

-realm

Rajoittaa pääsyn muihin, kuin aloitettaessa käytettyyn URL-osoitteeseen.

-reload

Tyhjentää välityspalvelimen välimuistin (vaikuttaa ainoastaan ensimmäiseen dokumenttiin).

-restrictions=[valitsin][,valitsin][,valitsin]...

Poistaa käytöstä valitut toiminnot. Seuraava lista tulostetaan, mikäli yhtäkään valitsinta ei ole määritelty.

all - Rajoittaa kaikkia toimintoja.

bookmark - Estää kirjanmerkkitiedoston sijainnin muuttamisen.

bookmark_exec - Estää suorituksen kirjanmerkkitiedoston linkistä.

change_exec_perms - Estää tiedostojen ajo-oikeuksien muuntamisen (sallien sen kuitenkin hakemistoille) paikallisen tiedostohallinnan ollessa käytössä.

default - Sama kuin valitsin -anonymous. Poistaa käytöstä oletuksena olevat toiminnot anonyymeiltä käyttäjiltä. Rajoittaa toimintoja lukuunottamatta seuraavia: inside_telnet, outside_telnet, inside_news, inside_ftp, outside_ftp, inside_rlogin, outside_rlogin, jump, mail ja goto. Oletukset voidaan määritellä userdefs.h-tiedostoon.

dired_support - Estää paikallisten tiedostojen hallinnan.

disk_save - Estää download-valikossa binääritiedostojen tallentamisen levylle.

download - estää tiedostojen imuroinnit.

editor - Estää editoinnin.

exec - Estää ajettavien skriptien käytön.

exec_frozen - Estää käyttäjää muuttamasta paikallista suoritusoikeutta.

file_url - Estää käyttämästä G)oto-toimintoa, linkkejä tai kirjanmerkkejä, jotka vievät URL-tiedostoon.

goto - Estää ’g’ (goto) -komennon käytön.

inside_ftp - Estää ftp:n käytön oman verkkoalueen käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

inside_news - Estää viestien kirjoittamisen USENET-uutisryhmiin oman verkkoalueen käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

inside_rlogin - Estää rloginin käytön oman verkkoalueen käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

inside_telnet - Estää telnetin käytön oman verkkoalueen käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

jump - Estää ’j’ (jump) -komennon käytön.

multibook - Estää useat kirjanmerkkitiedostot.

mail - Estää sähköpostin käytön.

news_post - Estää viestien lähetyksen USENET-uutisryhmiin.

options_save - Estää asetusten tallentamisen .lynxrc -tiedostoon.

outside_ftp - Estää ftp:n käytön oman verkkoalueen ulkopuolisilta käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

outside_news - Estää viestien kirjoittamisen USENET-uutisryhmiin oman verkkoalueen ulkopuolisilta käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

outside_rlogin - Estää rloginin oman verkkoalueen ulkopuolisilta käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

outside_telnet - Estää telnetin käytön oman verkkoalueen ulkopuolelta tulevilta käyttäjiltä (utmp tarvitaan määrittelemään).

print - Estää useimmat tulostustoiminnot.

shell - Estää pääsyn komentotulkkiin ja toiminnot lynxexec tai lynxprog G)oto’.

suspend - Estää Unixin Control-Z keskeytykset ja pääsyn komentotulkkiin.

telnet_port - Estää portin määrittelyn telnetin G)oto-käskyssä.

useragent - Estää User-Agent -tunnisteen muuttamisen.

-resubmit_posts

Pakottaa käsittelemään uudelleen (no-cache) lomakkeita metodilla POST, jos nämä lomakkeet haettiin joko käskyllä PREV_DOC tai History List -toiminnolla.

-rlogin

Estää rlogin-komentojen käytön.

-selective

Vaatii .www_browsable -tiedostot hakemiston selaamiseen.

-show_cursor

Jos kursori on käytössä, se ei ole piilotettuna oikeaan alakulmaan, vaan on valitun linkin alussa. Valitsin on oletuksena systeemeissä ilman FANCY_CURSES-ominaisuuksia. Oletusasetuksia voi muuttaa tiedostoissa userdefs.h tai lynx.cfg. Komentorivillä tämä poistaa oletuksen.

-source

Toimii samoin kuin dump, mutta tulostaa HTML-koodia tekstin sijasta.

-startfile_ok

-validate -valitsimen kanssa mahdollistaa muun kuin http-aloitustiedoston ja kotisivun käytön.

-telnet

Estää telnet-komentojen käytön.

-term=PÄÄTE

Kertoo Lynxille käytettävän päätetyyppin. (Voi olla hyödyllistä etäyhteyksissä, kun esimerkiksi Lynx ottaa yhteyttä toisen koneen TCP/IP-porttiin, joka käynnistää skriptin, joka vuorostaan käynnistää toisen Lynxin.)

-trace

Aktivoi WWW-jäljitystilan.

-traversal

Käy läpi kaikki aloitustiedoston http-linkit. Kun käytetään -crawl -valitsimen kanssa, tulostetaan tiedostoon indeksointia varten kaikki ne linkit, jotka alkavat samalla merkkijonolla kuin aloitustiedosto. Lisätiedot: CRAWL.announce.

-underscore

Vaihtaa alleviivauksen päälle/pois dumpissa.

-validate

Hyväksyy ainoastaan http URL:t (vahvistusta varten). Myös turvarajoitukset saatetaan voimaan.

-version

Tulostaa versiotiedot.

-vikeys

Käyttää vi-komentoja.

KOMENNOT

o Nuoli ylös ja nuoli alas selaavat dokumentin linkkejä.
o Oikea nuoli tai Return lataa korostetun linkin.
o Vasen nuoli palaa edelliselle sivulle (poistuu linkistä).
o Paina "h" tai "?" saadaksesi ohjeen ja listan eri näppäinyhdistelmistä.
o Paina "k" saadaksesi täydellisen listan eri komentojen näppäinyhdistelmistä.

MERKINNÄT

Tämä on Lynxin versio 2.7.1 Unix/VMS-käyttöympäristöön.

Mikäli haluat osallistua Lynxin kehitystyöhön, liity Lynx-postituslistalle. Lähetä sähköposti osoitteeseen <majordomo [AT] sig.net>. Viestin tekstiosan tulee sisältää vain ja ainoastaan rivi "subscribe lynx-dev".

Virheilmoitukset, kommentit ja ehdotukset voi lähettää osoitteeseen <lynx-dev [AT] sig.net> (vain postituslistalle liittyneille).

Eroaminen postituslistalta onnistuu lähettämällä sähköposti osoitteeseen <majordomo [AT] sig.net>, jossa viestin sisältönä on ainoastaan rivi: "unsubscribe lynx-dev". Älä lähteä eroamisilmoituksia itse lynx-dev -postituslistalle.

MAININNAT

Lynxin kehitykseen ovat osallistuneet monet tahot. Ensimmäiset Lynxin versiot sisälsivät Saskatcewan yliopistossa tietotekniikkaa opiskelleen, HYPERREZ:n Unix-käyttöympäristöön muokanneen Earl Fogelin koodia. Think.com:n Niel Larson kehitti HYPERREZ:n, joka toimi mallina Lynxin ensimmäisille versioille. Kyseiset versiot sisälsivät myös kirjastoja Minnesotan yliopiston Unixin Gopher-päätteistä. Myöhemmät Lynxin versiot nojaavat Tim Berners-Leen ja WWW-yhteisön WWW-selainkirjastoon. Kiitokset kuuluvat myös Lynxiä VMS-käyttöympäristöön muuntaneelle Foteos Macridesille, joka teki tai organisoi suurimmalta osin sen kehityksen Lou Montullin ja Garrett Blythen lähdettyä Kansasin yliopistosta kesällä 1994 aina versioon 2.7.1 asti, sekä kaikille niille, jotka ovat osallistuneet Lynxin kehitykseen joko suoraan (päivityksillä, kommenteilla tai virheiden raportoinneilla) tai epäsuoraan (inspiraation tai muiden ohjelmien kehityksen kautta).

TEKIJÄT

Lou Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles Rezac
Academic Computing Services
University of Kansas
Lawrence, Kansas 66047

Foteos Macrides
Worcester Foundation for Biomedical Research
Shrewsbury, Massachusetts 01545

COMMENTS