Manpages

NAZWA

dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

SKŁADNIA

dmesg [opcje]

dmesg --clear
dmesg --read-clear
[opcje]
dmesg --console-level
poziom
dmesg --console-on
dmesg --console-off

OPIS

dmesg służy do sprawdzenia bufora warstwy jądra (kernel ring buffer) lub sterowania nim.

Domyślnym działaniem jest wyświetlenie wszystkich wiadomości z bufora warstwy jądra.

OPCJE

Żadna z opcji --clear, --read-clear, --console-on, --console-off i --console-level nie wystąpić równocześnie.
-C
, --clear

Czyści zawartość bufora.

-c, --read-clear

Czyści zawartość bufora po jego pierwszym wyświetleniu.

-D, --console-off

Wyłącza wypisywanie wiadomości na konsolę.

-d, --show-delta

Wyświetla znacznik czas oraz różnicę czasu pomiędzy komunikatami. Jeśli opcja ta jest używana razem z --notime, to wypisywana jest tylko różnica czasu.

-E, --console-on

Włącza wyświetlanie wiadomości na konsolę.

-e, --reltime

Wyświetla czas lokalny i różnicę czasu w formacie czytelnym dla ludzi. Proszę zauważyć, że konwersja do czasu lokalnego może być niedokładna (zob. -T).

-F, --file plik

Read the syslog messages from the given file. Note that -F does not support messages in kmsg format. The old syslog format is supported only.

-f, --facility lista

Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) zagadnień. Na przykład:

dmesg --facility=daemon

wypisze wiadomości pochodzące wyłączenie od demonów systemowych. Listę obsługiwanych zagadnień przedstawia opcja --help.

-H, --human

Włącza wyświetlanie czytelne dla ludzi. Zob. również --color, --reltime i --nopager.

-k, --kernel

Wyświetla wiadomości jądra.

-L, --color[=kiedy]

Koloryzuje wynik. Opcjonalnym argumentem kiedy może być auto, never (nigdy) lub always (zawsze). Gdy nie poda się argumentu kiedy, domyślnym ustawieniem jest auto. Kolory mogą być wyłączone, aktualne wbudowane ustawienie domyślne pokaże opcja --help. Zob. również poniższy rozdział KOLORY.

-l, --level lista

Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) poziomów. Na przykład

dmesg --level=err,warn

wypisze jedynie błędy i ostrzeżenia. Listę obsługiwanych poziomów przedstawia opcja --help.

-n, --console-level poziom

Ustawia poziom na którym odbywa się wyświetlanie komunikatów na konsoli. Za poziom należy podstawić numer poziomu lub skróconą nazwę poziomu. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych poziomów, należy sprawdzić wynik opcji --help.

For example, -n 1 or -n emerg prevents all messages, except emergency (panic) messages, from appearing on the console. All levels of messages are still written to /proc/kmsg, so syslogd(8) can still be used to control exactly where kernel messages appear. When the -n option is used, dmesg will not print or clear the kernel ring buffer.

--noescape

The unprintable and potentially unsafe characters (e.g., broken multi-byte sequences, terminal controlling chars, etc.) are escaped in format \x<hex> for security reason by default. This option disables this feature at all. It’s usable for example for debugging purpose together with --raw. Be careful and don’t use it by default.

-P, --nopager

Nie przekazuje wyjścia na program stronicujący, który jest domyślnie włączony dla opcji --human output.

-p, --force-prefix

Add facility, level or timestamp information to each line of a multi-line message.

-r, --raw

Print the raw message buffer, i.e., do not strip the log-level prefixes, but all unprintable characters are still escaped (see also --noescape).

Note that the real raw format depends on the method how dmesg(1) reads kernel messages. The /dev/kmsg device uses a different format than syslog(2). For backward compatibility, dmesg(1) returns data always in the syslog(2) format. It is possible to read the real raw data from /dev/kmsg by, for example, the command ’dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock’.

-S, --syslog

Wymusza używanie przez dmesg interfejsu jądra syslog(2) do czytania komunikatów jądra. Domyślnie korzysta się z /dev/kmsg zamiast syslog(2) od wersji jądra 3.5.0.

-s, --buffer-size rozmiar

Do odpytania bufora jądra używa bufora o podanej wielkości Domyślnie jest to 16392 (domyślny rozmiar bufora syslog jądra wynosił początkowo 4096, 8192 od wersji 1.3.54 i 16384 od wersji 2.1.113). Jeśli użytkownik ustawił bufor jądra większy od domyślnego, to można posłużyć się tą opcją do przeglądnięcia całego bufora.

-T, --ctime

Wypisuje znaczniki czasu w formie czytelnej dla człowieka.

Mogą one być niedokładne! Źródło czasu używane do dzienników nie jest aktualizowane po uśpieniu/wznowieniu systemu.

-t, --notime

Nie wypisuje znaczników czasu jądra.

--time-format format

Wypisuje znacznik czasu w podanym formacie, którym może być ctime, reltime, delta lub iso. Pierwsze trzy formaty są aliasami dla opcji specyficznych dla formatu czasu. Format iso jest implementacją programu dmesg formatu znacznika czasu ISO-8601. Celem tego formatu jest ułatwienie porównywania znaczników między dwoma systemami i innego przetwarzania tych danych. Format iso jest zdefiniowany następująco: RRRR-MM-DD<T>GG:MM:SS,<mikrosekundy><-+><przesunięcie strefy czasowej w porównaniu do UTC>.

Format iso cierpi na tę samą przypadłość co ctime: czas może być niedokładny, jeśli system jest wstrzymywany i wznawiany.

-u, --userspace

Wypisuje wiadomości z przestrzeni użytkownika.

-w, --follow

Czeka na nowe komunikaty. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemach z dającym się odczytać /dev/kmsg (od jądra 3.5.0).

-x, --decode

Dekoduje numery zagadnienia (ang. facility) i poziomu (priorytetu) do przedrostków czytelnych dla człowieka.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOLORY

Jawne kolorowanie można wyłączyć za pomocą pustego pliku /etc/terminal-colors.d/dmesg.disable. Więcej informacji o konfiguracji kolorów znajduje się w podręczniku terminal-colors.d(5).

Logiczne nazwy kolorów obsługiwane przez dmesg to:

subsys

The message sub-system prefix (e.g., "ACPI:").

time

Znacznik czasu komunikatu.

timebreak

Znacznik czasu komunikatu w krótkim formacie ctime, przy opcjach --reltime lub --human.

alert

Tekst komunikatów o priorytecie: alert.

crit

Tekst komunikatów o priorytecie: krytyczny.

err

Tekst komunikatów o priorytecie: błąd.

warn

Tekst komunikatów o priorytecie: ostrzeżenie.

segfault

Tekst komunikatów informujących o błędzie segmentacji.

KOD ZAKOŃCZENIA

dmesg can fail reporting permission denied error. This is usually caused by dmesg_restrict kernel setting, please see syslog(2) for more details.

ZOBACZ TAKŻE

terminal-colors.d(5), syslogd(8)

AUTORZY

kzak [AT] redhat.com">Karel Zak

dmesg was originally written by tytso [AT] athena.edu">Theodore Ts’o

DOSTĘPNOŚĆ

The dmesg command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/">Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS