Manpages

JMÉNO

gammu−smsdrc − konfigurační soubor pro gammu−smsd(1)

SYNTAXE

/etc/gammu−smsdrc

POPIS

gammu−smsd(1) čte konfiguraci z konfiguračního souboru. Jeho umístění může být zadáno na příkazové řádce, jinak se použije /etc/gammu−smsdrc.

Tento soubor používá syntaxi ini souborů, komentáře mohou být značeny buď ; nebo #. Sekce souboru jsou zapsány v hranatých závorkách jako [toto].Všechny hodnoty klíčů nerozlišují velikost písmen.

Konfigurační soubor pro gammu−smsd se skládá alespoň ze dvou sekcí − [gammu] a [smsd].

Sekce [gammu] je konfigurací připojení k telefonu a je stejná jako je popsáno v gammurc(5) s jedinou vyjímkou a to ignorování direktivy logfile, protože logování je prováděno přes SMS démona. Nicméně direktiva logformat stále určuje jak moc ladicích hlášek bude gammu předávat.

Sekce [smsd] nastavuje SMS démona a je popsána v následující části textu. Nejdříve jsou popsány obecné parametry SMS démona a pak parametry pro jednotlivé služby.

Dále jsou volitelné sekce [include_numbers] a [exclude_numbers], které ovládají filtrování zpráv (viz dále).

Obecné parametry SMS démona
Service

Jakou službu SMSM použít, jedna z FILES, NULL, MYSQL, PGSQL, DBI (záleží na zakompilovaných knihovnách).

FILES − ukládá zprávy v souborech, pro podrobnosti viz gammu−smsd−files(7)
NULL
− vůbec neukládá zprávy, pro podrobnosti viz gammu−smsd−null(7)
MYSQL
− ukládá zprávy v MySQL databázi, pro podrobnosti viz gammu−smsd−mysql(7)
PGSQL
− ukládá zprávy v databázi PostgreSQL, pro podrobnosti viz gammu−smsd−pgsql(7)
DBI
− ukládá zprávy v jakékoliv databázi podporované libdbi, toto zahrnje MSSQL, MySQL, PostgreSQL nebo SQLite , pro podrobnosti viz gammu−smsd−dbi(7)

PIN

PIN pro SIM kartu. Tento parametr je volitelný, ale měl by být zadán, pokud telefon po restartu vyžaduje PIN.

NetworkCode

Heslo nastavení sítě. Tento parametr je volitelný, ale měl by být zadán, pokud ho telefon po zapnutí vyžaduje.

PhoneCode

Heslo zámku telefonu. Tento parametr je volitelný, ale měl by být zadán, pokud ho telefon po zapnutí vyžaduje.

LogFile

Soubor, kde budou zaznamenány informace o akcích prováděných SMSD. Můžete také použít speciální hodnotu "syslog", která zapne logování prostřednictvím syslog démona. Na Windows je možné použít jinou speciální hodnotu "eventlog", při které budou záznamy posílány do Logu Událostí ve Windows.

Výchozí stav je vypnuté logování.

DebugLevel

Ladicí úroveň SMSD. Číslo je součtem všech hodnot, které chcete logovat.

1 − základní ladicí informace
2
− logování SQL dotazů
4
− zapne logování ladicích informací gammu

Pro maximální množství ladicích informací nastavte 255.

Výchozí je 0, což znamená žádné ladicí informace.

CommTimeout

Kolik sekund by měl SMSD čekat po každé, když není nalezena žádná zpráva k odeslání.

Výchozí je 30.

SendTimeout

Určuje kolik sekund má SMSD čekat na odpověď sítě během odesílání zprávy. Pokud se během té doby nic nestane, zpráva bude odeslána znovu.

Výchozí je 30.

MaxRetries

Kolikrát se bude SMSD pokoušet znovu odeslat zprávu pokud se to na první pokus nepodaří.

Výchozí je 1.

ReceiveFrequency

Počet sekund mezi zjišťováním, zda jsou nějaké nově přijaté SMS zprávy, pokud je telefon zaměstnán odesíláním zpráv. Obvykle se nové zprávy hledají každých CommTimeout sekund a po každé odeslané SMS.

Výchozí je 0 (není použito).

StatusFrequency

Počet sekund mezi načítáním stavu telefonu (baterie a signál) a ukládáním do sdílené paměti a případně to úložiště používané služby. Pro nenačítání těchto informací nastavte 0.

Výchozí je 15.

LoopSleep

Počet sekund, kolik bude SMSD spát před zjišťováním nějaké aktivity. Hodnota větší než 1 bude mít vliv na ostatní nastavení časů, protože ty pak budou efektivně zaokrouhlena nahoru na nejbližší násobek tohoto nastavení.

Výchozí je 1.

MultipartTimeout

Počet sekund jak dlouho bude SMSD čekat na doručení všech částí zprávy. Pokud všechny části nedorazí včas, budou zpracovány jako samostatné zprávy.

Výchozí je 600 (10 minut).

CheckSecurity

Jestli se má kontrolovat, zda telefon vyžaduje PIN.

Výchozí je 1 (povoleno).

CheckBattery

Jestli se má periodicky kontrolovat stav baterie telefonu.

Výchozí je 1 (povoleno).

CheckSignal

Jestli se má periodicky kontrolovat stav signálu.

Výchozí je 1 (povoleno).

ResetFrequency

Počet sekund mezi provádění preventivního resetu telefonu. Tato volba může zabránit zatuhnutí některý telefonů (například Nokia 5110), které při delším použivání přestanou reagovat a jen vyndání baterie je může oživit.

Výchozí je 0 (není použito).

DeliveryReport

Jak mají být používány doručenky, jedna z možností ’no’, ’log’, ’sms’.

log − logovat informace o doručenkách,
sms
− ukládat doručenky jako příchozí SMS.
no
− nevyžadovat doručenky

Výchozí je ’no’.

DeliveryReportDelay

Prodleva v sekundách, jak dlouho je doručenka považována za platnou. Tento parametr závisí na chybách v použité síti (doručenka by měla obsahovat stejný čas jako odeslaná zpráva). Zvyšte tuto hodnotu pokud se Gammu nedaří spárovat doručenky s odeslanými zprávami.

Výchozí je 600 (10 minut).

PhoneID

Text s informací o telefou, použité při odesílání a přijímání. Tato volba může být užitečná, pokud chcete provozovat více SMS démonů.

Pokud nastavíte PhoneID, všechny zprávy (včetně těch vložených pomocí gammu−smsd−inject) budou označeny tímto textem a tím bude umožněno více démonům sdílet jednu databázi. Tento parametr nemá žádný vliv na službu ukládání zpráv do souborů (FILES).

RunOnReceive

Spustí program po přijetí zprávy.

Tento prarametr je spuštěn přes shell, takže možná budete potřebovat escapovat některé znaky a můžete použít jakékoliv množství parametrů. SMSD dále přidá parametry s identifikátory přijatých zpráv. Typ identifikátorů záleží na použité službě, pro databázové služby je to obvykle ID vloženého řádku, pro souborové pak jméno souboru.

Gammu SMSD čeká na ukončení skriptu. Pokud budete provádět nějaké časově náročné operace, zastavíte přijímání nových zpráv. Aby se zabránilo větším komplikacím, čeká SMSD maximálně dvě minuty. Po této době bude pokračovat v normálním běhu a může spustit váš skript znovu.

Spuštěný proces má v prostředí dostupné množství informací o přijaté zprávě, více podrobností naleznete v gammu−smsd−run(7).

IncludeNumbersFile

Soubor se seznamem čísel, která bude SMSD přijímat. Soubor obsahuje na každém řádku jedno číslo, prázdné řádky jsou ignorovány. Soubor je načten při startu a znovu načten je jen při znovunačtení konfigurace. Více podrobností v sekci Filtrování zpráv.

ExcludeNumbersFile

Soubor se seznamem čísel, která nebude SMSD přijímat. Soubor obsahuje na každém řádku jedno číslo, prázdné řádky jsou ignorovány. Soubor je načten při startu a znovu načten je jen při znovunačtení konfigurace. Více podrobností v sekci Filtrování zpráv.

IncludeSMSCFile

Soubor se seznamem čísel SMSC, která bude SMSD přijímat. Soubor obsahuje na každém řádku jedno číslo, prázdné řádky jsou ignorovány. Soubor je načten při startu a znovu načten je jen při znovunačtení konfigurace. Více podrobností v sekci Filtrování zpráv.

ExcludeSMSCFile

Soubor se seznamem čísel SMSC, která nebude SMSD přijímat. Soubor obsahuje na každém řádku jedno číslo, prázdné řádky jsou ignorovány. Soubor je načten při startu a znovu načten je jen při znovunačtení konfigurace. Více podrobností v sekci Filtrování zpráv.

Parametry pro služby používající databázi
Všechny ze služeb DBI, MYSQL a PGSQL (viz gammu−smsd−mysql(7), gammu−smsd−pgsql(7), gammu−smsd−dbi(7)) podporují stejné parametry pro nastavení připojení k databázi:

User

Uživatelské jméno pro připojení k databázi.

Password

Heslo použité pro připojení k databázi.

PC

Adresa databázového serveru. Za dvojtečkou může být také zadán port nebo cesta k socketu, například localhost:/path/to/socket.

Database

Jméno databáze, která se má použít. Před spuštěním gammu−smsd musí být vytvořeny všechny potřebné tabulky. Pro tento účel můžete použít SQL souboru obsažené v dokumentaci.

SkipSMSCNumber

Pokud odešlete SMS zprávu přes nějaké SMS centrum, může se stát, že doručenky přijdou z jiného SMS centra. Pro tento případ použijte tento parametr a nastavte zde takovéto SMS centrum. Gammu pak nebude kontrolovat číslo tohoto SMS centra při přiřazování doručenek zprávám.

Driver

Který ovladač DBI se má použít. Možnosti závisí na tom, které máte nainstalovány. DBI podporuje: mysql, freetds (umožňuje přístup k MS SQL Serveru a Sybase), pgsql, sqlite, sqlite3, firebird a ovladače ingres, msql a oracle se vyvíjejí.

DriversPath

Cesta, kde jsou umístěny ovladače DBI. Tento parametr obvykle není potřeba nastavovat, pokud jsou ovladače nainstalovány správně.

DBDir

Adresář, kde je uložena databáze pro některé (v současné době pouze sqlite) ovladače DBI. Nastavte zde cestu. kde je uložen soubor se sqlite databází.

Parametry pro službu používající soubory
Služba FILES používá následující konfigurační volby. Podrobnější popis této služby je v gammu−smsd−files(7). Prosím ujistěte se, že všechny cestky končí oddělovačem cest (na Unixových systémech /):
InboxPath

Kde jsou ukládány přijaté zprávy.

Výchozí je aktuální adresář.

OutboxPath

Kde jsou umístěny zprávy ve frontě k odeslání.

Výchozí je aktuální adresář.

SentSMSPath

Kde jsou ukládány přenesené zprávy. Pokud je cesta stejná jako OutBoxPath, zprávyjsou vymazány.

Výchozí je mazat přenesené zprávy.

ErrorSMSPath

Kde jsou umístěny SMS po chybě při odesílání.

Výchozí je stejné jako SentSMSPath.

InboxFormat

Formát ukládání SMS: ’detail’, ’unicode’, ’standard’.

detail − formát používaný gammu(1) pro zálohy zpráv
unicode
− text zprávy uložený v unicode (UTF−16)
standard
− text zprávy uložený v systémovém kódování

Nastavení ’standard’ a ’unicode’ nemají vliv na 8−bitové zprávy, které jsou vždy zapsány tak jak přišly s příponou bin.

Výchozí je ’unicode’.

OutboxFormat

Formát ve kterém budou vytvářeny zprávy programem gammu−smsd−inject(1), lze použít stejné hodnoty jako u InboxFormat.

Výchozí hodnota je ’detail’ pokud Gammu zkompilováno podporou pro zálohy, jinak ’unicode’.

TransmitFormat

Formát přenosu SMS: ’auto’, ’unicode’, ’7bit’.

Výchozí je ’auto’.

Filtrování zpráv
SMSD umožňuje zpracovat jen část přijatých zpráv. Filtry pro číslo odesílatele můžete definovat v sekcích [include_numbers] a [exclude_numbers] nebo pomocí parametrů IncludeNumbersFile a ExcludeNumbersFile.

Pokud existuje sekce [include_numbers], všechny hodnoty z ní (klíče jsou ignorovány) jsou použity jako povolená čísla a jiné zprávy nejsou zpracovány. Naopak v [exclude_numbers] můžete zadat jaká čísla chcete ignorovat.

Seznamy z obou zdrojů jsou sloučeny. Pokud je v seznamu povolených čísel alespoň jedno číslo, použije se jen tento seznam a budou zpracovány jen zprávy od čísel v tomto seznamu. Pokud je tento seznam prázný a v seznamu zakázaných čísel je nějaké číslo, nebudou zpracovány zprávy z čísel v tomto seznamu. Pokud jsou oba seznamy prázdné, jsou zpracovány všechny zprávy.

Podobná pravidla mohou být použita pro filtrování čísel centra zpráv SMSC, jen používají jiné konfigurační parametry − [include_smsc] a [exclude_smsc] nebo pomocí parametrů IncludeSMSCFile a ExcludeSMSCFile.

PŘÍKLAD

Kompletnější ukázka je dostupná v dokumentaci Gammu. Pro jednoduchost následující příklady neobsahují sekci [gammu], na její příkladu se můžete podívat do gammurc(5).

Konfigurační soubor pro SMSD používající službu FILES by mohl vypadat takto:

[smsd]
Service = files
PIN = 1234
LogFile = syslog
InboxPath = /var/spool/sms/inbox/
OutboPpath = /var/spool/sms/outbox/
SentSMSPath = /var/spool/sms/sent/
ErrorSMSPath = /var/spool/sms/error/

Pokud chcete použít službu MYSQL, bute potřebovat přibližně toto:

[smsd]
Service = mysql
PIN = 1234
LogFile = syslog
User = smsd
Password = smsd
PC = localhost
Database = smsd

Zpracovávat jen zprávy od čísla 123456:

[include_numbers]
number1 = 123456

Nezpracovávat zprávy od ďábelského čísla 666:

[exclude_numbers]
number1 = 666

DALŠÍ INFORMACE

gammu−smsd(1), gammu(1), gammurc(5)

gammu−smsd−files(7), gammu−smsd−mysql(7), gammu−smsd−pgsql(7), gammu−smsd−dbi(7), gammu−smsd−tables(7), gammu−smsd−null(7), gammu−smsd−run(7)

AUTOR

gammu−smsd a tuto manuálovou stránku napsal Michal Čihař <michal [AT] cihar.com>.

COPYRIGHT

Copyright © 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

Před hlášením chyb prosím zapněte logovaní v nastavení SMSD:

[smsd]
debuglevel = 255
logfile = smsd.log

a přiložte tento log k hlášení chyby.

COMMENTS