Manpages

JMÉNO

Gammu − Provádí různé zajímavé věci s vaším mobilním telefonem nebo modemem.

SYNTAXE

Použití: gammu [parametry] <příkaz> [volby]

POPIS

Tento program pracuje s mobilními telefony. Podporováno je mnoho výrobců, pro aktuální seznam se podívejte na <http://cs.wammu.eu/phones/>;.

PARAMETRY

Parametry před příkazem upravují chování gammu:
−c / −−config <soubor> ... jméno konfiguračního souboru
−s / −−section <číslokonf> ... číslo konfigurace, která se má použít, např. 42
−d / −−debug <úroveň> ... ladicí úroveň (v gammurc(5) jsou popsány možné hodnoty)
−f / −−debug−file <soubor> ... soubor pro zapisování ladicích zpráv

Příkazy
Příkazy mohou být zadány s i bez úvodního −−.

Hovory
answercall
[id]

Přijmout příchozí hovor.

cancelcall [id]

Zrušit příchozí hovor.

canceldiverts

Zruší všechna přesměrování hovorů.

conferencecall id

Začne konferenční hovor.

dialvoice number [show|hide]

Začne hlasový hovor prostřednictvím linky nastavené na SIM kartě.

show|hide − volitelný parametry jestli zakázat zobrazení čísla volanému.

divert get|set all|busy|noans|outofreach all|voice|fax|data [number
timeout]

Upraví nebo zobrazí přesměrování hovorů.

get|set − jestli načíst informace o přesměrováních nebo je změnít.

all|busy|noans|outofreach − podmínka kdy se provede přesměrování

all|voice|fax|data − typ hovoru při kterém se má přesměrovat

number − číslo kam chcete přesměrovat

timeout − doba po které se má přesměrování provést

getspeeddial start [stop]

Načte seznam rychlého vytáčení.

getussd code

Načte USSD informace − vytvočí servisní číslo a načtě odpověď.

holdcall id

Přidrží hovor.

maketerminatedcall number length [show|hide]

Začne hlasový hovor prostřednictvím linky nastavené na SIM kartě, který bude ukončen po length sekundách.

monitor [times]

Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte stisknutím Ctrl+C.

senddtmf sequence

Přehraje DTMF tóny. V některých telefonech je toto k dispozici jen během hovoru.

splitcall id

Rozdělí hovor.

switchcall [id]

Přepne hovor.

transfercall [id]

Přenese hovor.

unholdcall id

Zruší přdržení hovoru.

SMS a EMS
Posílání zpráv může na první pohled vypadat komplikovaně. Ale buďte trpěliví, parametry byly navrženy tak, aby umožňovaly téměř libovolné použití. V části PŘÍKLAD naleznete některé ukázky posílání zpráv.

Pokud chcete posílat nebo přijímat více zpráv a zpracovávat je automaticky, máte také možnost použít gammu−smsd(1).
Společné parametry pro sendsms a savesms

−smscset number − číslo centra zpráv (SMSC) bude načteno ze zadané pozice v telefonu. Výchozí je 1

−smscnumber number − číslo centra zpráv (SMSC)

−reply − vynutit odpověď přes stejné SMSC

−maxnum number − Omezí maximální počet zpráv, které budou vytvořeny. Pokud by jich bylo více, Gammu skončí s chybou.

−folder number − uloží do zadané složky

Složky číslujte od 1.

Nejčastěji jsou složky 1 = "Příchozí", 2 = "Odchozí",atd. Použijte getsmsfolders pro zjištění skutečného seznamu složek pro váš telefon.

−unread − označí zprávu jako nepřečtenou. U některých telefonů (jako 6210) však neuvidíte indikaci nepřečtené zprávy v telefonu. U některých telefonů s interní pamětí na SMS (jako 6210) bude po použití složky 1 uložena zpráva na SIM kartu.

−read − označí zprávu jako přečtenou. U některých telefonů s interní pamětí na SMS (jako 6210) bude po použití složky 1 uložena zpráva na SIM kartu.

−unsent − označí zprávu jako neodeslanou

−sent − označí zprávu jako odeslanou

−sender number − nastaví číslo odesílatele

−smsname name − nastaví jméno zprávy

−sender number − nastaví odesílatele na number (výchozí: "Gammu")

−report − vyžadovat doručenku pro zprávu

−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX − nastaví jak dlouho bude zpráva platná (SMSC zruší zprávu po této době pokud se jí nepodařilo doručit).

−save − zpráva bude před odesláním uložena do telefonu

Úvod do formátů SMS

Gammu podporuje mnoho formátů SMS včetně:

* Nokia Smart Messaging (used for monochromatic picture images, downloadable profiles, monochromatic operator logos, monochromatic caller logos and monophonic ringtones)
* Linked SMS (both with 8 and 16−bit identification numbers in headers)
* EMS (this is SMS format used for saving monochromatic images, monophonic ringtones, animations, text formatting and others)
* MMS notifications
* Alcatel logo messages

You need to ensure that the target phone supports message type you want to send. Otherwise the phone will not be able to display it or will even crash, because firmware of phone did not expect this possibility.

Encoding chars in SMS text

Text in SMS can be coded using two ways:

* with GSM Default Alphabet − in single SMS you can have maximally 160 chars (Gammu doesn’t support compressing such texts according to GSM standards, but it isn’t big limit, because there are no phones supporting them), but they’re from limited set:
* all Latin small and large
* all digits
* some Greek
* some other national
* some symbols like @ ! " # & / ( ) % * + = − , . : ; < > ?
* few others

* with Unicode − in single SMS you can save at most 70 chars, but these can be any chars including all national and special ones. Please note, that some older phones might have problems displaying such message.

Gammu tries to do the best to handle non ASCII characters in your message. Everything is internally handled in Unicode (the input is converted depending on your locales configuration) and in case message uses Unicode the text will be given as such to the message.

Should the message be sent in GSM Default Alphabet, Gammu will try to convert all characters to keep message readable. Gammu does support multi byte encoding for some characters in GSM Default Alphabet (it is needed for ^ { } \ [ ] ~ |). The characters which are not present in GSM Default Alphabet are transliterated to closest ASCII equivalent (accents are removed). Remaining not known characters are replaced by question mark.

addsms folder file [−yes]

Přidá SMS zprávy ze souboru (formát jako používá backupsms) do zvolené složky v telefonu.

addsmsfolder name
backupsms
file [−yes|−all]

Uloží všechny SMS z telefonu do souboru.

Použijte −yes pro odpověď ano na všechny otázky (zazálohovat všechny zprávy a odstranit je z telefonu) nebo −all pro zálohu všech zpráv a ponechání jich v telefonu.

deleteallsms folder

Odstraní všechny SMS ze zadané složky.

deletesms folder start [stop]

Ostraní SMS z telefonu. Popis zadávání umístění a složek v telefonu naleznete u getsms.

Umístění číslujte od 1.

displaysms ... (options like in sendsms)

Zobrazí PDU data zakódované SMS zprávy. Používá stejné parametry a chová se stejně jako sendsms.

getallsms −pbk

Načte všechny zprávy z telefonu. U některých telefonu načte také šablony zpráv a informace o uložených obrázcích. U každé zprávy uvidíte umístění, pokud chcete získat jednotlivou zprávu, použijte gammu getsms 0 location

geteachsms −pbk

Podobné jako getallsms, jen dlouhé zprávy budu spojeny a dekódovány dohromady.

getsms folder start [stop]

Načte SMS.

Umístění číslujte od 1.

Pokud zadáte složku 0, sms bude načtena z "jednolité" paměti (všechny SMS ze všech složek mají unikátní čísla). V některých případech je toto chování emulováno Gammu. Můžete ho proto použít se všemi telefony.

Jiné složky jako 1, 2, atd. odpovídají složkám v telefonu jako Přijaté, Odeslané, atd. a každá SMS má unikátní číslo v dané složce. Jména složek závisí na použitém telefonu (většinou 1="Přijaté", 2="Odeslané", atd.). Tato metoda není podporována všemi telefony (například Noka 3310, 5110 a 6110 jí nepodporují). Pokud s vaším telefonem funguje, můžete seznam složek získat příkazem getsmsfolders.

getsmsc [start [stop]]

Načte nastavení SMS zpráv ze SIM karty.

Umístění číslujte od 1.

getsmsfolders

Načte s telefonu názvy složek se zprávami.

nokiagett9

This option should display T9 dictionary content from DCT4 phones.

restoresms file [−yes]

Obnoví SMS zprávy ze souboru (z formátu který používá příkaz backupsms) do zvolené složky v telefonu. Pokud to telefon podporuje, budou stávající zprávy ve složce přepsány!

savesms ANIMATION frames file1 file2... [−folder id] [−unread] [−read]
[−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number]
[−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží animaci jako SMS. Musíte zadat počet snímků a obrázek pro každý snímek. Každý obrázek může být v libovolném formátu, který Gammu podporuje (ČB bmp, gif, wbmp, nol, nlm,...).

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms BOOKMARK file location [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Načte WAP záložky ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží je ve formátu Nokie jako SMS

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms CALENDAR file location [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Načte poznámku kalendáře ze zálohy vytvořené parametrem backup a uloží ho do telefonu ve formátu VCALENDAR 1.0 jako SMS. Parametr location určuje pozici, ze které bude načten kalendář ze souboru se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha obsahuje více položek).

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms CALLER file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num]

Uloží logo volajícího jako SMS (formát pro Nokia Smart Messaging − velikost 72x14).

Please note, that it isn’t designed for colour logos available for example in DCT4/TIKU − you need to put bitmap file there inside phone using filesystem commands.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms EMS [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent] [−sender
number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number] [−reply]
[−maxsms num] [−unicode] [−16bit] [−format lcrasbiut] [−text text]
[−unicodefiletext file] [−defsound ID] [−defanimation ID] [−tone10
file] [−tone10long file] [−tone12 file] [−tone12long file] [−toneSE
file] [−toneSElong file] [−fixedbitmap file] [−variablebitmap file]
[−variablebitmaplong file] [−animation frames file1 ...] [−protected
number]

Uloží EMS zprávu. Všechny parametry uvedené za −unread (například −defsound) mohou být použity opakovaně.

−text − přidá text

−unicodefiletext − přidá text ze souboru v unicode

−defanimation − přidá předdefinovanou animaci podle zadaného ID. Některé telefony mohou podporovat více ID a ty nemusí odpovídat jiným značkám telefonů.

−animation − přidá "frames" snímků animace načtených ze souborů file1, file2, atd.

−defsound − přidá předdefinovaný zvuk podle zadaného ID. Některé telefony mohou podporovat více ID a ty nemusí odpovídat jiným značkám telefonů.

−tone10 − přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.0 načtené z RTTL nebo komatibilního souboru.

−tone10long − přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.0 ve formátu s UPI v několika SMS zprávách. Telefony podporující UPI (například Sony−Ericsson) načtou takové vyzvánění jako jedno.

−tone12 − přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.2s načtené z RTTL nebo komatibilního souboru.

−tone12long − přidá vyzvánění ve formátu iMelody verze 1.2 ve formátu s UPI v několika SMS zprávách. Telefony podporující UPI (například Sony−Ericsson) načtou takové vyzvánění jako jedno.

−toneSE − přidá vyzvánění ve formátu iMelody v "krátké" formě jak je podporováno telefony Sony−Ericssonn.

−toneSElong − add SonyEricsson IMelody saved in one or few SMS with UPI

−variablebitmap − obrázek libovolné velikosti uložený v jedné SMS

−variablebitmaplong − obrázek o maximální velikosti 96x128 uložený v jedné nebo více zpráv

−fixedbitmap − obrázek o velikosti 16x16 nebo 32x32

−protected − všechna vyzvánění a obrázky (kromě předdefinovaných) uvedená za tímto parametrem budou "chráběna" (v telefonech podporující standard ODI jako například SonyEricsson je nebude možné přeposlat)

−16bit − Gammu uses SMS headers with 16−bit numbers for saving linking info in SMS (it means less chars available for user in each SMS)

−format lcrasbiut − last text will be formatted. You can use combinations of chars:
l − left aligned
c − centered
r − right aligned
a − large font
s − small font
b − bold font
i − italic font
u − underlined font
t − strikethrough font

Příklad: gammu savesms EMS −text "Pozdrav" −defsound 1 −text "od Gammu" −tone10 axelf.txt −animation 2 file1.bmp file2.bmp

vytvoří EMS zprávu s textem "Pozdrav", předdefinovaným zvukem 1, textem "od Gammu", vyzvánění axelf.txt a animací o dvou obrázcích složených ze souborů (1. snímek) 1.bmp a (2. snímek) 2.bmp

Příklad: gammu savesms EMS −protected 2 −variablebitmaplong ala.bmp −toneSElong axelf.txt −toneSE ring.txt

ala.bmp a axelf.txt budouch "chráněné"

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms MMSINDICATOR URL Title Sender [−folder id] [−unread] [−read]
[−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number]
[−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží zprávu s indikací MMS zprávy. Příjemcův telefon poté stáhe MMS se zadané adresy a zobrazí ji.

Prosím uvědomte si, že na zadaném URL by měla být platná smil data.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms MMSSETTINGS file location [−folder id] [−unread] [−read]
[−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number]
[−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží zprávu s nastavením MMS. Nastavení bude načteno ze zálohy Gammu ze zadaného umístění.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms OPERATOR file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−netcode netcode] [−biglogo]

Uloží logo operátora jako SMS (formát Nokia Smart Messaging − velikost 72x14 nebo 78x21 po použití −biglogo, jen ve dvou barvách).

Please note, that it isn’t designed for colour logos available for example in DCT4/TIKU − you need to put bitmap file there inside phone using filesystem commands.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms PICTURE file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−text text] [−unicode] [−alcatelbmmi]

Read bitmap from 2 colors file (bmp, nlm, nsl, ngg, nol, wbmp, etc.), format into bitmap in Smart Messaging (72x28, 2 colors, called often Picture Image and saved with text) or Alcatel format and send/save over SMS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms PROFILE [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−name name] [−bitmap bitmap] [−ringtone
ringtone]

Read ringtone (RTTL) format, bitmap (Picture Image size) and name, format into Smart Messaging profile and send/save as SMS. Please note, that this format is abandomed by Nokia and supported by some (older) devices only like Nokia 3310.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms RINGTONE file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−long] [−scale]

Našte RTTL vyzvánění ze souboru a uloží ho jako SMS. Vyzvánění je uloženo ve formátu Nokia Smart Messaging..

−long − vyzvánění je uloženo v podobě profilo. Může být delší (a uloženo do 2 SMS), ale umí s ním pracovat jen novější telefony (jako 33xx).

−scale − vyzvánění bude mít informaci o výšce u každé noty. S tímto nastavením je možné vyzvánění později upravovat v telefonu (například v Nokii 33xx)

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms SMSTEMPLATE [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−unicode] [−text text] [−unicodefiletext file]
[−defsound ID] [−defanimation ID] [−tone10 file] [−tone10long file]
[−tone12 file] [−tone12long file] [−toneSE file] [−toneSElong file]
[−variablebitmap file] [−variablebitmaplong file] [−animation frames
file1 ...]

Uloží SMS šablonu pro telefony Alcatel.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms TEXT [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent] [−sender
number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number] [−reply]
[−maxsms num] [−inputunicode] [−16bit] [−flash] [−len len] [−autolen
len] [−unicode] [−enablevoice] [−disablevoice] [−enablefax]
[−disablefax] [−enableemail] [−disableemail] [−voidsms]
[−replacemessages ID] [−replacefile file] [−text msgtext] [−textutf8
msgtext]

Načte text ze standardního vstupu (nebo příkazové řádky, pokud je použito −text) a uloží ho jako textovou zprávu do telefonu nebo na SIM kartu.

−flash − Class 0 SMS (should be displayed after receiving on recipients’ phone display after receiving without entering Inbox)

−len len − určí, kolik znaků bude načteno. Pokud bude zadaný text delší, než se vejde do jedné zprávy, bude automaticky rozdělen do více zpráv.

−autolen len − určí, kolik znaků bude načteno. Pokud bude zadaný text delší, než se vejde do jedné zprávy, bude automaticky rozdělen do více zpráv.

−enablevoice | −disablevoice | −enablefax | −disablefax | −enableemail | −disableemail − nastaví tyto indikátory. Text bude zkrácen na 1 SMS.

−voidsms − při odeslání této zprávy mnoho telefonů nic nezobrazí, jen oznámí přijetí nové zprávy. Text bude zkrácen na 1 sms.

−unicode − SMS bude uložena v unicode.

−inputunicode − zadaný text je v Unicode.

−text − načte text z příkazové řádky místo standardního vstupu.

−textutf8 − načte text v UTF−8 z příkazové řádky místo standardního vstupu.

−16bit − Gammu uses SMS headers with 16−bit numbers for saving linking info in SMS (it means less chars available for user in each SMS)

TIP: Soubor v Unicode můžete na Windows vytvořit například pomocí WordPadu (zvolte volbu "Uložit jako unicode text"). Na Linuxu můžete použít třeba YUdit nebo Vim.

−replacemessages IDID může být 1..7. Pokud použijete tento parametr a pošlete více zpráv se stejným ID jednomu příjemci, každá další zpráva se stejným ID přepíše předchozí

−replacefile file − when you want, you can make file in such format: src_unicode_char1, dest_unicode_char1, src_unicode_char2, dest_unicode_char2 (everything in one line). After reading text for SMS from stdin there will be made translation and each src char will be converted to dest char. In docs there is example file (replace.txt), which will change all "a" chars to "1"

TIP: pokud použijete ve textu zprávy znak ~ a přepínač −unicode, bude text za znakem ~ u některých telefonů blikat (například 33xx)

Příklad: echo some_text | gammu savesms TEXT

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms TODO file location [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží zprávu s úkolem. Obsah bude načten ze souboru v některém z formátů podporovaných Gammu a ze zadaného umístění.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms VCARD10|VCARD21 file SM|ME location [−nokia] [−folder id]
[−unread] [−read] [−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name]
[−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Načte kontakt ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCARD 1.0 (jen jméno a výchozí číslo) nebo VCARD 2.1 (všechny informace o kontaktu). Parametr location určuje pozici, ze které bude načten kontakt ze souboru se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha obsahuje více položek).

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms WAPINDICATOR URL Title [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží SMS s indikací WAP pro zadané URL a titulek.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms WAPSETTINGS file location DATA|GPRS [−folder id] [−unread]
[−read] [−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Načte nastavení WAPu ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží je ve formátu Nokie jako SMS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms ANIMATION destination frames file1 file2... [−report]
[−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]]
[−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms ANIMATION.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms BOOKMARK destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms BOOKMARK.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms CALENDAR destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALENDAR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms CALLER destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALLER.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms EMS destination [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−unicode] [−16bit]
[−format lcrasbiut] [−text text] [−unicodefiletext file] [−defsound ID]
[−defanimation ID] [−tone10 file] [−tone10long file] [−tone12 file]
[−tone12long file] [−toneSE file] [−toneSElong file] [−fixedbitmap
file] [−variablebitmap file] [−variablebitmaplong file] [−animation
frames file1 ...] [−protected number]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms EMS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms MMSINDICATOR destination URL Title Sender [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms MMSINDICATOR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms MMSSETTINGS destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms MMSSETTINGS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms OPERATOR destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−netcode netcode]
[−biglogo]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms OPERATOR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms PICTURE destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−text text]
[−unicode] [−alcatelbmmi]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms PICTURE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms PROFILE destination [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−name name]
[−bitmap bitmap] [−ringtone ringtone]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms PROFILE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms RINGTONE destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−long] [−scale]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms RINGTONE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms SMSTEMPLATE destination [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−unicode] [−text
text] [−unicodefiletext file] [−defsound ID] [−defanimation ID]
[−tone10 file] [−tone10long file] [−tone12 file] [−tone12long file]
[−toneSE file] [−toneSElong file] [−variablebitmap file]
[−variablebitmaplong file] [−animation frames file1 ...]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms SMSTEMPLATE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms TEXT destination [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−inputunicode]
[−16bit] [−flash] [−len len] [−autolen len] [−unicode] [−enablevoice]
[−disablevoice] [−enablefax] [−disablefax] [−enableemail]
[−disableemail] [−voidsms] [−replacemessages ID] [−replacefile file]
[−text msgtext] [−textutf8 msgtext]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TEXT.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms TODO destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TODO.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms VCARD10|VCARD21 destination file SM|ME location [−nokia]
[−report] [−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder
number]] [−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms VCARD10|VCARD21.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms WAPINDICATOR destination URL Title [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms WAPINDICATOR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms WAPSETTINGS destination file location DATA|GPRS [−report]
[−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]]
[−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms WAPSETTINGS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

setsmsc location number

Nastaví SMSC na SIM kartě. Toto volání zachová veškeré parametry SMSC, jen změní číslo SMSC.

Umístění číslujte od 1.

Paměť (kontakty a hovory)
addcategory TODO|PHONEBOOK
text
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

deleteallmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL

Odstraní všechny položky ze zadané paměti.

deletememory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL start [stop]

Odstraní položky v zadaném rozsahu ze zadané paměti.

getallcategory TODO|PHONEBOOK
getallmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL

Načte všechny položky paměti (kontakt nebo hovor) z telefonu.. Pro popis typů paměti se podívejte na getmemory.

getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]
getmemory DC|MC|RC|ON|VM|SM|ME|MT|FD|SL
start [stop [−nonempty]]

Načte položku paměti (kontakt nebo hovor) z telefonu.

Umístění číslujte od 1.

DC = Odchozí hovory
MC
= Zmeškané hovory
RC
= Přijaté hovory
ON
= Vlastní čísla
VM
= Hlasová schránka
SM
= Kontantky na SIM kartě
ME
= Kontakty v telefonu
FD
= Pevné předvolby
SL
= Log odeslaných SMS zpráv

getspeeddial start [stop]

Načte seznam rychlého vytáčení.

listmemorycategory text|number
nokiagetpbkfeatures
memorytype
restore
file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

savefile VCARD10|VCARD21 target.vcf file SM|ME location

Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu podporuje pro kontakty. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

Například převod jednoho záznamu ze zálohy Gammu do vCardu provedete následujícím příkazem:

gammu savefile CALENDAR output.vcf myPhonebook.backup ME 42

savesms VCARD10|VCARD21 file SM|ME location [−nokia] [−folder id]
[−unread] [−read] [−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name]
[−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Načte kontakt ze zálohy (formáty jaké vytváří funkce backup) a uloží ho do telefonu jako SMS ve formátu VCARD 1.0 (jen jméno a výchozí číslo) nebo VCARD 2.1 (všechny informace o kontaktu). Parametr location určuje pozici, ze které bude načten kontakt ze souboru se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha obsahuje více položek).

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

searchmemory text

Projde všechny kontakty v telefonu a hledá zadaný text (bez rozlišení velikosti písmen). Vyhledávání můžete kdykoliv přerušit pomocí Ctrl+C.

sendsms VCARD10|VCARD21 destination file SM|ME location [−nokia]
[−report] [−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder
number]] [−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms VCARD10|VCARD21.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

Soubory
Gammu umí přistupovat k souborům pomocí nativního protokolu (Nokie) nebo přes OBEX. Váš telefon také může podporovat stadard USB storage, který je podporován operačním systémem a Gammu k němu nepřistupuje.
addfile
folderID name [−type JAR|BMP|PNG|GIF|JPG|MIDI|WBMP|AMR|3GP|NRT]
[−readonly] [−protected] [−system] [−hidden] [−newtime]

Přidá soubor se zadaným jménem do adresáře se zvoleným ID.

−type − typ souboru je vyžadován pro některé souborové systémy (starší telefony Nokia)

−readonly, −protected, −system, −hidden − můžete nastavit atributy souboru jako jen pro čtení, chráněný (nemůže být přeposlán), systémový a skrytý (soubor není v telefonu zobrazen)

−newtime − čas modifikace souboru bude nastaven na aktuální čas

addfolder parentfolderID name

Vytvoří složku v telefonu se zadaným jménem ve složce se zadaným ID.

deletefiles fileID

Vymaže soubory se zadanými ID.

deletefolder name

Vymaže složku se zadaným ID.

getfilefolder fileID, fileID, ...

Načte ze souborového systému telefonu soubory nebo všechny soubory ze složky se zadaným ID.

getfiles fileID, fileID, ...

Načte ze souborového systému telefonu soubory se zadanými ID.

getfilesystem [−flatall|−flat]

Zobrazí informace o všech souborech a složkách v telefonu a/nebo na paměťové kartě. Výchozí je stromové zobrazení, ale můžete ho změnit:

−flatall jsou zobrazeny všechny podrobnosti o souboru jako jeho ID (první v řádku)

−flat

Některé telefony (například Nokia 6230) mají chybu ve firmware, která znemožní zobrazit všechny soubory, pokud je jich ve složce více, Tato chyba nejčastěji nastává s infračerveným připojením.

getfilesystemstatus

Zobrazí informace o stavu systému souborů − volné a obsazené místo a místo obsazené různými druhy obsahu.

getfolderlisting folderID

Zobrazí soubory a složky ve složce se zadaným ID. ID složky můžete získat například pomocí getfilesystem −flatall.

Některé telefony (například Nokia 6230) mají chybu ve firmware, která znemožní zobrazit všechny soubory, pokud je jich ve složce více, Tato chyba nejčastěji nastává s infračerveným připojením.

getrootfolders

Zobrazí informace o kořenových složkách dostupných v telefonu.

nokiaaddfile APPLICATION|GAME file [−readonly] [−overwrite]
[−overwriteall]

Naistaluje soubory *.jar/*.jad jako midlet do složky aplikací nebo her v telefonu. Jméno souboru musíte zadat bez přípony .jar/.jad, budou doplěny automaticky.

Parametr −overwrite způsobí vymazání .jad a .jar souborů aplikace před nahráním nové, ale zachová její data. Parametr −overwriteall odstraní i její data. Oba tyto parametry fungují jen při nahrávání aplikací nebo her.

Example: gammu nokiaaddfile Application Alien načte Alien.JAD a Alien.JAR a přidá ho do složky Applications

Příklad: gammu nokiaaddfile Tones file.mid načte soubor file.mid a přidá ho do složky Tones

Pro vygenerování jad souboru z jar souboru můžete použít jadmaker(1).

nokiaaddfile
GALLERY|GALLERY2|CAMERA|TONES|TONES2|RECORDS|VIDEO|PLAYLIST|MEMORYCARD

file [−name name] [−protected] [−readonly] [−system] [−hidden]
[−newtime]

nokiaaddplaylists

Goes through phone memory and generated playlist for all music files found.

To manually manage playlists:

gammu addfile a:\predefplaylist filename.m3u

Will add playlist filename.m3u

gammu getfilesystem

Will get list of all files (including names of files with playlists)

gammu deletefiles a:\predefplaylist\filename.m3u

Will delete playlist filename.m3u

Format of m3u playlist is easy (standard mp3 playlist):

First line is #EXTM3U, next lines contain names of files (b:\file1.mp3, b:\folder1\file2.mp3, etc.). File needs t have ’\r\n’ terminated lines. So just run unix2dos on the resulting file before uploading it your your phone.

sendfile name

Odešle soubor do telefonu. Je na telefonu, aby se rozhodl, co s ním udělá, případně kam ho uloží (například pokud odešlete vCard nebo vCalendar, většina telefonů vám nabídne možnost ho importovat).

setfileattrib folderID [−system] [−readonly] [−hidden] [−protected]

Loga a obrázky
These options are mainly (there are few expections) for monochromatic logos and images available in older phones. Recognized file formats: xpm (only saving), 2−colors bmp, nlm, nsl, ngg, nol, wbmp, gif (for Samsung).

In new models all bitmaps are saved in filesystem and should go into filesystem section
copybitmap
inputfile [outputfile [OPERATOR|PICTURE|STARTUP|CALLER]]

Převádí loga mezi různými formáty. Pokud neuvedete výstupní soubor, logo bude zobrazeno v ASCII artu. V některých výstupních formátech (například NLM) může být nastaven i idnikátor typu loga.

getbitmap CALLER location [file]

Načte logo skupiny z telefonu. Umístění 1−5.

getbitmap DEALER

U některých telefonů je možné nastavit uvítací text, který je zobrazen při zapnutí telefonu a nemůže být změněn z menu telefonu. Tímto příkazem ho můžete stáhout.

getbitmap OPERATOR [file]

Načte logo operátora (obrázek zobrazený místo jména operátora) z telefonu.

getbitmap PICTURE location [file]

Načte obrázek z telefonu.

getbitmap STARTUP [file]

Načte statické startovací logo z telefonu. Umožní jeho uložení do souboru.

getbitmap TEXT

Načte z telefonu uvítací text.

savesms ANIMATION frames file1 file2... [−folder id] [−unread] [−read]
[−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number]
[−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží animaci jako SMS. Musíte zadat počet snímků a obrázek pro každý snímek. Každý obrázek může být v libovolném formátu, který Gammu podporuje (ČB bmp, gif, wbmp, nol, nlm,...).

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms CALLER file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num]

Uloží logo volajícího jako SMS (formát pro Nokia Smart Messaging − velikost 72x14).

Please note, that it isn’t designed for colour logos available for example in DCT4/TIKU − you need to put bitmap file there inside phone using filesystem commands.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms OPERATOR file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−netcode netcode] [−biglogo]

Uloží logo operátora jako SMS (formát Nokia Smart Messaging − velikost 72x14 nebo 78x21 po použití −biglogo, jen ve dvou barvách).

Please note, that it isn’t designed for colour logos available for example in DCT4/TIKU − you need to put bitmap file there inside phone using filesystem commands.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms PICTURE file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−text text] [−unicode] [−alcatelbmmi]

Read bitmap from 2 colors file (bmp, nlm, nsl, ngg, nol, wbmp, etc.), format into bitmap in Smart Messaging (72x28, 2 colors, called often Picture Image and saved with text) or Alcatel format and send/save over SMS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms ANIMATION destination frames file1 file2... [−report]
[−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]]
[−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms ANIMATION.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms CALLER destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALLER.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms OPERATOR destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−netcode netcode]
[−biglogo]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms OPERATOR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms PICTURE destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−text text]
[−unicode] [−alcatelbmmi]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms PICTURE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

setbitmap CALLER location [file]

Nastaví logo volajícího.

setbitmap COLOUROPERATOR [fileID [netcode]]

Nastaví v telefonu logo operátora.

setbitmap COLOURSTARTUP [fileID]
setbitmap DEALER
text

Nastaví v telefonu uvítací zprávu prodejce, která se obvykle v menu telefonu nedá nastavit.

setbitmap OPERATOR [file [netcode]]

Nastaví logo operátora v telefonu. Pokud nezadáte ani soubor ani kód sítě, logo v telefonu bude vymazáno. Při vynechání kódu sítě se použije síť, ke které je telefon právě připojený. Zadáním kódu určíte pro jakého operátora bude logo zobrazeno: gammu setbitmap OPERATOR file "230 03"

setbitmap PICTURE file location [text]

Nastaví obrázek v telefonu.

setbitmap STARTUP file|1|2|3

Nastaví v telefonu logo při spuštění. Může to být zadaný obrázek (pak musíte zadat jeho cestu), nebo jedna z předdefinovaných animací (toto podporují jen některé telefony jako Nokia 3310 nebo 3330, použijte umístění 1, 2 nebo 3).

setbitmap TEXT text

Nastaví v telefonu uvítací text.

setbitmap WALLPAPER fileID

Nastaví v telefonu obrázek pozadí.

Zvonění
Vyzvánění jsou většinou podporována jen pro starší telefony. Pro novější je obvykle jen musíte nahrát do správné složky v telefonu.

There are recognized various file formats by options described below: rttl, binary format created for Gammu, mid (saving), re (reading), ott, communicator, ringtones format found in fkn.pl, wav (saving), ime/imy (saving), rng, mmf (for Samsung).
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

copyringtone source destination [RTTL|BINARY]

Zkopíruje vyzvánění do jiného souboru.

getphoneringtone location [file]

Načte jedno z "výchozích" vyzvánění a uloží ho do souboru

getringtone location [file]

Načte vyzvánění z telefonu ve formátu RTTL nebo BINARY.

Umístění číslujte od 1.

getringtoneslist
nokiacomposer
file

Zobrazí jak zadat RTTL vyzvánění ve skladateli dostupném v mnoha telefonech Nokia (a jak by mělo vypadat).

playringtone file

Přehraje vyzvánění přes reproduktor telefonu. Soubor může být buď ve formátu RTTL nebo BINARY (Nokia DCT3).

playsavedringtone number

Přehraje jedno z "vestavěných" vyzvánění. Tento příkaz je dostupný pro telefonu DCT4. Pro získání seznamu vyzvánění použijte příkaz getringtoneslist.

restore file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

savesms RINGTONE file [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−long] [−scale]

Našte RTTL vyzvánění ze souboru a uloží ho jako SMS. Vyzvánění je uloženo ve formátu Nokia Smart Messaging..

−long − vyzvánění je uloženo v podobě profilo. Může být delší (a uloženo do 2 SMS), ale umí s ním pracovat jen novější telefony (jako 33xx).

−scale − vyzvánění bude mít informaci o výšce u každé noty. S tímto nastavením je možné vyzvánění později upravovat v telefonu (například v Nokii 33xx)

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms RINGTONE destination file [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−long] [−scale]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms RINGTONE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

setringtone file [−location location] [−scale] [−name name]

Set ringtone in phone. When don’t give location, it will be written "with preview" (in phones supporting this feature like 61xx or 6210). When use RTTL ringtones, give location and use −scale, there will be written scale info with each note. It will avoid scale problems available during editing ringtone in composer from phone menu (for example, in N33xx).

TIP: pokud použijete ve názvu vyzvánění znak ~, bude tento název v menu některých telefonů blikat (například 33xx)

Kalendář
In Nokia 3310, 3315 and 3330 these are named "Reminders" and have some limitations (depending on phone firmware version).
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

deletecalendar start [stop]

Odstraní vybrané poznámky v kalendáři z telefonu.

getallcalendar

Načte všechny poznámky v kalendáři z telefonu.

getcalendar start [stop]

Načte vybrané poznámky v kalendáři z telefonu.

getcalendarsettings

Zobrazí nastavení kalendáře jako první den v týdnu nebo odstraňování starých položek.

restore file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

savefile CALENDAR target.vcs file location

Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu podporuje pro kalendář. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít následující příkaz:

gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260

savesms CALENDAR file location [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Načte poznámku kalendáře ze zálohy vytvořené parametrem backup a uloží ho do telefonu ve formátu VCALENDAR 1.0 jako SMS. Parametr location určuje pozici, ze které bude načten kalendář ze souboru se zálohou (obvykle 1, ale může být užitečné, pokud záloha obsahuje více položek).

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms CALENDAR destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms CALENDAR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

Úkoly
addcategory TODO|PHONEBOOK
text
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

deletetodo start [stop]

Odstraní vybrané úkoly z telefonu.

getallcategory TODO|PHONEBOOK
getalltodo

Načte všechny úkoly z telefonu.

getcategory TODO|PHONEBOOK start [stop]
gettodo
start [stop]

Načte vybrané úkoly z telefonu.

listtodocategory text|number
restore
file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

savefile TODO target.vcs file location

Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu podporuje pro úkoly. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít následující příkaz:

gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260

savesms TODO file location [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží zprávu s úkolem. Obsah bude načten ze souboru v některém z formátů podporovaných Gammu a ze zadaného umístění.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms TODO destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms TODO.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

Poznámky
getallnotes

Zobrazí všechny poznámky z telefonu.

Note: Not all phones supports this function, especially most Sony Ericsson phones even if they have notes inside phone.

Čas, datum a budíky
getalarm
[start]

Načte budík z telfonu, pokud není zadáno umístění je použita 1.

getdatetime

Načte datum a čas z telefonu.

setalarm hour minute

Nastaví opakující se budík v telefonu na zadaný čas.

setdatetime [HH:MM[:SS]] [YYYY/MM/DD]

Nastaví datum a čas v telefonu podle času v počítači. Tato volba nezobrazí hodiny na displeji mobilu, jen nastaví datum a čas.

TIP: můžete si také nastavit tuto synchronizaci při každém připojení telefonu ke Gammu. Více podrobností naleznete v gammurc(5).

Kategorie
addcategory TODO|PHONEBOOK
text
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

getallcategory TODO|PHONEBOOK
getcategory TODO|PHONEBOOK
start [stop]
listmemorycategory
text|number
listtodocategory
text|number
restore
file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

Záloha a obnovení
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

addsms folder file [−yes]

Přidá SMS zprávy ze souboru (formát jako používá backupsms) do zvolené složky v telefonu.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

backupsms file [−yes|−all]

Uloží všechny SMS z telefonu do souboru.

Použijte −yes pro odpověď ano na všechny otázky (zazálohovat všechny zprávy a odstranit je z telefonu) nebo −all pro zálohu všech zpráv a ponechání jich v telefonu.

restore file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

restoresms file [−yes]

Obnoví SMS zprávy ze souboru (z formátu který používá příkaz backupsms) do zvolené složky v telefonu. Pokud to telefon podporuje, budou stávající zprávy ve složce přepsány!

savefile BOOKMARK target.url file location

Převede formát se zálohou podporovaný Gammu do souboru vBookmark.

savefile CALENDAR target.vcs file location

Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu podporuje pro kalendář. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít následující příkaz:

gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260

savefile TODO target.vcs file location

Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu podporuje pro úkoly. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

Například pro převedení zálohy gammu na vCalendar můžete použít následující příkaz:

gammu savefile CALENDAR output.vcs myCalendar.backup 260

savefile VCARD10|VCARD21 target.vcf file SM|ME location

Umožní převádět mezi různými formáty pro zálohy, které Gammu podporuje pro kontakty. Typ souboru je odhadnut (pro vstupní soubor podle přípony a obsahu, pro výstupní jen podle přípony).

Například převod jednoho záznamu ze zálohy Gammu do vCardu provedete následujícím příkazem:

gammu savefile CALENDAR output.vcf myPhonebook.backup ME 42

Specifické pro Nokii
nokiaaddfile APPLICATION|GAME
file [−readonly] [−overwrite]
[−overwriteall]

Naistaluje soubory *.jar/*.jad jako midlet do složky aplikací nebo her v telefonu. Jméno souboru musíte zadat bez přípony .jar/.jad, budou doplěny automaticky.

Parametr −overwrite způsobí vymazání .jad a .jar souborů aplikace před nahráním nové, ale zachová její data. Parametr −overwriteall odstraní i její data. Oba tyto parametry fungují jen při nahrávání aplikací nebo her.

Example: gammu nokiaaddfile Application Alien načte Alien.JAD a Alien.JAR a přidá ho do složky Applications

Příklad: gammu nokiaaddfile Tones file.mid načte soubor file.mid a přidá ho do složky Tones

Pro vygenerování jad souboru z jar souboru můžete použít jadmaker(1).

nokiaaddfile
GALLERY|GALLERY2|CAMERA|TONES|TONES2|RECORDS|VIDEO|PLAYLIST|MEMORYCARD

file [−name name] [−protected] [−readonly] [−system] [−hidden]
[−newtime]

nokiaaddplaylists

Goes through phone memory and generated playlist for all music files found.

To manually manage playlists:

gammu addfile a:\predefplaylist filename.m3u

Will add playlist filename.m3u

gammu getfilesystem

Will get list of all files (including names of files with playlists)

gammu deletefiles a:\predefplaylist\filename.m3u

Will delete playlist filename.m3u

Format of m3u playlist is easy (standard mp3 playlist):

First line is #EXTM3U, next lines contain names of files (b:\file1.mp3, b:\folder1\file2.mp3, etc.). File needs t have ’\r\n’ terminated lines. So just run unix2dos on the resulting file before uploading it your your phone.

nokiacomposer file

Zobrazí jak zadat RTTL vyzvánění ve skladateli dostupném v mnoha telefonech Nokia (a jak by mělo vypadat).

nokiadebug filename [[v11−22] [,v33−44]...]
nokiadisplayoutput
nokiadisplaytest
number
nokiagetadc
nokiagetoperatorname

Telefonu kompatibilní s 6110 umožňují změnit jméno jednoho operátora a tento příkaz vám umožní tuto změnu provést.

nokiagetpbkfeatures memorytype
nokiagetscreendump
nokiagett9

This option should display T9 dictionary content from DCT4 phones.

nokiagetvoicerecord location

Získá ze zadané pozice v telefonu zvukovou nahrávku a uloží ji do souboru WAV. Soubor je komprimován pomocí kodeku GSM 6.10. Jeho jméno je stejné jako je v telefonu.

Created WAV files require GSM 6.10 codec to be played. In Win XP it’s included by Microsoft. If you deleted it by accident in this operating system, make such steps:

1. Control Panel
2. Add hardware
3. click Next
4. select "Yes. I have already connected the hardware"
5. select "Add a new hardware device"
6. select "Install the hardware that I manually select from a list"
7. select "Sound, video and game controllers"
8. select "Audio codecs"
9. select "windowstem32" directory and file "mmdriver.inf"
10. if You will be asked for file msgsm32.acm, it should unpacked from Windows CD
11. now You can be asked if want to install unsigned driver (YES), about select codec configuration (select what you want) and rebotting PC (make it)

nokiamakecamerashoot
nokianetmonitor
test

Zobrazí výstup nebo nastaví netmonitor na telefonech Nokia DCT3.

TIP: Pro více informací se podívejte na stránky http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

TIP: test 243 zapne všechny testy (po použití příkazu gammu nokianetmonitor 243 se musí některé telefony restartovat)

nokianetmonitor36

Vynuluje čítače z testu 36 v netmonitoru telefonů Nokia DCT3.

TIP: Pro více informací se podívejte na stránky http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

nokiasecuritycode

Přečte bezpečnostní kód nebo ho nastaví na "12345".

nokiaselftests

Spustí testy na telefonech Nokia DCT3.

Note: EEPROM test can show an error when your phone has an EEPROM in flash (like 82xx/7110/62xx/33xx). The clock test will show an error when the phone doesn?t have an internal battery for the clock (like 3xxx).

nokiasetlights keypad|display|torch on|off
nokiasetoperatorname
[networkcode name]
nokiasetphonemenus

Zapne všechny (?) dostupné nabídky na telefonech Nokia DCT3.

1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
2. Nastavení vibračního vyzvánění pro 3210
3. vlastnosti 3315 v 3310 5.45 a novějších
4. dvě další hry (React a Logic) pro 3210 5.31 a novější
5. Nabídka WellMate 6150
6. NetMonitor

a pro DCT4:

1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
2. Nabídka Bluetooth, záložky WAP a nastavení, ... (6310i)
3. GPRS vždy zapnuté
...

nokiasetvibralevel level

Nastaví úrověň vibrací na úroveň "level" (v procentech)

nokiatuneradio
nokiavibratest

Specifické pro Siemens
siemensnetmonact
netmon_type

Enables network monitor in Siemens phone. Currently known values for type are 1 for full and 2 for simple mode.

siemensnetmonitor test
siemenssatnetmon

Síť
getgprspoint
start [stop]
listnetworks
[country]

Zobrazí názvy GSM sítí známých Gammu.

monitor [times]

Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte stisknutím Ctrl+C.

networkinfo

Zobrazí informace o stavu sítě z telefonu.

nokiadebug filename [[v11−22] [,v33−44]...]
nokiagetoperatorname

Telefonu kompatibilní s 6110 umožňují změnit jméno jednoho operátora a tento příkaz vám umožní tuto změnu provést.

nokianetmonitor test

Zobrazí výstup nebo nastaví netmonitor na telefonech Nokia DCT3.

TIP: Pro více informací se podívejte na stránky http://www.mwiacek.com, kde naleznete manuál k netmonitoru.

TIP: test 243 zapne všechny testy (po použití příkazu gammu nokianetmonitor 243 se musí některé telefony restartovat)

nokiasetoperatorname [networkcode name]
setautonetworklogin
siemensnetmonact
netmon_type

Enables network monitor in Siemens phone. Currently known values for type are 1 for full and 2 for simple mode.

siemensnetmonitor test
siemenssatnetmon

Nastavení WAPu a záložky
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

deletewapbookmark start [stop]

Odstraní WAP záložky z telefonu.

Umístění číslujte od 1.

getchatsettings start [stop]
getsyncmlsettings
start [stop]
getwapbookmark
start [stop]

Načte WAP záložky z telefonu.

Umístění číslujte od 1.

getwapsettings start [stop]

Načte nastavení WAPu z telefonu.

Umístění číslujte od 1.

restore file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

savefile BOOKMARK target.url file location

Převede formát se zálohou podporovaný Gammu do souboru vBookmark.

savesms BOOKMARK file location [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Načte WAP záložky ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží je ve formátu Nokie jako SMS

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms WAPINDICATOR URL Title [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent]
[−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber
number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží SMS s indikací WAP pro zadané URL a titulek.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms WAPSETTINGS file location DATA|GPRS [−folder id] [−unread]
[−read] [−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Načte nastavení WAPu ze souboru vytvořeného příkazem backup a uloží je ve formátu Nokie jako SMS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms BOOKMARK destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms BOOKMARK.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms WAPINDICATOR destination URL Title [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms WAPINDICATOR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms WAPSETTINGS destination file location DATA|GPRS [−report]
[−validity HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]]
[−smscset number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms WAPSETTINGS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

MMS a jejich nastavení
getallmms
[−save]
geteachmms
[−save]
getmmsfolders
getmmssettings
start [stop]
readmmsfile
file [−save]
savesms MMSINDICATOR
URL Title Sender [−folder id] [−unread] [−read]
[−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number]
[−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží zprávu s indikací MMS zprávy. Příjemcův telefon poté stáhe MMS se zadané adresy a zobrazí ji.

Prosím uvědomte si, že na zadaném URL by měla být platná smil data.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

savesms MMSSETTINGS file location [−folder id] [−unread] [−read]
[−unsent] [−sent] [−sender number] [−smsname name] [−smscset number]
[−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Uloží zprávu s nastavením MMS. Nastavení bude načteno ze zálohy Gammu ze zadaného umístění.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms MMSINDICATOR destination URL Title Sender [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms MMSINDICATOR.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms MMSSETTINGS destination file location [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms MMSSETTINGS.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

Testy telefonu
nokiadisplaytest
number
nokiagetadc
nokiaselftests

Spustí testy na telefonech Nokia DCT3.

Note: EEPROM test can show an error when your phone has an EEPROM in flash (like 82xx/7110/62xx/33xx). The clock test will show an error when the phone doesn?t have an internal battery for the clock (like 3xxx).

nokiasetlights keypad|display|torch on|off
nokiavibratest

FM rádio
addnew
file [−yes] [−memory ME|SM|..]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Tato funkce přidá veškerý obsah zálohy do telefonu a nezajímá se o stávající obsah v telefonu (tedy ani nejsou detekovány duplicity).

Použijte parametr −yes pro odověď ano na všechny dotazy (včetně dotazu jestli chcete vymazat všechna svoje data).

Použijte přepínač −memory pro vynucené použití jiného typu paměti než je uložena v souboru se zálohou.

backup file [−yes]

Zazálohuje obsah telefonu do souboru. Je možné zálohovat (závisí na telefonu a formátu zálohy):

* kontakty ze SIM karty a z telefonu
* události z kalendáře
* nastavení SMS zpráv
* loga operátora
* úvodní logo a text
* WAP záložky
* nastavení WAPu
* loga volajících a skupiny
* uživatelská vyzvánění

Je podporování několik formátů pro zálohy a formát je určen podle přípony souboru:

* .lmb − Záloha Nokia, podporuje kontakty, loga volajících a uvodní logo.
* .vcs − vCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* .vcf − vCard, podporuje kontakty.
* .ldif − LDAP import, podporuje kontakty.
* .ics − iCalendar, podporuje kalendář a úkoly.
* Jakákoliv jiná přípona je vlastní formát Gammu, který podporuje všechna data zmíněná výše.

V části PŘÍKLAD naleznete nějaké tipy pro práci se souborem záloh Gammu.

clearall

Odstraní všechna uživatelská data z telefonu.

getfmstation start [stop]

Zobrazí informace o FM stanicích v telefonu.

nokiatuneradio
restore
file [−yes]

Přidá data ze souboru vytvořeného pomocí fuknce backup.

Prosím uvědomte si, že obnovení znamená odstranění dat, která jsou v telefonu obsažena. Pokud chcete jen přidat nové záznamy, použijte addnew.

Některé telefony neobnoví korektně události v kalendáři, pokud v telefonu není nastaven čas a datum.

Informace o telefonu
checkfirmware

Gammu se připojí na www.gammu.org a zkontroluje poslední dostupnou verzi firmware pro váš telefon. Stáhne se soubor <http://www.gammu.org/support/phones/phonedbxml.php?model=x>; a načtou se z něj informace o telefonu. Nejsou odesílána žádná soukromá data. Musí být povolen přístup na www.gammu.org na portu 80.

getdisplaystatus
getlocation

Načte informace o síti z telefonu (stejné jako networkinfo) a zobrazí vaše umístění (zeměpisnou šířku a délku) podle informací z OpenCellID <http://opencellid.org>;.

getsecuritystatus

Zobrazí, jestli telefon čeká na bezpečnostní kód (PIN, PUK a podobně).

identify

Zobrazí základní informace o telefonu.

monitor [times]

Periodicky zobrazuje informace o stavu telefonu. Program přerušíte stisknutím Ctrl+C.

nokiasecuritycode

Přečte bezpečnostní kód nebo ho nastaví na "12345".

Nastavení telefonu
getcalendarsettings

Zobrazí nastavení kalendáře jako první den v týdnu nebo odstraňování starých položek.

getprofile start [stop]
resetphonesettings PHONE|DEV|UIF|ALL|FACTORY

Obnoví výchozí nastavení telefonu. BUĎTE OPATRNÍ !!!!

PHONE:

DEV:

ALL:

Odstraní uživatelská nastavení
* odstraní nebo obnoví výchozí loga
* obnoví výchozí nastavení kontaktů a menu
* vyprázdní slovník T9
* vymaže informace o hovorech
* obnoví výchozí nastavení profilů
* odstraní uživatelská vyzvánění

UIF:
* změny jako ALL
* vypne netmonitor a PPS (všechna "skrytá" menu)

FACTORY:
* změny jako UIF
* vymaže datum a čas

savesms PROFILE [−folder id] [−unread] [−read] [−unsent] [−sent]
[−sender number] [−smsname name] [−smscset number] [−smscnumber number]
[−reply] [−maxsms num] [−name name] [−bitmap bitmap] [−ringtone
ringtone]

Read ringtone (RTTL) format, bitmap (Picture Image size) and name, format into Smart Messaging profile and send/save as SMS. Please note, that this format is abandomed by Nokia and supported by some (older) devices only like Nokia 3310.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

sendsms PROFILE destination [−report] [−validity
HOUR|6HOURS|DAY|3DAYS|WEEK|MAX] [−save [−folder number]] [−smscset
number] [−smscnumber number] [−reply] [−maxsms num] [−name name]
[−bitmap bitmap] [−ringtone ringtone]

Odešle zprávu, pro popis parametrů se podívejte na savesms PROFILE.

Popis společných parametrů naleznete v sekci Společné parametry pro sendsms a savesms.

Dekódování výpisů
decodebinarydump
file [phonemodel]

Dekóduje dump vytvořený Gammu s logformat nastaveným na binary (více informací o tomto způsobu hlášení chyb naleznete v README).

Tento příkaz je dostupný jen pokud bylo Gammu kompilováno s ladicími volbami.

decodesniff MBUS2|IRDA file [phonemodel]

Tato volba je dostupná jen pokud bylo Gammu zkompilováno s ladicím kódem a umožní dekódovat odposlechy komunikace s některými telefony. Více detailů naleznete v docs/develop/develop.txt.

makeconverttable file

Fuknce, které se nevešly jinam
batch
[file]

Spustí Gammu v dávkovém režimu, kdy můžete provést více příkazů, každý na jedné řádce. Řádky začínající # jsou považovány za komentáře.

Pokud nezadáte jméno souboru, jsou příkazy čteny ze standardního vstupu. Jinak jsou čteny z tohoto souboru, speciální případ − znamená čtení ze standardního vstupu.

entersecuritycode PIN|PUK|PIN2|PUK2|PHONE|NETWORK code|−

Umožní zadat bezpečností kód z PC. Pokud je jako kód zadáno −, je načten ze standardního vstupu.

nokiagetscreendump
nokiagetvoicerecord
location

Získá ze zadané pozice v telefonu zvukovou nahrávku a uloží ji do souboru WAV. Soubor je komprimován pomocí kodeku GSM 6.10. Jeho jméno je stejné jako je v telefonu.

Created WAV files require GSM 6.10 codec to be played. In Win XP it’s included by Microsoft. If you deleted it by accident in this operating system, make such steps:

1. Control Panel
2. Add hardware
3. click Next
4. select "Yes. I have already connected the hardware"
5. select "Add a new hardware device"
6. select "Install the hardware that I manually select from a list"
7. select "Sound, video and game controllers"
8. select "Audio codecs"
9. select "windowstem32" directory and file "mmdriver.inf"
10. if You will be asked for file msgsm32.acm, it should unpacked from Windows CD
11. now You can be asked if want to install unsigned driver (YES), about select codec configuration (select what you want) and rebotting PC (make it)

nokiamakecamerashoot
nokiasetphonemenus

Zapne všechny (?) dostupné nabídky na telefonech Nokia DCT3.

1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
2. Nastavení vibračního vyzvánění pro 3210
3. vlastnosti 3315 v 3310 5.45 a novějších
4. dvě další hry (React a Logic) pro 3210 5.31 a novější
5. Nabídka WellMate 6150
6. NetMonitor

a pro DCT4:

1. Nabídka nastavení ALS (Alternative Line Service)
2. Nabídka Bluetooth, záložky WAP a nastavení, ... (6310i)
3. GPRS vždy zapnuté
...

nokiasetvibralevel level

Nastaví úrověň vibrací na úroveň "level" (v procentech)

presskeysequence mMnNpPuUdD+−123456789*0#gGrR<>[]hHcCjJfFoOmMdD@

Simuluje stisk kláves na klávesnici telefonu

mM − Menu
nN
− Klávesa pro jména
pP
− Vypínač
uU
− Nahoru
dD
− Dolů
+−
− +−
gG
− Zelené
rR
− Červené
123456789*0#
číslicová klávesnice

reset SOFT|HARD

Provede reset telefonu, buď rychlý (SOFT, bez ptaní na PIN) nebo trvdý (HARD, s požadavkem na PIN).

Poznámka: některé telefony provedou tvrdý reset i při zadání parametru SOFT.

searchphone [−debug]

Pokusí se vyhledat připojený telefon. Uvědomte si, že tato oprace může trvat velmi dlouho, ale v případě, že nevíte jak nastavit připojení k telefonu, se může jednat o pohodlnou cestu jak zístak funkční nastavení Gammu.

Informace o Gammu
checkversion
[STABLE]

Zkontroluje jesti není dostupná novější verze Gammu (pro tuto funkci muselo být Gammu zkompilováno s podporou pro CURL). Pokud použijete volitelný parametr STABLE, budou kontrolovány jen stabilní verze.

features

Zobrazí informace o zakompilovaných funkcích.

help [topic]

Zobrazí nápovědu. Bez parametrů je zobrazena obecná nápověda, zadáním tématu můžete získat podrobnější informace o vybraném tématu.

version

Zobrazí informace o verzi a licenci

SOUBORY

~/.gammurc
/usr/share/doc/gammu/*
/dev/ircomm?
/dev/ttyS?
/dev/ttyACM?

NÁVRATOVÉ KÓDY

gammu při úspěchu vrací 0. V případě chyby je vrácen nenulový chybový kód.

1
Nedostatek paměti nebo jiná kritická chyba.

2
Chybné parametry na příkazové řádce.

3
Nepodařilo se otevřít soubor zadaný na příkazové řádce.

4
Program byl přerušen.

98
Verze knihovny Gammu neodpovídá programu.

99
Požadovaná funkce byla přesunuta. Například do gammu−smsd(1).

Chyby větší než 100 odpovídají hodnotám GSM_Error zvětšeným o 100:

101
Žadná chyba.

102
Chyba při otevírání zařízení. Přístup odmítnut.

103
Chyba při otevírání zařízení, je zamčené.

104
Chyba při otevírání zařízení, neexistuje.

105
Chyba při otevírání zařízení, je již používáno.

106
Chyba při otevírání zařízení, přístup odmítnut.

107
Chyba při otevírání zařízení. Chybí ovladač v operačním systému.

108
Chyba při otevírání zařízení. Hardware může být špatně připojen nebo nastaven.

109
Chyba při nastavování DTR nebo RTS.

110
Chyba při nastavování rychlosti zařízení. Rychlost pravděpodobně není podporována.

111
Chyba při zápisu.

112
Chyba při čtení.

113
Nepodařilo se nastavit paritu na zařízení.

114
Žadná odpověď v očekaváné době. Telefon pravděpodobně není připojen.

115
Tato odpověď od telefonu nebyla očekávána. Podívejte se na stránku <http://cs.wammu.eu/support/bugs/>; pro informace jak tuto událost nahlásit.

116
Neznámá odpověď od telefonu. Podívejte se na stránku <http://cs.wammu.eu/support/bugs/>; pro informace jak tuto událost nahlásit.

117
Neznámý rámec. Podívejte se na stránku <http://wammu.eu/support/bugs/>; pro informace jak tuto událost nahlásit.

118
Zadán neznámý typ připojení. Zkontrolujte konfigurační soubor.

119
Zadán neznámý model telefonu. Zkontrolujte konfigurační soubor.

120
Některé funkce nejsou dostupné pro váš systém (vypnuté při kompilaci nebo nejsou implementovány).

121
Funkce není podporována telefonem.

122
Záznam je prázdný.

123
Bezpečnostní chyba. Možná nebyl zadán PIN?

124
Chybná pozice. Možná příliš vysoká?

125
Funkcionalita není implementována. Pokud chcete pomoci, autoři pomoc uvítají.

126
Paměť je plná.

127
Neznámá chyba.

128
Zvolený soubor nelze otevřít.

129
Je potřeba více paměti...

130
Operace nebyla povolena telefonem.

131
Prázdné číslo SMSC. Nastavte ho v telefonu nebo použijte −smscnumber.

132
Jste v menu telefonu (upravujete záznam?). Opusťte ho a zkuste znovu.

133
Telefon není připojen.

134
Funkce je rozepsána. Pokud chcete pomoci, kontaktuje prosím autory.

135
Telefon je vypnutý a připojený k nabíječce.

136
Gammu tento formát nepodporuje.

137
Nikdo není dokonalý, ani Gammu a nastala chyba v implementaci protokolu. Prosím kontaktujte autory.

138
Přenos zrušen telefonem, možná jste zadali zrušení přenosu v telefonu.

139
Ovladač telefonu potřebuje odeslat ještě jeden rámec.

140
Použité připojení nepodporuje požadovanou funkci.

141
Chyba CRC.

142
Zadáno chybné datum nebo čas.

143
Chyba při přístupu do paměti telefonu, možná je jen pro čtení.

144
Zadána chybná data.

145
Soubor se zadaným jménem již existuje.

146
Soubor se zadaným jménem neexistuje.

147
Musíte zadat jméno složky, ne souboru.

148
Musíte zadat jméno souboru, ne složky.

149
Nelze přistoupit na SIM kartu.

150
Špatný verze programu GNAPPLET v telefonu. Prosím použijte verzi obsaženou v Gammu.

151
Byla vypsána jen část složky.

152
Složka musí být prázdná.

153
Data byla převedena.

154
Gammu není nastaveno.

155
Byla použita chybná složka.

156
Interní chyba telefonu.

157
Chyba při zápisu souboru na disk.

158
Požadovaná sekce neexistuje.

159
Používám výchozí hodnoty.

160
Telefon vrátil poškozená data.

161
Chybný název vlastnosti v konfiguraci.

162
Požadovaná funkce byla vypnuta při kompilaci.

163
Nastavení bluetooth potřebuje zadat kanál.

164
Služba není spuštěna.

165
Chybí nastavení služby.

166
Příkaz byl odmítnut, protože zařízení je zaneprázdněné. Zkuste to po chvíli znovu.

167
Nepodařilo se připojit k serveru.

168
Nepodařilo se přeložit jméno počítače.

PŘÍKLAD

Nastavení
Pro vyzkoušení potřebujete vytvořit konfigurační soubor pro gammu, který je podrobně popsán v gammurc(5).

Posílání zpráv
Uložení standardní textové zprávy s maximální délkou 160 znaků:

echo "All your base are belong to us" | gammu savesms TEXT

nebo

gammu savesms TEXT −text "All your base are belong to us"

Uložení dlouhé textové zprávy:

echo "All your base are belong to us" | gammu savesms TEXT −len 400

nebo

gammu savesms TEXT −len 400 −text "All your base are belong to us"

nebo

gammu savesms EMS −text "All your base are belong to us"

Uložení zprávy s předdefinovaným zvukem a animací ze 2 obrázků:

gammu savesms EMS −text "Greetings" −defsound 1 −text "from Gammu"
−tone10 axelf.txt −animation 2 file1.bmp file2.bmp

Uložení chráněné zprávy s vyzváněním:

gammu savesms EMS −protected 2 −variablebitmaplong ala.bmp
−toneSElong axelf.txt −toneSE ring.txt

Zálohy
If you will backup settings to Gammu text file, it will be possible to edit it. It’s easy: many things in this file will be written double − once in Unicode, once in ASCII. When you will remove Unicode version Gammu will use ASCII on restore (and you can easy edit ASCII text) and will convert it according to your OS locale. When will be available Unicode version of text, it will be used instead of ASCII (useful with Unicode phones − it isn’t important, what locale is set in computer and no conversion Unicode −> ASCII and ASCII −> Unicode is done).

You can use any editor with regular expressions function to edit backup text file. Examples of such editors can be vim <http://www.vim.org/>; or TextPad <http://www.textpad.com/>; which both do support regular expressions.
Odstranit hlasové vytáření

Hledat: ^Entry\([0−9][0−9]\)VoiceTag = \(.*\)\n

Nahradit:

Změnit všechna čísla začínající na +3620, +3630, +3660, +3670 na +3620

Hledat: Type = NumberGeneral\nEntry\([0−9][0−9]\)Text = "\+36\(20\|30\|60\|70\)\n

Nahradit: Replace: Type = NumberMobile\nEntry\1Text = "\+3620

Změnit typ čísla na mobilní pro čísla začínající na +3620, +3630,... a
odstranit odpovídající řádku TextUnicode

Hledat: Type = NumberGeneral\nEntry\([0−9][0−9]\)Text = "\+36\([2367]0\)\([^\"]*\)"\nEntry\([0−9][0−9]\)TextUnicode = \([^\n]*\)\n

Nahradit: Replace: Type = NumberMobile\nEntry\1Text = "\+36\2\3"\n

COPYRIGHT

Copyright © 2003 − 2010 Marcin Wiacek, Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

V programu je určitě mnoho chyb a jejich hlášení autorům je vítáno. Prosím nezapomeňte na užitečné informace v hlášení o chybě (obzvlášť užitečné jsou ladicí log, informace o operačním systému, jeho verzi a informace o telefonu).

Pro vytvoření ladicího logu zapněte logování v gammurc (můžete ho také zapnout na příkazové řádce pomocí −d textall −f /tmp/gammu.log):

[gammu]
VAŠE NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ
logfile = /tmp/gammu.log
logformat = textall

S tímto nastavení Gammu vytvoří /tmp/gammu.log při každém připojení k telefonu a uloží do něj obsah komunikace. V tomto logu také mohou být obsaženy rady pro vylepšení podpory pro váš telefon.

Na stránce <http://wammu.eu/support/bugs/>; naleznete více informací o hlášení chyb.

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

AUTOR

Autory můžete kontaktovat na <gammu−users [AT] lists.net>.

Michal Čihař <michal [AT] cihar.com> je v současné době správce projektu a autor většiny kódu pro práci s AT příkazy a OBEXem.

Marcin Wiącek <marcin [AT] mwiacek.com> založil projekt a napsal většinu kódu pro telefony Nokia.

Protože tento projekt vznikl z Gnokii, rádi bychom poděkovali všem vývojářům Gnokii, hlavně Pavlu Janíkovi, Pawolu Kotovi a Manfredu Jonssonovi (v souboru CREDITS v Gnokii najdete kompletní seznam přispěvatelů).

Mnoho dalších lidí pomohlo s různými funkcemi, podívejte se do ChangeLogu pro více podrobností.

DALŠÍ INFORMACE

gammu−smsd(1), gammu−smsd−inject(1), gammurc(5), jadmaker(1)

Nějaké další triky naleznete v souboru README nebo na wiki stránce <http://www.gammu.org/>;.

Související programy, které mohou být použity s GSM modemem:

cu(1), gnokii(1), minicom(1)

Grafické nadstavby pro Gammu:

wammu(1), gmobilemedia(1)

COMMENTS