Manpages

NAZWA

GNU diff3 - compare three files line by line

SKŁADNIA

diff3 [OPCJA]... MÓJPLIK STARYPLIK TWÓJPLIK

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-A
, --show-all

wypisuje wszystkie zmiany, oznaczając wynikłe konflikty nawiasami

-e, --ed

tworzy skrypt programu ed, który nanosi zmiany między STARYMPLIKIEM a TWOIMPLIKIEM do MOJEGOPLIKU

-E, --show-overlap

jak -e, lecz oznacza konflikty nawiasami

-3, --easy-only

jak -e, lecz aplikuje jedynie zmiany nienachodzące na siebie

-x, --overlap-only

jak -e, lecz aplikuje jedynie nachodzące na siebie zmiany

-X

jak -x, lecz oznacza konflikty nawiasami

-i

append ’w’ and ’q’ commands to ed scripts

-m, --merge

wypisuje połączony plik, zgodnie z opcją -A (jeśli nie podano innych)

-a, --text

traktuje wszystkie pliki jako tekstowe

--strip-trailing-cr

wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku

-T, --initial-tab

tworzy formatowanie za pomocą tabulacji, dodając na początku każdego wiersza tabulator

--diff-program=PROGRAM

Używa PROGRAMU do porównywania plików

-L, --label=ETYKIETA

używa ETYKIETY zamiast nazwy pliku (opcję można powtórzyć maksymalnie trzy razy)

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

-v, --version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślny format wyjściowy jest stosunkowo łatwo odczytywalną dla człowieka reprezentacją zmian.

Opcje -e, -E, -x, -X (i odpowiadające im długie opcje) wypisują skrypt eda, zamiast domyślnego formatu.

Opcja -m (--merge) powoduje, że diff3 łączy zmiany wewnętrznie i wypisuje połączony plik. W przypadku nietypowego wejścia, jest to pewniejsza metoda, niż użycie eda.

If a FILE is ’-’, read standard input. Exit status is 0 if successful, 1 if conflicts, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Randyego Smitha

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w diff3 proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils [AT] gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>;
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS