Available in

(1) (1)/ca (1)/de (1)/es (1)/et (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pl (1)/pt (1)/pt_br (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

kde4-config − Imprimeix les rutes de la instal·lació del KDE

SYNOPSIS

kde4−config [−−expandvars] [−−prefix] [−−exec−prefix] [−−libsuffix] [−−localprefix] [−−version] [−−types] [−−path type] [−−userpath type] [−−install type]

DESCRIPCIó

kde4−config és un programa de línia d’ordres emprat per a rebre informació quant a la instal·lació del KDE o les rutes d’ús.

Aquest programa s’usa per a determinar els diversos aspectes de a on resideix instal·lat el KDE sobre el vostre sistema.

OPCIONS

−−expandvars

expandeix ${prefix} i ${exec_prefix} en la sortida

−−prefix

Les biblioteques KDE han estat compilades sobre prefix

−−exec−prefix

Les biblioteques KDE han estat compilades sobre exec_prefix

−−libsuffix

La ruta de les biblioteques es troben al sufix

−−localprefix

Prefix en $HOME usat per a escriure fitxers

−−version

Les biblioteques KDE han estat compilades en la versió

−−types

Imprimeix a pantalla una llista de tots els recursos KDE disponibles

−−path type

Cerca la ruta per al type especificat

−−userpath type

Rutes d’usuari per als tipus: desktop|autostart|trash|document

−−install type

Prefix a on instal·lar els fitxers de recurs

EXEMPLES

Imprimir el directori arrel de la instal·lació del KDE:

% kde4−config −−prefix

Imprimir una llista de tots els tipus recursos:

% kde4−config −−types

Imprimir la ruta del paper pintat que teniu instal·lat:

% kde4−config −−path wallpaper

VEURE TAMBé

kdeoptions(7)

ERRORS

No se’n coneixen.

AUTHOR

Kulow, Stephan <coolo [AT] kde.org>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus