Manpages

NIMI

gnuplot − interaktiivinen ohjelma kuvaajien tekoon

YLEISKATSAUS

gnuplot [ X11-optiot ] [tiedosto ...]

KUVAUS

Gnuplot on komentopohjainen, interaktiivinen ohjelma funktioiden kuvaajien tekoon.

Jos tiedostoja on annettu, gnuplot lukee jokaisen tiedoston komennolla load, annetussa järjestyksessä. Gnuplot poistuu suoritettuaan viimeisen tiedoston.

Seuraavassa joitain ohjelman ominaisuuksia:

Tulostaa mielivaltaisen määrän funktiota, jotka koostuvat C-kielen operaattoreista, C-kielen kirjastofunktioista ja joistain asioista, joita C-kielessä ei ole, kuten **, sgn() jne. Datatiedostojen kuvaajien tulostaminen mahdollistaa myös todellisen datan vertaamisen teoreettisiin käyriin.

Käyttäjän määrittelemät rajat X- ja Y-akseleille (valinnainen rajojen automaattinen määritys), älykäs akseleiden skaalaus ja älykäs akseleiden jako osiin (tick marks).

X- ja Y-akseleiden nimeäminen.

Käyttäjän määrittelemät vakiot ja funktiot.

Yleistetyn ajurin kautta tuki seuraaville laitteille: AED 512, AED 767, BBN BitGraph, Commodore Amiga, Roland DXY800A, EEPIC, TeXDraw, EmTeX, Epson 60dpi-tulostimet, Epson LX-800, Fig, HP2623, HP2648, HP75xx, HPGL, HP LaserJet II, Imagen, Iris 4D, MS-DOS Kermit, Kyocera-lasertulostin, LaTeX, NEC CP6 -matriisitulostin, PostScript, QMS QUIC, ReGis (VT125 ja VT2xx), SCO Xenix CGI, Selanar, Star-väritulostin, Tandy DMP-130 -tulostin, Tek 401x, Tek 410x, Vectrix 384, VT-tyyppinen Tektronix-emulaattori, Unix PC (ATT 3b1 tai ATT 7300), unixplot ja X11. Microsoft C:llä käännetty PC-versio tukee laitteita IBM CGA, EGA, VGA, Hercules, ATT 6300 ja Corona 325 graphics. Borland C++:lla käännetty PC-versio tukee laitteita IBM CGA, EGA, MCGA, VGA, Hercules ja ATT 6300 graphics. Muiden laitteiden lisääminen on yksinkertaista, mutta vaatii uudelleenkääntämisen.

Pääsy komentotulkkiin (shell escapes) ja komentorivin täydennys.

Luku- ja kirjoitusominaisuudet.

Tulosteen uudelleenohjaus.

Kaikki laskenta suoritetaan kompleksitasossa. Oletusarvona vain reaaliosa tulostetaan, mutta esimerkiksi funktioilla imag(), abs() ja arg() tämä voidaan ohittaa.

X11-OPTIOT

Gnuplot tarjoaa päätetyypin x11 käytettäväksi X-palvelinten kanssa. Tämä päätetyyppi asetetaan käynnistettäessä automaattisesti, jos ympäristömuuttuja DISPLAY on asetettu, jos ympäristömuuttujan TERM arvo on xterm tai jos komentorivioptiota −display on käytetty. Päätetyypille x11 gnuplot hyväksyy normaalit X Toolkit optiot ja resurssit, kuten geometrian, fontin ja taustavärin. Katso optioiden kuvaus käsikirjan sivulta X(1). X Toolkit optioiden lisäksi:

−mono pakottaa mustavalkotulostuksen värinäytöillä.

−gray pyytää harmaasävytulostusta harmaasävy- tai värinäytöillä. (Harmaasävynäyttöjen oletustulostus on mustavalkoinen).

−clear pyytää ikkunan hetkellistä tyhjentämistä ennen uuden kuvaajan tulostamista.

−tvtwm pyytää, että ikkunan sijainnin geometriamäärittelyt tehdään suhteessa näkyvään virtuaalityöpöydän osaan.

Nämä optiot voidaan myös määritellä resursseina .Xdefaults -tiedostossasi. Esimerkiksi gnuplot*gray: on

Gnuplot tarjoaa komentorivioption (−pointsize v) ja resurssin (gnuplot*pointsize: v) "points"-tyylillä tehtyjen kuvaajien pistekoon määrittelyyn. v:n arvo on reaaliluku (suurempi kuin nolla ja pienempi tai yhtäsuuri kuin kymmenen), jota käytetään pistekoon kertoimena. Esimerkiksi −pointsize 2 käyttää normaaliin nähden kaksinkertaista, ja −pointsize 0.5 puolta pistekokoa.

Mustavalkonäytöillä gnuplot ei noudata edusta- tai taustavärien määrityksiä. Oletusarvona on mustaa valkoisella. −rv tai gnuplot*reverseVideo: on pyytää valkoista mustalla.

Värinäytöillä gnuplot käyttää seuraavia resursseja (ohessa esitetty oletusarvot). Arvot voivat olla värien nimiä X11-tiedostossa rgb.txt, heksadesimaalisia RGB-värimäärityksiä (katso X11 dokumentaatio) tai värin nimi seurattuna pilkulla ja intensiteettiarvolla nollan ja yhden väliltä. Esimerkiksi blue,.5 tarkoittaa puolen intensiteetin sinistä väriä.

gnuplot*background: white
gnuplot*textColor: black
gnuplot*borderColor: black
gnuplot*axisColor: black
gnuplot*line1Color: red
gnuplot*line2Color: green
gnuplot*line3Color: blue
gnuplot*line4Color: magenta
gnuplot*line5Color: cyan
gnuplot*line6Color: sienna
gnuplot*line7Color: orange
gnuplot*line8Color: coral

Kun −gray on valittu, gnuplot käyttää harmaasävy- ja värinäytöillä seuraavia resursseja (ohessa esitetty oletusarvot). Huomaa, että taustavärin oletusarvo on musta.

gnuplot*background: black
gnuplot*textGray: white
gnuplot*borderGray: gray50
gnuplot*axisGray: gray50
gnuplot*line1Gray: gray100
gnuplot*line2Gray: gray60
gnuplot*line3Gray: gray80
gnuplot*line4Gray: gray40
gnuplot*line5Gray: gray90
gnuplot*line6Gray: gray50
gnuplot*line7Gray: gray70
gnuplot*line8Gray: gray30

Gnuplot käyttää kuvaajien viivanleveyksien pikseleissä asettamiseen seuraavia resursseja (ohessa esitetty oletusarvot). 0 tai 1 merkitsee kapeinta, 1 pikselin viivanleveyttä. Arvo 2 tai 3 saattaa parantaa joidenkin kuvaajien ulkoasua.

gnuplot*borderWidth: 2
gnuplot*axisWidth: 0
gnuplot*line1Width: 0
gnuplot*line2Width: 0
gnuplot*line3Width: 0
gnuplot*line4Width: 0
gnuplot*line5Width: 0
gnuplot*line6Width: 0
gnuplot*line7Width: 0
gnuplot*line8Width: 0

Gnuplot käyttää kuvaajien katkoviivoituksen asettamiseen seuraavia resursseja. 0 merkitsee yhtenäistä viivaa. Kaksinumeroinen luku jk (j ja k ovat >= 1 ja <= 9) merkitsee katkoviivatyyppiä, jossa toistuu j pikseliä pitkä viiva k pikselin välien. Esimerkiksi ’16’ on "pisteviiva", jossa on 1 pikseli 6 pikselin välein. Monipuolisempia päällä/pois-viivatyyppejä voidaan määritellä nelinumeroisen luvun avulla. Esimerkiksi ’4441’ on 4 päällä, 4 pois, 4 päällä ja 1 pois. Ohessa esitetyt oletusarvot pätevät mustavalkonäytöille tai mustavalkotulostukseen väri- tai harmaasävynäytöillä. Värinäytöillä oletusarvona on kaikille 0 (yhtenäinen viiva) paitsi axisDashes, jonka oletusarvo on ’16’-pisteviiva.

gnuplot*borderDashes: 0
gnuplot*axisDashes: 16
gnuplot*line1Dashes: 0
gnuplot*line2Dashes: 42
gnuplot*line3Dashes: 13
gnuplot*line4Dashes: 44
gnuplot*line5Dashes: 15
gnuplot*line6Dashes: 4441
gnuplot*line7Dashes: 42
gnuplot*line8Dashes: 13

Kuvaajan kokoa tai akseleiden suhdetta voi muuttaa muuttamalla gnuplot-ikkunan kokoa.

TEKIJÄT

Thomas Williams, Pixar Corporation,
(info-gnuplot [AT] dartmouth.edu)
ja Colin Kelley.

Lisäyksiä nimeämiseen teki Russell Lang, Monash University, Australia.
(rjl [AT] monu1.au)
Lisää lisäyksiä teki David Kotz, Dartmouth College, New Hampshire, USA (aiemmin Duke University, North Carolina, USA).
(David.Kotz [AT] Dartmouth.edu)

BUGIT

Funktio atan() ei toimi oikein kompleksisilla argumenteilla.
Bessel-funktiot eivät toimi kompleksisilla argumenteilla.
Katso gnuplot-komento help bugs

KATSO MYÖS

Katso komentojen yksityiskohtaiset kuvaukset kirjallisesta materiaalista tai on-line -avusteista.
X(1).