Available in

(1) (1)/ca (1)/da (1)/de (1)/es (1)/et (1)/fr (1)/it (1)/nb (1)/nl (1)/pl (1)/pt (1)/pt_br (1)/ru (1)/sr (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

kbookmarkmerger − Un programa per a fusionar un conjunt de punts a una llista de punts d’usuari.

SYNOPSIS

kbookmarkmerger [Opcions de Qt...] [Opcions de KDE...] {directori}

DESCRIPCIó

kbookmarkmerger és un programa per a fusionar el conjunt de punts que se li indiqui a dins d’un altre conjunt de punts que pertany a l’usuari; si l’usuari encara no té creat cap punt, aquests seran creats en una nova llista de punts a on s’inseriran els punts indicats. Mentre fa això, kbookmarkmerger va a la recerca de qualsevol punt fusionat amb anterioritat, de manera que no es dupliquin les entrades més d’una vegada. En el cas que el KDE s’executi alhora que kbookmarkmerger, el subsistema de punts del KDE informarà de qualsevol canvi als punts de l’usuari, de manera que totes les aplicacions accedeixin a aquesta informació (p.ex., el Konqueror) aplicant els canvis de forma immediata.

L’ús tradicional és mantenir un conjunt de punts i emprar−lo com a esquelet per als directoris d’inici quan es crea un nou compte d’usuari i d’aquesta manera proveir−lo d’un conjunt de punts comuns. El problema d’aquesta solució és que una vegada ha estat creat el compte els nous punts no poden ser propagats.

Aquest mecanisme és d’utilitat per administradors de sistema que els cal propagar un punt que enllaci amb un cert document (per exemple, notes importants quant al sistema) a tots els usuaris. Els distribuïdors també poden trobar això d’utilitat, per exemple per fer augmentar els paquets de programari que subministren amb fitxers de punts que siguin fusionats pel kbookmarkmerger a una llista de punts d’usuari quan el paquet sigui instal·lat. D’aquesta manera la documentació que acompanya a un paquet de programari seria visiblement accessible després que aquest hagi estat instal·lat.

L’únic paràmetre requerit pel kbookmarkmerger és el nom d’un directori per explorar a la recerca de fitxers de punts. Tots els fitxers sota el directori indicat seran considerats com a candidats a ser fusionats. Dits fitxers hauran de ser fitxers en format XBEL vàlid.

VEURE TAMBé

Manual de Konqueror: help:/konqueror/index.html

EXEMPLES

jordi@hal9000:~ > kbookmarkmerger /usr/local/extra−bookmarks

Fusiona tots els fitxers de punts desats a /usr/local/extra−bookmarks en una llista de punts per a l’usuari jordi.

ESTàNDARDS

Especificació XBEL: http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

RESTRICCIONS

Quan es determina si un fitxer de punts ha estat o no fusionat amb els punts de l’usuari, kbookmarkmerger simplement mira en el nom del fitxer de punts −el contingut no es comprova en tots−. Això vol dir que si es modifica un fitxer de punts que ja ha estat fusionat en els punts d’un usuari no podreu fusionar els canvis.

Tingueu també en compte que en el cas que un usuari modifiqui un punt que ja ha estat fusionat, el fitxer de punts original restarà sense modificar.

AUTOR

Raabe, Frerich <raabe [AT] kde.org>

AUTHOR

Raabe, Frerich.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus