Manpages

NIMI

at, batch, atq, atrm − määritä, listaa tai poista myöhemmin suoritettavia komentoja

YLEISKATSAUS

at [-V] [-q jono] [-f tiedosto] [-mldbv] AIKA
at -c
työnumero [työnumero...]
atq
[-V] [-q jono] [-v]
atrm
[-V] työnumero [työnumero...]
batch
[-V] [-q jono] [-f tiedosto] [-mv] [AIKA]

KUVAUS

at ja batch lukevat komentoja vakiosyötteestä tai nimetystä tiedostosta. Komennot suoritetaan myöhemmin /bin/sh -komentotulkkia käyttäen.

at

suorittaa komennot määritettynä ajankohtana.

atq

listaa käyttäjän määrittämät työt. Pääkäyttäjälle tulostetaan kaikkien työt.

atrm

poistaa työt.

batch

suorittaa komennot, kun systeemin kuormitus on alhainen, eli kun keskimääräinen kuormitus laskee alle arvon 0.8 (oletus), tai atrun -komennolla määritetyn arvon.

At ymmärtää monia aikamäärityksiä, mm. POSIX.2 -standardin mukaiset. Aikamääritys TT:MM (tunnit:minuutit) ajaa työn tiettyyn kellonaikaan. Voidaan myös ilmoittaa midnight (keskiyö), noon (keskipäivä) tai teatime (16:00) ja ajan perässä voi olla AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä). Ajopäivämäärä voidaan myös määrittää; joko antamalla peräkkäin month-name (englanninkielinen kuukauden nimi) päivämäärä sekä valinnaisesti vuosiluku, tai antamalla päiväys muodossa KKPPVV tai KK/PP/VV tai PP.KK.VV. Päivämäärän määritys seuraa aina kellonajan määritystä. Suoritus voidaan määrittää myös ajettavaksi tietyn ajan kuluttua seuraavasti: now + luku aikayksikkö, aikayksikkö voi olla minutes (minuuttia), hours (tuntia), days (päivää) tai weeks (viikkoa). Työ voidaan määrätä ajettavaksi tänään sanalla today tai huomenna sanalla tomorrow.

Esimerkkejä: työ ajettava klo 16:00 kolmen päivän kuluttua: at 4pm + 3 days; työ ajettava 31. heinäkuuta klo 10:00: at 10am Jul 31; työ ajettava huomenna klo 1:00: at 1am tomorrow.

Tarkka formaatti ajan määrittelyyn on tiedostossa /usr/doc/at-3.1.7/timespec.

Sekä at että batch -komennoilla suoritettavat komennot luetaan joko vakiosyötteestä tai -f -optiolla nimetystä tiedostosta. Suoritusaikana oletushakemisto, ympäristö (lukuunottamatta muuttujia TERM, DISPLAY ja _) sekä umask ovat samat kuin at-komentoa annettaessa. Jos at− tai batch-komento annetaan su(1)-komennon jälkeen, ajo suoritetaan su:n omaksumalla käyttäjätunnuksella. Käyttäjälle lähetetään sähköpostina komentojen mahdollinen vakiotuloste ja virheilmoitukset. Viesti lähetetään komennolla /usr/sbin/sendmail. Jos at suoritetaan su(1):n jälkeen, viesti lähetetään alkuperäiselle tunnukselle.

Pääkäyttäjä saa aina käyttää näitä komentoja. Muille käyttäjille oikeudet määritellään tiedostoilla /etc/at.allow ja /etc/at.deny.

Jos tiedosto /etc/at.allow on olemassa, vain tässä tiedostossa listatut käyttäjät saavat käyttää at -komentoa.

Jos tätä tiedostoa ei ole, /etc/at.deny listaa ne käyttäjät, jotka eivät saa käyttää komentoja. Jos kumpaakaan tiedostoa ei ole, vain pääkäyttäjällä on suoritusoikeus.

Tyhjä /etc/at.deny ilmaisee, että kaikilla on suoritusoikeus, mikä on oletusarvo.

OPTIOT

-V

tulostaa versionumeron ja poistuu.

−q jono

käyttää määritettyä jonoa. Jonomääritys on yksi merkki välillä a - z tai A - Z. a -jono on oletus komennolle at ja b -jono komennolle batch. Suuremmilla kirjainarvoilla määritetyt jonot ajetaan alemmalla prioriteetilla. Jonomääritys ’’=’’ sisältää parhaillaan ajossa olevat työt.

Jos jonomääritys on iso kirjain, työtä käsitellään batch-komennon mukaisesti. Jos atq -komennolle määritetään jono, vain kyseisen jonon työt listataan.

−m

Lähetä viesti työn päätyttyä, vaikka mitään tulostetta ei syntyisi.

−f tiedosto

Lue komennot nimetystä tiedostosta.

−l

Sama kuin atq.

−d

Sama kuin atrm.

−v

atq -komento tulostaa sellaiset ajetut työt, joita ei ole vielä poistettu jonosta; muutoin näytetään kullekin työlle määritetty ajoaika.

Ajat esitetään formaatissa "1997-02-20 14:50", paitsi jos ympäristömuuttuja POSIXLY_CORRECT on asetettu; silloin formaatti on "Thu Feb 20 14:50:00 1996".

−c

tulostaa määritettyjen töiden komennot vakiotulosteeseen.

TIEDOSTOT

/var/spool/at
/var/spool/at/spool
/proc/loadavg
/var/run/utmp
/etc/at.allow
/etc/at.deny

KATSO MYÖS

cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8)

BUGIT

Jotta batch toimisi oikein Linuxissa, tulee proc-tyypin pseudolaitteen olla kytkettynä hakemistoon /proc.

Jos tiedosto /var/run/utmp ei ole luettavissa tai on turmeltunut, tai jos käyttäjä ei ole kirjattu sisään at-komennon ajoaikana, komennosta syntyvät viestit lähetetään ympäristömuuttujan LOGNAME nimeämälle käyttäjälle. Jos sekin on tyhjä, käytetään userid:n mukaista tunnusta.

At ja batch on toteutettu tavalla, joka soveltuu huonosti resurssikilpailuun. Tällaisiin tilanteisiin sopii paremmin eräajosysteemi, kuten nqs.

TEKIJÄ

Suurimmaksi osaksi Thomas König, ig25 [AT] rz.de.

COMMENTS