Manpages

NAZWA

getpwnam, getpwnam_r, getpwuid, getpwuid_r - odczytanie wpisu z pliku hasel

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>

struct passwd *getpwnam(const char *name);

struct passwd *getpwuid(uid_t uid);

int getpwnam_r(const char *name, struct passwd *pwd,
char *
buf, size_t buflen, struct passwd **result);

int getpwuid_r(uid_t uid, struct passwd *pwd,
char *
buf, size_t buflen, struct passwd **result);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getpwnam_r(), getpwuid_r():

_POSIX_C_SOURCE
|| /* Wersje glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja getpwnam() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu z bazy haseł (na przykład z lokalnego pliku haseł /etc/passwd albo z NIS-a lub LDAP-a), który odpowiada użytkownikowi o nazwie name.

Funkcja getpwuid() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu bazy danych haseł, który odpowiada użytkownikowi o identyfikatorze uid.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

struct passwd {
  char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
  char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
  uid_t  pw_uid;    /* identyfikator użytkownika */
  gid_t  pw_gid;    /* identyfikator grupy */
  char  *pw_gecos;   /* informacje o użytkowniku */
  char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
  char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

Więcej informacji tych polach można znaleźć w podręczniku passwd(5).

Funkcje getpwnam_r() i getpwuid_r() zwracają te same informacje, co getpwnam() i getpwuid(), ale zapisują pobraną strukturę passwd w przestrzeni wskazywanej przez argument pwd. Pola tekstowe, na które wskazują członkowie struktury passwd są przekazywane w buforze buf o rozmiarze buflen. W zmiennej *result jest zapisywany wskaźnik do wyniku funkcji (w przypadku powodzenia) lub NULL (jeśli nie znaleziono wpisu w bazie lub gdy wystąpił błąd).

Wywołanie

sysconf(_SC_GETPW_R_SIZE_MAX)

zwraca albo -1, bez zmieniania wartości errno, albo początkowy sugerowany rozmiar dla bufora buf. (Jeśli ten rozmiar jest za mały, to opisywane funkcje zwrócą błąd ERANGE - wtedy proces wywołujący powinien spróbować ponownie z większym buforem).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getpwnam() i getpwuid() zwracają wskaźnik do struktury passwd albo NULL, jeśli nie znaleziono pasującego wpisu lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawiają odpowiednią wartość zmiennej errno. Aby móc sprawdzić wartość errno po wywołaniu tych funkcji, należy ją przed wywołaniem ustawić na zero.

Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez kolejne wywołania getpwent(3), getpwnam() lub getpwuid(). (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywać do funkcji free(3)).

getpwnam_r() i getpwuid_r(), jeśli się powiodą, to zwracają zero i ustawiają *result na pwd. Jeśli nie znaleziono pasującego rekordu w bazie haseł, to funkcje zwracają 0 i wpisują NULL do *result. W przypadku błędu zawracany jest numer błędu i *result jest ustawiany na NULL.

BŁĘDY

0 lub ENOENT, lub ESRCH, lub EBADF, lub EPERM,prze lub ...

Podany argument name lub uid nie został znaleziony.

EINTR

Przechwycono sygnał, patrz signal(7).

EIO

Błąd wejścia/wyjścia.

EMFILE

Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla procesu.

ENFILE

Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.

ENOMEM

Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

ERANGE

Przekazano niewystarczający bufor.

UWAGA

Baza danych haseł użytkownika zazwyczaj oznacza plik /etc/passwd. Jednakże w nowszych systemach może to także oznaczać bazy używające NIS-a, LDAP-a oraz innych lokalnych plików skonfigurowanych w /etc/nsswitch.conf.

PLIKI

/etc/passwd

lokalny plik bazy z hasłami

/etc/nsswitch.conf

plik konfiguracyjny System Databases i Name Service Switch

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD. Pole pw_gecos nie jest wymienione w standardzie POSIX, ale większość implementacji je zawiera.

UWAGI

Sformułowania podane w rozdziale "WARTOŚĆ ZWRACANA" pochodzą ze standardu POSIX.1-2001. Nie uwzględnia on jednak sytuacji "nie znaleziono wpisu w bazie" jako błąd i dlatego nie określa, jaką wartość powinno mieć errno w takim przypadku. Jednakże uniemożliwia to rozpoznawanie błędów. Można by dowodzić, że zgodnie ze standardem POSIX errno powinno pozostać niezmienione, jeśli nie znaleziono wpisu. Eksperymentalnie stwierdzono, że różne systemy uniksowe ustawiają różne wartości: 0, ENOENT, EBADF, ESRCH, EWOULDBLOCK, EPERM i być może jeszcze jakieś inne.

Pole pw_dir zawiera nazwę początkowego katalogu bieżącego użytkownika. Programy do logowania użytkowników używają wartości tego pola do zainicjowania zmiennej środowiskowej HOME powłok zgłoszeniowych. Aplikacja, która chce określić katalog domowy użytkownika powinna sprawdzać wartość zmiennej HOME (a nie wartość pola getpwuid(getuid())->pw_dir), ponieważ pozwala to użytkownikowi zmienić znaczenie "katalogu domowego". Aby określić katalog domowy innego użytkownika, należy użyć getpwnam("username")->pw_dir lub czegoś podobnego.

PRZYKŁADY

Poniższy program obrazuje użycie funkcji getpwnam_r() do znalezienia pełnej nazwy i numerycznego identyfikatora użytkownika przekazanego w argumencie linii poleceń.

#include <pwd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>

int
main(int argc, char *argv[])
{
  struct passwd pwd;
  struct passwd *result;
  char *buf;
  size_t bufsize;
  int s;

  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Użycie: %s nazwa-użytkownika\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  bufsize = sysconf(_SC_GETPW_R_SIZE_MAX);
  if (bufsize == -1)     /* Wartość nie była określone */
    bufsize = 16384;    /* Powinno w zupełności wystarczyć */

  buf = malloc(bufsize);
  if (buf == NULL) {
    perror("malloc");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  s = getpwnam_r(argv[1], &pwd, buf, bufsize, &result);
  if (result == NULL) {
    if (s == 0)
      printf("Nie znaleziono\n");
    else {
      errno = s;
      perror("getpwnam_r");
    }
    exit(EXIT_FAILURE);
  }


  printf("Nazwa: %s; UID: %ld\n", pwd.pw_gecos, (long) pwd.pw_uid);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ZOBACZ TAKŻE

endpwent(3), fgetpwent(3), getgrnam(3), getpw(3), getpwent(3), getspnam(3), putpwent(3), setpwent(3), nsswitch.conf(5), passwd(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.