Manpages

NAZWA

exp, expf, expl − funkcja wykładnicza

SKŁADNIA

#include <math.h>

double exp(double x);
float expf(float
x);
long double expl(long double
x);

Proszę linkować z −lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

expf(), expl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają wartość e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +0.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest zero.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej

errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej

errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1−2001, POSIX.1−2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), cexp(3), exp10(3), exp2(3), expm1(3), sqrt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek [AT] priv.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

COMMENTS