Manpages

NAZWA

atoi, atol, atoll - przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *nptr);
long atol(const char *
nptr);
long long atoll(const char *
nptr);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atoll():

_ISOC99_SOURCE ||
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja atoi() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na int. Działa tak samo, jak

strtol(nptr, NULL, 10);

z wyjątkiem tego, że atoi() nie wykrywa błędów.

Funkcje atol() i atoll() zachowują się tak samo, jak atoi(), oprócz tego, że przekształcają początkową część przekazanego im łańcucha na — w zależności od typu zwracanego przez te funkcje — odpowiednio long oraz long long.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 and POSIX.1-1996 zawierają tylko funkcje atoi() i atol().

ZOBACZ TAKŻE

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha [AT] irc.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.