Manpages

NAZWA

apt_preferences - Plik kontrolny preferencji APT

OPIS

Plik preferencji APT /etc/apt/preferences i pliki częściowe w katalogu /etc/apt/preferences.d/ są używane do określania wersji pakietów wybieranych do instalacji.

Jeżeli plik sources.list(5) zawiera odniesienia do więcej niż jednej dystrybucji (na przykład stable i testing), to do zainstalowania może być dostępnych kilka wersji tego samego pakietu. APT nadaje priorytet każdej z dostępnych wersji. apt-get wybiera do zainstalowania wersję o najwyższym priorytecie (jeśli zależności pakietu pozwalają na jego zainstalowanie). Preferencje APT nadpisują domyślne priorytety ustawiane wersjom pakietów, pozwalając użytkownikowi kontrolować, które wersje pakietów są wybierane do zainstalowania.

Może być dostępnych kilka instancji tej samej wersji pakietu, jeśli plik sources.list(5) zawiera odwołania do więcej niż jednego źródła. W takim wypadku apt-get pobierze instancję ze źródła wymienionego najwcześniej w pliku sources.list(5). Preferencje APT nie mają wpływu na wybór instancji, ale na wybór wersji.

Preferencje są mocnym narzędziem w rękach administratora systemu, ale mogą stać się też jego największym koszmarem, jeśli zostaną nieostrożnie użyte! APT nie podważa preferencji, tak więc błędne ustawienia spowodują pojawienie się nieinstalowalnych pakietów lub podejmowanie przez APT niepoprawnych decyzji podczas aktualizacji pakietów. Mogą wystąpić jeszcze większe problemy, gdy w pliku preferencji APT zostanie skonfigurowanych wiele wydań dystrybucji bez zrozumienia zawartości kolejnych rozdziałów tej strony. Pakiety dołączone do określonego wydania nie są testowane w połączeniu z pakietami z innych (starszych lub nowszych) wydań, więc w takich sytuacjach nie zawsze działają, tak jakby się tego od nich oczekiwało. Ostrzegamy!

Proszę zauważyć, że pliki w katalogu /etc/apt/preferences.d są przetwarzane w rosnącym porządku alfanumerycznym. Należy również przestrzegać następującej konwencji: pliki albo nie powinny mieć żadnego rozszerzenia, albo rozszerzeniem powinno być "pref", a ich nazwy powinny zawierać tylko i wyłącznie znaki alfanumeryczne oraz myślniki ("-"), podkreślenia ("_") i kropki ("."). W przeciwnym wypadku APT zignoruje plik o niepoprawnej nazwie i jeśli nazwa pliku nie pasuje do wzorca podanego w liście zmiennych konfiguracji Dir::Ignore-Files-Silently, to wypisze odpowiedni komunikat.

Domyślne przypisania priorytetów APT
Jeśli plik preferencji nie istnieje lub nie zawiera wpisu pasującego do pewnej wersji, to priorytetem przypisanym do tej wersji jest priorytet dystrybucji, do której wersja należy. Jest możliwe wybranie jednej dystrybucji, tak zwanego "wydania docelowego", która otrzyma priorytet wyższy niż priorytet domyślnie przypisywany innym dystrybucjom. To wydanie docelowe można ustawić w linii poleceń apt-get lub w pliku konfiguracyjnym APT /etc/apt/apt.conf. Proszę zauważyć, że wydanie docelowe nadpisuje jakikolwiek ogólny priorytet ustawiony w opisanym poniżej pliku /etc/apt/preferences, ale nie nadpisuje priorytetów szczegółowych przypisanych do poszczególnych pakietów. Na przykład

apt-get install -t testing jakiś-pakiet

APT::Default-Release "stable";

Jeśli wydanie docelowe zostało podane, to APT używa następującego algorytmu do ustawiania priorytetów wersjom pakietu. Przypisuje:

priorytet 1

to the versions coming from archives which in their Release files are marked as "NotAutomatic: yes" but not as "ButAutomaticUpgrades: yes" like the Debian experimental archive, as well as versions that are not phased on this systems.

priorytet 100

wersji, która jest już zainstalowana (o ile jakaś jest) i wersjom pochodzącym z archiwów, które w swoich plikach Release mają wpisy "NotAutomatic: yes" i "ButAutomaticUpgrades: yes", tak jak to robią archiwa backport-ów Debiana począwszy od squeeze-backports.

priorytet 500

to the versions that do not belong to the target release.

priorytet 990

to the versions that belong to the target release.

The highest of those priorities whose description matches the version is assigned to the version.

Jeśli nie określono wydania docelowego, to APT przypisuje priorytet 100 wszystkim zainstalowanym wersjom pakietów oraz priorytet 500 wszystkim niezainstalowanym wersjom pakietów, z wyjątkiem wersji pochodzących z archiwów, których pliki Release są oznaczone jako "NotAutomatic: yes" - takie wersje otrzymują priorytet 1 lub priorytet 100, jeśli dodatkowo są oznaczone jako "ButAutomaticUpgrades: yes".

APT, do określenia, którą wersję pakietu należy zainstalować, stosuje wtedy następujące reguły wymienione w kolejności, w jakiej są stosowane.

• Nigdy nie zastępuje pakietu jego wcześniejszą wersją (tzw. "downgrading"), chyba że priorytet tej wcześniejszej, dostępnej wersji przekracza 1000. (Należy zauważyć, że żaden z domyślnych priorytetów APT nie przekracza 1000; tak wysokie priorytety mogą być ustawiane tylko w pliku konfiguracyjnym. Instalowanie wcześniejszych wersji pakietów może być ryzykowną operacją).

• Instaluje wersję o najwyższym priorytecie.

• Jeśli dwie lub więcej wersji ma ten sam priorytet, to zainstalowana zostanie wersja nowsza (czyli z większym numerem wersji).

• Jeśli dwie lub więcej wersji ma ten sam priorytet i numer wersji ale albo pakiety różnią się niektórymi metadanymi, albo użyto opcji --reinstall, to zainstalowany zostanie pakiet jeszcze niezainstalowany.

W typowej sytuacji zainstalowana wersja pakietu (priorytet 100) jest starsza od którejś z wersji dostępnych ze źródeł wymienionych w pliku sources.list(5) (priorytet 500 lub 999). W takim wypadku polecenia apt-get install jakiś-pakiet lub apt-get upgrade zaktualizują ten pakiet.

Rzadziej, ale się zdarza, że zainstalowana wersja pakietu jest nowsza niż jakakolwiek inna dostępna wersja. Polecenia apt-get install jakiś-pakiet i apt-get upgrade nie zastąpią takiego pakietu wcześniejszą wersją.

Czasami zainstalowana wersja pakietu jest nowsza niż wersja należąca do wydania docelowego, ale nie tak nowa jak wersja należąca do innej dystrybucji. Polecenia apt-get install jakiś-pakiet oraz apt-get upgrade zaktualizują taki pakiet, ponieważ przynajmniej jedna z dostępnych wersji ma większy priorytet niż wersja zainstalowana.

Phased Updates
APT understands a field called Phased-Update-Percentage which can be used to control the rollout of a new version. It is an integer between 0 and 100.

A system's eligibility to a phased update is determined by seeding random number generator with the package source name, the version number, and /etc/machine-id, and then calculating an integer in the range [0, 100]. If this integer is larger than the Phased-Update-Percentage, the version is pinned to 1, and thus held back. Otherwise, normal policy rules apply.

In case you have multiple systems that you want to receive the same set of updates, you can set APT::Machine-ID to a UUID such that they all phase the same, or set APT::Get::Never-Include-Phased-Updates or APT::Get::Always-Include-Phased-Updates to true such that APT will never/always consider phased updates.

Efekt stosowania preferencji APT
Plik preferencji APT pozwala administratorowi systemu na kontrolowanie przypisań priorytetów. Plik składa się z jednego lub większej liczby wieloliniowych rekordów rozdzielonych pustymi liniami. Rekordy mogą przyjmować jedną z dwóch postaci: szczegółową i ogólną.

• Postać szczegółowa przypisuje priorytet ("Pin-Priority") do jednego lub większej liczby podanych pakietów i podanych wersji lub zakresów wersji. Na przykład następujący rekord ustawia wysoki priorytet wszystkim wersjom pakietu perl, których numer wersji zaczyna się od "5.32". Można podać wiele nazw pakietów, rozdzielając je od siebie spacjami.

Package: perl
Pin: version 5.32*
Pin-Priority: 1001

• Postać ogólna przypisuje priorytet wszystkim wersjom pakietów w podanej dystrybucji (to jest wszystkim wersjom pakietów wymienionych w pewnym pliku Release) lub wszystkim wersjom pakietów pochodzących ze strony internetowej identyfikowanej przez pełną nazwę domenową strony.

Ten wpis w postaci ogólnej w pliku preferencji APT ma zastosowanie tylko do grup pakietów. Na przykład następujący rekord przypisuje wysoki priorytet wszystkim wersjom pakietów dostępnych na lokalnym komputerze.

Package: *
Pin: origin ""
Pin-Priority: 999

Uwaga: słowem kluczowym używanym tutaj jest "origin", które może zostać użyte do dopasowania nazwy komputera. Następujący rekord ustawi wysoki priorytet wszystkim wersjom dostępnym na serwerze identyfikowanym przez nazwę komputera "ftp.de.debian.org".

Package: *
Pin: origin "ftp.de.debian.org"
Pin-Priority: 999

Nie należy tego mylić z polem Origin podanym w pliku Release. Wartością pola Origin w pliku Release jest nie adres internetowy, ale nazwa autora lub dystrybutora, taka jak "Debian" lub "Ximian".

Następujący rekord przypisuje niski priorytet wszystkim wersjom pakietów należących do jakiejkolwiek dystrybucji, której nazwą archiwum jest "unstable".

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50

Następujący rekord przypisuje niski priorytet wszystkim wersjom pakietów należących do jakiejkolwiek dystrybucji, której nazwą kodową jest "trixie".

Package: *
Pin: release n=trixie
Pin-Priority: 900

Następujący rekord przypisuje wysoki priorytet wszystkim wersjom pakietów należącym do jakiegokolwiek wydania, którego pole Archive (zawierające nazwę archiwum) jest równe "stable", a pole Version (numer wersji wydania) wynosi "12".

Package: *
Pin: release a=stable, v=12
Pin-Priority: 500

The effect of the comma operator is similar to an "and" in logic: All conditions must be satisfied for the pin to match. There is one exception: For any type of condition (such as two "a" conditions), only the last such condition is checked.

Matching packages in the Package field
The Package field specifies the package that a pinning priority is applied to. The field can either contain a binary package name, a source package name (prefixed with "src:"), a glob(7) expression or a regular expression (surrounded by slashes). Multiple package names, glob(7) expressions and regular expressions can be listed separated by whitespace in which case the record will match any of the matched packages.

By default, only packages of the native architecture are matched. To match binary packages of any architecture, add the :any suffix to the package name. You can also limit matching to a specific architecture by appending the architecture name to the package name, separated by a colon character.

For example, the following example uses a glob expression and a regular expression to assign the priority 500 to all packages from experimental where the name starts with gnome (as a glob(7)-like expression) or contains the word kde (as a POSIX extended regular expression surrounded by slashes).

Package: gnome* /kde/
Pin: release a=experimental
Pin-Priority: 500

Wyrażenia te mogą wystąpić wszędzie, gdzie tylko może wystąpić łańcuch znaków. Dlatego następujący przykład przypisuje priorytet 990 wszystkim pakietom z wydania o nazwie zaczynającej się od lunar.

Package: *
Pin: release n=lunar*
Pin-Priority: 990

Jeśli wyrażenie regularne występuje w polu Package, to zachowanie jest takie samo, jakby to wyrażenie regularne zostało zastąpione listą wszystkich pakietów, których nazwy pasują do tego wyrażenia regularnego. Nie wiadomo jeszcze, czy to się nie zmieni w przyszłości, dlatego powinno się zawsze umieszczać preferencje zawierające wzorce pakietów na początku, tak żeby mogły zostać nadpisane przez preferencje dotyczące specyficznych pakietów. Wzorzec "*" w polu Package nie jest uznawany za wyrażenie glob(7).

To pin all binaries produced by the apt source package of this APT's version to 990, you can do:

Package: src:apt
Pin: version 2.9.5
Pin-Priority: 990

Source package pinning can be combined with regular expressions and glob patterns, and can also take a binary architecture.

For example, let's pin all binaries for all architectures produced by any source package containing apt in its name to 990:

Package: src:*apt*:any
Pin: version *
Pin-Priority: 990

The :any suffix makes sure to select binary packages from any architecture. Without that suffix, apt implicitly assumes the :native suffix which would only select packages from the native architecture.

Jak APT interpretuje priorytety
Priorytety (P) przypisane w pliku preferencji APT muszą być liczbami całkowitymi dodatnimi lub ujemnymi. Są interpretowane następująco (ogólnie rzecz biorąc):

P >= 1000

powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, nawet jeśli oznacza to zastąpienie pakietu jego wcześniejszą wersją.

990 <= P < 1000

powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, nawet jeśli nie pochodzi z wydania docelowego, chyba że zainstalowana wersja jest nowsza.

500 <= P < 990

powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, jeśli nie ma żadnej dostępnej wersji należącej do wydania docelowego lub gdy nowsza wersja już jest zainstalowana.

100 <= P < 500

powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, o ile nie jest dostępna wersja należąca do innej dystrybucji lub nowsza wersja jest zainstalowana

0 < P < 100

powoduje, że wersja zostanie zainstalowana tylko wtedy, jeżeli żadna wersja pakietu nie jest jeszcze zainstalowana

P < 0

zapobiega instalowaniu wersji

P = 0

has undefined behaviour, do not use it.

The first specific-form record matching an available package version determines the priority of the package version. Failing that, the priority of the package is defined as the maximum of all priorities defined by generic-form records matching the version. Records defined using patterns in the Pin field other than "*" are treated like specific-form records.

Na przykład, załóżmy, że plik preferencji APT zawiera trzy pokazane wcześniej rekordy:

Package: perl
Pin: version 5.32*
Pin-Priority: 1001

Package: *
Pin: origin ""
Pin-Priority: 999

Package: *
Pin: release unstable
Pin-Priority: 50

Wtedy:

• Zostanie zainstalowana najnowsza dostępna wersja pakietu perl, jeśli tylko numer tej wersji zaczyna się od "5.32". Jeśli jakakolwiek wersja 5.32* jest dostępna, ale zainstalowana jest już wersja 5.36*, to pakiet perl zostanie zastąpiony tą dostępną wcześniejszą wersją 5.32*.

• Wersja jakiegokolwiek pakietu innego niż perl dostępna na lokalnym systemie ma wyższy priorytet niż jakakolwiek inna wersja tego pakietu, włączając w to wersję należącą do wydania docelowego.

• Wersja pakietu pochodząca nie z lokalnego systemu, ale z jakiegoś innego źródła wymienionego w sources.list(5) i należąca do dystrybucji unstable będzie zainstalowana tylko wtedy, gdy zostanie wybrana (przez użytkownika) do instalacji i żadna inna wersja tego pakietu nie jest jeszcze zainstalowana.

Określanie wersji pakietu i właściwości dystrybucji
Lokalizacje wymienione w pliku sources.list(5) powinny zawierać pliki Packages i Release opisujące pakiety dostępne w danej lokalizacji.

Plik Packages zazwyczaj znajduje się w katalogu.../dists/nazwa-dystrybucji/komponent/architektura: na przykład .../dists/stable/main/binary-i386/Packages. Składa się z serii wieloliniowych rekordów, po jednym na każdy pakiet dostępny w tym katalogu. Podczas ustawiania priorytetów APT bierze pod uwagę tylko dwie linie z każdego rekordu:

linia Package:

podaje nazwę pakietu

linia Version:

podaje numer wersji danego pakietu

Plik Release znajduje się zazwyczaj w katalogu.../dists/nazwa-dystrybucji: na przykład .../dists/stable/Release lub .../dists/bookworm/Release. Składa się z jednego wieloliniowego rekordu, który odnosi się do wszystkich pakietów znajdujących się w drzewie katalogów o korzeniu w katalogu, w którym znajduje się opisywany plik. W przeciwieństwie do pliku Packages, prawie wszystkie linie z pliku Release są brane pod uwagę podczas ustawiania priorytetów APT:

linia Archive: lub Suite:

nazywa archiwum, do którego należą wszystkie pakiety znajdujące się w drzewie katalogów. Na przykład linia "Archive: stable" lub "Suite: stable" mówi, że wszystkie pakiety w drzewie katalogów poniżej katalogu nadrzędnego pliku Release należą do archiwum stable. Wartość tę można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:

Pin: release a=stable

linia Codename:

nazwa kodowa dystrybucji, do której należą wszystkie pakiety w drzewie katalogów. Na przykład linia "Codename: trixie" mówi, że wszystkie pakiety w drzewie katalogów poniżej katalogu nadrzędnego pliku Release należą do wersji nazwanej trixie. Wartość tę można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:

Pin: release n=trixie

linia Version:

określa wersję wydania. Na przykład pakiety w drzewie katalogów mogłyby należeć do wersji 12 dystrybucji Debiana. Proszę zauważyć, że zazwyczaj dystrybucje testing i unstable nie mają przypisanego numeru wersji, ponieważ nie są one oficjalnie wydawane. Wersję wydania można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:

Pin: release v=12
Pin: release a=stable, v=12
Pin: release 12

linia Component:

określa komponent licencji powiązany z pakietami w drzewie katalogów pliku Release. Na przykład linia "Component: main" mówi, że wszystkie pakiety w drzewie katalogów pochodzą z komponentu main, co oznacza, że wszystkie są licencjonowane w 100% zgodnie z "Wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania" ("Debian Free Software Guidelines"). Komponent można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:

Pin: release c=main

linia Origin:

określa twórcę pakietów w drzewie katalogów pliku Release. Najczęściej jest to Debian. Twórcę pakietów można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:

Pin: release o=Debian

linia Label:

określa etykietę pakietów w drzewie katalogów pliku Release. Najczęściej jest to Debian. Etykietę tę można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:

Pin: release l=Debian

Wszystkie pliki Packages i Release pobierane z lokalizacji podanych w pliku sources.list(5) są przechowywane w katalogu /var/lib/apt/lists lub w pliku o nazwie będącej wartością zmiennej Dir::State::Lists z pliku apt.conf. Na przykład plik o nazwie debian.lcs.mit.edu_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Release zawiera plik Release pobrany z komputera debian.lcs.mit.edu dla plików komponentu contrib architektury binary-i386 dystrybucji unstable .

Opcjonalne linie w rekordzie preferencji APT
Każdy rekord w pliku preferencji APT może opcjonalnie zaczynać się od jednej lub większej liczby linii zaczynających się od wyrazu Explanation: (tj. objaśnienie). Pozwala to na dodawanie komentarzy do rekordów.

PRZYKŁADY

Śledzenie dystrybucji stabilnej
Następujący plik preferencji APT spowoduje przypisanie priorytetu większego niż domyślny (500) wszystkim wersjom pakietu należącym do dystrybucji stable i zakazująco niskiego priorytetu wersjom pakietów należącym do innych dystrybucji Debiana.

Explanation: Odinstaluj lub nie instaluj wersji pakietów pochodzących z Debiana
Explanation: innych niż te w dystrybucji stabilnej
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -10

Z odpowiednim plikiem sources.list(5) i z powyższym plikiem preferencji, każde z następujących poleceń spowoduje, że APT zaktualizuje pakiety do najnowszych wersji z dystrybucji stable.

apt-get install nazwa-pakietu
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Następujące polecenie spowoduje, że APT zaktualizuje podany pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji testing. Pakiet nie będzie aktualizowany do czasu ponownego wydania tego samego polecenia.

apt-get install pakiet/testing

Śledzenie dystrybucji testowej lub niestabilnej
Następujący plik preferencji APT spowoduje przypisanie wysokiego priorytetu wersjom pakietów z dystrybucji testing, niskiego priorytetu wersjom pakietów z dystrybucji unstable oraz zakazująco niskiego priorytetu wersjom pakietów należącym do innych dystrybucji Debiana.

Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 800

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -10

Z odpowiednim plikiem sources.list(5) i z powyższym plikiem preferencji, każde z następujących poleceń spowoduje, że APT zaktualizuje pakiety do najnowszych wersji z dystrybucji testing.

apt-get install nazwa-pakietu
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Następujące polecenie spowoduje, że APT zaktualizuje podany pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji unstable. Od tej pory apt-get upgrade będzie aktualizował pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji testing, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej, lub w przeciwnym wypadku - do najnowszej wersji z dystrybucji unstable, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej.

apt-get install pakiet/unstable

Śledzenie ewolucji wydania o danej nazwie kodowej
Następujący plik preferencji APT spowoduje przypisanie priorytetu większego niż domyślny (500) wszystkim wersjom pakietu należącym do dystrybucji o podanej nazwie kodowej oraz zakazująco niskiego priorytetu wersjom pakietów należącym do innych dystrybucji Debiana, nazw kodowych i archiwów. Proszę zauważyć, że z tym plikiem preferencji APT będzie śledziło migrację wydania z archiwum testing przez stable aż do oldstable. Aby śledzić postępy na przykład w dystrybucji testing niezależnie od nazwy kodowej tej dystrybucji, należy użyć jednej z zaprezentowanych powyżej przykładowych konfiguracji.

Explanation: Odinstaluj lub nie instaluj wersji pakietów pochodzących z Debiana
Explanation: innych niż te w dystrybucji trixie lub sid
Package: *
Pin: release n=trixie
Pin-Priority: 900

Explanation: Debian unstable jest zawsze nazwany sid
Package: *
Pin: release n=sid
Pin-Priority: 800

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -10

Z odpowiednim plikiem sources.list(5) i z powyższym plikiem preferencji, każde z następujących poleceń spowoduje, że APT zaktualizuje pakiety do najnowszych wersji z wydania nazwanego trixie.

apt-get install nazwa-pakietu
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Następujące polecenie spowoduje, że APT zaktualizuje podany pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji sid. Od tej pory apt-get upgrade będzie aktualizował pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji trixie, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej, lub w przeciwnym wypadku - do najnowszej wersji z dystrybucji sid, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej.

apt-get install pakiet/sid

PLIKI

/etc/apt/preferences

Plik zawierający preferencje wyboru wersji. Jest to miejsce, w którym określa się tzw. "pinning", tj. preferencje, skąd brać pewne pakiety - z innego źródła, z innej dystrybucji lub o innej wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:Dir::Etc::Preferences.

/etc/apt/preferences.d/

Części pliku preferencji wyboru wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::PreferencesParts.

ZOBACZ TAKŻE

apt-get(8) apt-cache(8) apt.conf(5) sources.list(5)

BUGS

Strona błędów APT [1] . Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert [AT] debian.org>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux [AT] megapolis.pl>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTOR

zespół APT

PRZYPISY

1.

Strona błędów APT

https://bugs.debian.org/src:apt