Manpages

NAMN

deb−control − Debians filformat för paketstyrfiler

SYNOPS

control

BESKRIVNING

Varje Debianpaket innehåller huvudstyrfilen "control", vilken i sig innehåller ett antal fält, eller kommentarer där raderna inleds med "#". Varje fält börjar med en etikett, såsom Package eller Version (skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken och fältets kropp. Fält avdelas endast av fältetiketter. Med andra ord kan texten i fälten spänna över flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att slå samman rader när kroppen tolkas (förutom i fallet för Description−fältet, se nedan).

NÖDVÄNDIGA FÄLT

Package: <paketnamn>

Värdet på fältet bestämmer paketets namn, och används av de flesta installationsverktygen för att generera filnamnen.

Version: <versionssträng>

Vanligtvis är detta det ursprungliga paketets versionsnummer på den form programmets författare använder. Den kan även innehålla ett Debianuppdateringsnummer (för paket vars källa är utanför Debian). Exakt format och sorteringsalgoritm beskrivs i deb−version(5).

Maintainer: <fullt−namn e−post>

Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs [AT] foo.com>" och är normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad från författaren av den programvara som paketerades.

Description: <kort beskrivning>

<lång beskrivning>
Formatet för paketbeskrivningen är en kortfattad sammanfattning på den första raden (efter "Description"−fältet). Följande rader bör användas för en längre, mer detaljerad beskrivning. Varje rad i den lägre beskrivningen måste inledas med ett blanksteg, och blanka rader i den långa beskrivningen måste innehålla en ensam punkt (".") efter det inledande blanksteget.

VALFRIA FÄLT

Section: <sektion>

Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat på programvara som det installerar. Några vanliga sektioner är "utils", "net", "mail", "text", "x11" osv.

Priority: <prioritet>

Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som enhet. Vanliga prioriteter är "required" (nödvändig), "standard" (normal), "optional" (valfritt), "extra" (extra) osv.

I Debian har fälten Section och Priority en definierad uppsättning accepterade värden baserade på policymanualen. En förteckning över dessa värden finns i den senaste versionen av paketet debian−policy.
Essential:
<yes|no>

Fältet krävs normalt sett endast om svaret är "yes" (ja), och betecknar att paketet krävs för en korrekt installation av systemet. Dpkg och andra installationsverktyg tillåter inte att ett paket märkt Essential tas bort (åtminstone inte utan att använda en av de tvingande flaggorna).

Architecture: <arkitektur|all>

Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades för. Vanliga arkitekturer är "i386", "m68k", "sparc", "alpha", "powerpc" osv. Observera att värdet all är avsett för paket som är oberoende av arkitektur. Exempel på detta är skal− eller Perlskript och dokumentation.

Origin: <namn>

Namnet på den distribution paketet härstammar från.

Bugs: <url>

URL:en till felrapporteringssystemet för detta paket. Det nuvarande formatet är <systemtyp>://<address>, till exempel debbugs://bugs.debian.org.

Homepage: <url>

URL till uppströmsprojektets hemsida.

Tag: <lista med märken>

Lista över märken som beskriver paketets egenskaper. En beskrivningen och förteckning över kända märken finns i paketet debtags.

Source: <källkodsnamn>

Namnet på det källkodspaket som binärpaketet kommer från, om det skiljer sig från namnet på själva paketet.

Depends: <paketlista>

Lista över paket som krävs för att paketet skall kunna tillhandahålla en icke−trivial mängd funktionalitet. Pakethanteringsprogramvaran kommer inte tillåta att ett paket installeras om paketen som listas i Depends−fältet inte är installerade (åtminstone inte utan att använda en av de tvingande flaggorna). Vid en installation körs postinst−skripten i paketen i Depends:−fälten innan de paket som beror på dem. Under det omvända förhållandet, en borttagning, körs prerm−skriptet i ett paket innan de som finns i dess Depends:−fält.

Pre−Depends: <paketlista>

Lista över paket som måste vara installerade och konfigurerade innan paketet kan installeras. Detta används normalt i de fall paketet kräver att ett annat paket är installerat för sitt preinst−skript.

Recommends: <paketlista>

Lista över paket som bör installeras tillsammans med paketet i de allra flesta fall. Pakethanteringsprogramvaran kommer att varna användaren om man installerar ett paket utan de som listas i Recommends−fältet.

Suggests: <paketlista>

Lista över paket som är relaterade till paketet och som kanske kan göra det mer användbart, men utan vilka det fortfarande är rimligt att installera paketet.

Syntaxen för fälten Depends, Pre−Depends, Recommends och Suggestsär en lista med grupper av alternativa paket. Varje grupp innehåller en lista med paket avdelade med ett vertikalstreck (rör) ("|"). Grupperna avdelas med kommatecken. Komma utläses som "OCH", och vertikalstrecken som "ELLER", där vertikalstrecken binder hårdare. Varje paketnummer kan eventuellt följas av en versionsnummerangivelse inom parenteser.

Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som helst senare version matchar, där det är valfritt att ange Debianuppdateringen (avdelad med bindestreck). Tillåtna versionrelationer är ">>" för större än, "<<" för mindre än, ">=" för större än eller lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "=" för lika med.
Breaks:
<paketlista>

Listar paket som förstörs av detta, till exempel genom att lyfta fram fel när det namngivna paketet beror på detta. Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte att förstörda paket konfigureras; problemet löses vanligtvis genom att uppgradera paketen som namnges i ett Breaks−fält.

Conflicts: <paketlista>

Listar paket som är i konflikt (krockar) med detta, till exempel genom att innehålla filer med samma namn. Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte två sådana paket att vara installerade samtidigt. Två paket med inbördes konflikt bör innehålla en Conflicts−rad med varandras namn.

Replaces: <paketlista>

Lista över paket ersätts av filer från det här paketet. Detta används för att möjliggöra paket att skriva över filer från andra paket, och används normalt sett tillsammans med Conflicts−fältet för att tvinga fram borttagning av det andra paketet om även det här har de filer som finns i paketet det står i konflikt med.

Provides: <paketlista>

Detta är en lista av virtuella paket som tillhandahålls av detta. Normalt sett används detta i de fall flera paket tillhandahåller samma tjänst. Till exempel kan både sendmail och exim fungera som e−postserver, så de tillhandahåller ett gemensamt paket ("mail−transport−agent") på vilket andra paket kan bero, vilket gör det möjligt för sendmail eller exim att fungera som ett alternativ som tillfredsställer beroendet. Detta förhindrar att paket som beror på en e−postserver måste känna till alla deras paketnamn och använda "|" för att dela av listan.

The syntax of Breaks, Conflicts, Replaces and Provides is a list of package names, separated by commas (and optional whitespace). In the Breaks and Conflicts fields, the comma should be read as ’OR’. An optional version can also be given with the same syntax as above for the Breaks, Conflicts and Replaces fields.

EXEMPEL

# Kommentar
Package: grep
Essential: yes
Priority: required
Section: base
Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma [AT] debian.org>
Architecture: sparc
Version: 2.4−1
Pre−Depends: libc6 (>= 2.0.105)
Provides: rgrep
Conflicts: rgrep
Description: GNU grep, egrep and fgrep.
The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
GNU grep is based on a fast lazy−state deterministic matcher (about
twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer−Moore−Gosper
search for a fixed string that eliminates impossible text from being
considered by the full regexp matcher without necessarily having to
look at every character. The result is typically many times faster
than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
will run more slowly, however.)

SE ÄVEN

deb(5), deb−version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg−deb(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.